ZABUR

(Borçalı)
bax zabır . – Zaburnan nöüt töküllər, su töküllər
ZABUNMIĞ
ZADIR

Digər lüğətlərdə