Этимологический словарь азербайджанского языка

 • DÜBARƏ

  Farsca dü “iki”, barə isə “dəfə” deməkdir (“ikinci dəfə” anlamını verir).Dü şeş (iki şeş) qəlibi üzrə əmələ gəlib

  Полностью »
 • DÜBBƏDÜZ

  Sifətin çoxaltma dərəcəsini bildirir (dümdüz variantı da var). Düpdüz sözünün təhrifi ilə bağlıdır (dialektlərdə düppələmdüz kimi də işlədilir)

  Полностью »
 • DÜBEYTİ

  Alınma sözdür (dü fars, beyt isə ərəb mənşəlidir). Beyt ərəbcə “iki misralıq şeir parçası” deməkdir. Dübeyt dörd misra edir

  Полностью »
 • DÜDƏMƏ

  Farscadır, do (dü) vədəmə (tiyə, bıçaq) sözlərindən əmələ gəlib. İlkin mənası “xəncər” (ikiağızlı kəsər) demək olub

  Полностью »
 • DÜL-DÜL

  İmam Əlinin atının adı olub. Rəvayətə görə, Əli Tovuzun “Düldül” adlanan yerində də olub. İndi bu yer pir hesab olunur

  Полностью »
 • DÜLGƏR

  Alınma sözdür, bizdə onun əvəzinə yonğucu işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜM

  Dümqara, dümqırmızı “düm” hissəsi qabaqlar müstəqil leksik vahid olub və “təmiz”, “xalis”, “cılxa”, “çim” anlamlarını əks etdirib

  Полностью »
 • DÜMBƏK

  Sözün əsli dümtək kimi olub. Düm“sağ”, tək isə “sol əl zərbəsi” deməkdir. Deməli, “iki əllə çalınan alət” mənasını verir (hərfi mənası sağ-“sol əl” ki

  Полностью »
 • DÜMBƏLƏK

  Dümbək formasında da işlədilir, “kiçik dəf” (nağara) anlamını əks etdirir, fars mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • DÜMSÜK

  Mənbələrdə tumşıq sözü var və “dimdik” mənasında işlədilib. Dümsük (dümsüklə) sözü onun dəyişmiş formasıdır

  Полностью »
 • DÜNƏN

  Dilimizdə “gecə” anlamını verən tün sözü olub. Dünən kəlməsi tün-ən (əsli: tün və ən) kimi işlədilib və “tündən əvvəlki gün” deməkdir

  Полностью »
 • DÜRDANƏ

  Dürr” və dənə (danə) sözlərindən əmələ gəlib. “Dürr dənəsi” deməkdir. Alın­ma sözdür: dürr” ərəb, danə isə fars mənşəlidir

  Полностью »
 • DÜRMƏK

  Burmaq sözünün təhrifi ilə bağlıdır. İçinə pendir qoyub burulmuş (bü­kül­müş) lavaşa deyirlər. “Buterbrod” mənasına yaxın anlamda işlədilən bu söz qab

  Полностью »
 • DÜRMƏLƏMƏK

  Tür feili “bükmək” mənasında işlədilib. Dürmək ismi dürmələmək feili də onunla kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • DÜRRƏ

  Ərəbcədir, Dürrü kimi də işlədilir, “mirvarid” deməkdir, dürr sözündəndir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜRTMƏK

  Qırmaq və qırxmaq, sürmək və sürtmək, qalxmaq və qaldırmaq qəlibi üzrə dür feilindən dürt sözü əmələ gəlib

  Полностью »
 • DÜRTMƏLƏ

  Səpələ qəlibi üzrə dürtmək feilindən (dürt törəmə kökdür) əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜSTUR

  Ərəbcədir, “qayda”, “formula” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜŞBƏRƏ

  Belə zənn etmək olar ki, sözün əsli quşbərə olub. Quş farsca “qulaq” deməkdir. Düşbərə zahiri formasına görə qulağa bənzəyir (пельмени sözündəki пел d

  Полностью »
 • DÜŞKÜN

  Güman ki, sözün kökü “kənarlaşmaq” mənasını verən daş (dış) kəlmə­sin­dən ibarətdir. “Ruhdan düşmək”, “həvəsdən kənar olmaq” deməkdir

  Полностью »
 • DÜŞÜNCƏ

  Mənbələrdə tüşü feili var və “anlamaq” mənasında işlədilib. Həmin feildən düşüncə ismi əmələ gəlib (n səsi kökə sonradan artırılıb)

  Полностью »
 • DÜŞÜNMƏCƏ

  Tapmaca qəlibi üzrə yaranıb “qolovolomka” deməkdir. Düşüncə ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜTAR

  Farsca dü (iki) vətar (tel, sim) sözündən əmələ gəlib. “İki simli çalğı aləti”dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜYƏ

  Buzov və danadan sonrakı yaş dövründəki (2 yaşda) olan dişi, lakin hələ doğ­­mamış (buğaya gəlməmiş) inək və ya camışdır

  Полностью »
 • DÜYLƏMƏK

  Düy feildir, o, -lə şəkilçisi qəbul edə bilmir. Sözün əsli düy-ün-lə-mək kimi olub, sonra səs düşümü baş verib

  Полностью »
 • DÜYMƏ1

  Düyün, düymə, düymək sözləri kökdaşdır. Düymə “bağlama vasitəsi”dir. Yəqin ki, yuxarıdakı kəlmələrin hamısı ilmək (yəni “bağlamaq”) sözü ilə qohum­dur

  Полностью »
 • DÜYÜ

  Alınma sözdür, bizdə ona “tuturqan” deyiblər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜYÜN

  Toy sözünün sinonimi olan düyün kəlməsi var. Türk dillərinin bəzilərində (Qaqauz dilində) dünür (сватовство), dünürçü(сват), düyün(свадьба) kəlmələri

  Полностью »
 • DÜZ

  Belə güman etmək olar ki, “dəniz”lə kökdaşdır. Dənizin suyu şor olduğu üçün duz da “dəniz”lə bağlı əmələ gəlib

  Полностью »
 • DV

  ing. Digital Video – «rəqəmsal video» sözlərinin baş hərflərindən ibarət abreviatura

  Полностью »
 • DVB

  ing. Digital Video Broadcasting – «rə­qəmsal video yayım» sözlərinin baş hərf­lərindən ibarət abreviatura

  Полностью »
 • ECAZ

  Ərəbcədir, möcüzə sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • EDAFİK

  yun. edaphos – torpaq

  Полностью »
 • EDAM

  Ərəbcə öldürmə, ölüm hökmü deməkdir. Bu hökm isə dar ağacından asmaq, güllələmək və s. yolla icra oluna bilər

  Полностью »
 • EDASFER

  yun. edaphos – torpaq + yun. spharia – kürə

  Полностью »
 • EDATOP

  yun. edaphos – torpaq + yun. topos – yer

  Полностью »
 • EDYUTEYNMENT

  lat. educare – tərbiyə et­mək + fr. entretenir – birgə, yapışıqlı

  Полностью »
 • EFEMERLƏR

  yun. ephemeros – birgünlük, ömrü az

  Полностью »
 • EGİRİN

  İslandiyada dəniz allahı Egirin adından

  Полностью »
 • EHKAM

  Ərəbcə hökm sözünün cəmidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • EHTİRAM

  Ərəbcə hörmət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • EHTİRAS

  Ərəbcə həris sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • EHTİYAC

  Hacət sözü ilə qohumdur, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • EXOLOT

  yun. echo – əks-səda + alm. lot – ağırlıq, qurğuşun yük

  Полностью »
 • EKLİPTİKA

  yun. ekleiptike – tutulma

  Полностью »
 • EKOGENEZ

  yun. oikos – məkan + yun. genesis – mənşə

  Полностью »
 • EKOLOGİYA

  yun. oikos – məkan, ev + yun. logos – söz, elm, təlim

  Полностью »
 • EKOSFER

  yun. oikos – məskən, ev + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • EKOSİSTEM

  yun. oikos – məskən, ev + yun. system – birlik, uyğunluq

  Полностью »
 • EKOTOP

  yun. oikos – məskən, ev + yun. topos – yer

  Полностью »