Этимологический словарь азербайджанского языка

 • MARİKULTUR

  lat. mare – dəniz + lat. cultura – tərbiyəetmə, yetişdirmə

  Полностью »
 • MARLEN

  Marks və Lenin sözləri ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MARMELAD

  Portuqaliya sözüdür, hərfi mənası “heyva” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MARONİTLƏR

  ər. – maronit kilsəsinin yaradıcısı Maar Maronun adından

  Полностью »
 • MARŞ

  alm. marsch – xəndək

  Полностью »
 • MARŞAL

  V əsrdə hərbi əməliyyatlarda süvari qoşunların rolunun artması ilə bərabər, at saxlayan və ona təlim keçən insanların cəmiyyətdə mövqeləri də yüksəldi

  Полностью »
 • MARŞRUT

  Fransızca hərəkət (marş) və yol (rut) sözlərindən əmələ gəlib, “hərəkət yolu”deməkdir. (“addımla marş” deyirik)

  Полностью »
 • MARTİNE

  Fransa kralı XIV Lüdovik dövrünün ən görkəmli hökmdarı idi. O, sərkərdə kimi də şöhrət qazanmaq istəyirdi

  Полностью »
 • MARTİT

  lat. mars – orta əsrlərdə kimyagərlərin dəmirə verdiyi ad

  Полностью »
 • MASA

  İtalyan mənşəlidir, “stol” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MASAZIR

  (Əsli: masəzar) “qumluqlar” deməkdir, farscadır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MASKARAD

  Maska sözü ilə qohumdur. “Maska ilə örtülmüş” deməkdir, fransız mənşəlidir (əsli ərəb mənşəli). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MASSİV

  lat. massa – parça

  Полностью »
 • MAT

  Farscadır, “öldü” deməkdir (şahmat - “şah öldü” kimi başa düşülüb). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MATIM-QUTUM

  Təəccüblü iş görəndə matım-qutum qurudu işlədilir. Mat hissəsi ərəb, qut hissəsi türk mənşəlidir, sinonim sözlərdən əmələ gəlib, ümumi məna belədir: “

  Полностью »
 • MATRAQ

  El arasında zərbə vasitəsi mənasında işlədilir, əsli mətareq kimidir, “toxmaq”deməkdir, ərəbcədən alınma sözdür

  Полностью »
 • MAV

  Mava gəlmək ifadəsi “pişiyin kürsəyə gəlməsi” deməkdir. “Mav”ın qədim mənası “erkək pişik” deməkdir (mav təqlidi sözdür)

  Полностью »
 • MAVİ

  Ərəbcədir, “göy” (yaşıl) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MAVRİ

  Kəlbəcərdə, Şahbuzda pişik balasına mavrı deyilir. Mav təqlidi sözdür. Pişik kürsəyə gələndə mava gəlir deyirlər

  Полностью »
 • MAVZOLEY

  E.ə. 377-ci ildə Kiçik Asiyanın cənub-şərqini Mavsol isimli hökmdar idarə etməyə başlayır. Kiçik Asiyanın bu hissəsi Kariya adlanırdı

  Полностью »
 • MAYA1

  Farscadan (maya) alınma sözdür, pendir düzəltmək üçün istifadə olunur: südəmər buzov və ya quzu qursağından hazırlanır: qursağı içində su olan küpəyə

  Полностью »
 • MAYƏ

  Farsca “mahiyyət” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MAYIF

  Ərəbcə məyub (şikəst) sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MAYKA

  May sözü ilə qohumdur, latın mənşəlidir (mayıs). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MAYMAQ

  M.Kaşğarinin lüğətində mayğuq sözü var və “əyri qıç” kimi şərh olunub, maymaq da burdan yaranıb. Deməli, may haçansa axsamaq feili olub, bəzi dialektl

  Полностью »
 • MAYYA

  Hindlərdə Allah adıdır. Farslarda və bizdə isə “dişi dəvə” anlamında işlədilir. Şəxs adı kimi hər ikisi mümkündür

  Полностью »
 • MAZUT

  Ərəbcədir, “tullantı” demək olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MEDAL

  Metal sözündəndir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MEDİA-HOLDİNQ

  lat. medium – ara, vasitəçi + ing. holding – sahiblik

  Полностью »
 • MEDİAEKSPERT

  lat. medium – ara, vasitəçi + lat. expertus – təcrübəli

  Полностью »
 • MEDİAFORUM

  lat. medium – ara, vasitəçi + lat. forum – mərkəzi meydan

  Полностью »
 • MEDİAKİLLER

  lat. medium – ara, vasitəçi + ing. killer – qatil

  Полностью »
 • MEDİAKİT

  lat. medium – ara, vasitəçi + ing. kit – alət dəsti

  Полностью »
 • MEDİAKRATİYA

  lat. medium – ara, vasitəçi + yun. kratos – hakimiyyət

  Полностью »
 • MEDİAQRAFİYA

  lat. medium – ara, vasitəçi + yun. grapho – yazıram

  Полностью »
 • MEDİALANDŞAFT

  lat. medium – ara, vasitəçi + alm. landschaft – ərazinin görünüşü

  Полностью »
 • MEDİALİNQVİSTİKA

  lat. medium – ara, va­sitəçi + lat. lingua – dil

  Полностью »
 • MEDİALOGİSTİKA

  lat. medium – ara, vasitəçi + yun. logistike – hesablamaq, düşünmək bacarığı

  Полностью »
 • MEDİALOGİYA

  lat. medium – ara, vasitəçi + yun. logos – elm

  Полностью »
 • MEDİAMAQNAT

  lat. medium – ara, vasitəçi + lat. magnatus – hökmdar

  Полностью »
 • MEDİAMARKETİNQ

  lat. medium – ara, va­si­təçi + ing. marketing – əmtəə bazarında hərəkət, fəaliyyət

  Полностью »
 • MEDİAMORFOZ

  lat. medium – ara, vasitəçi + yun. morphosis – formalaşma

  Полностью »
 • MEDİAPLAN

  lat. medium – ara, vasitəçi + lat. planus – düz, hamar

  Полностью »
 • MEDİAPLANLAŞDIRMA

  lat. medium – ara, vasitəçi + lat. planus – düz, hamar

  Полностью »
 • MEDİAREALLIQ

  lat. medium – ara, vasitəçi + lat. realis – həqiqi

  Полностью »
 • MEDİARESURS

  lat. medium – ara, vasitəçi + fr. ressources – ehtiyat, vasitə

  Полностью »
 • MEDİASFERA

  lat. medium – ara, vasitəçi + yun. sphaira – kürə

  Полностью »
 • MEDİATEXNOLOGİYA

  lat. medium – ara, vasitəçi + yun. techne – sənət, ustalıq + yun. logos – söz, təlim

  Полностью »
 • MEDİATEXNOLOQ

  lat. medium – ara, va­si­təçi

  Полностью »
 • MEDİATƏNQİD

  lat. medium – ara, vasitəçi

  Полностью »