Этимологический словарь азербайджанского языка

 • REPRODUKTİV

  Reproduktor, reforma, reaksiya tipli sözlərdə re hissəsi latınca “əks, zidd, tərsinə” mənalarını verir

  Полностью »
 • RESENZİYA

  lat. recensio – baxış, qiymət

  Полностью »
 • RESİPİYENT

  lat. recipere – qəbul etmək

  Полностью »
 • RETRANSLYASİYA

  lat. re – təkrar + lat. ­trans­latio – ötürmək, veriliş

  Полностью »
 • RETRANSLYATOR

  lat. re – təkrar + lat. trans­latio – ötürmək, veriliş

  Полностью »
 • REVERBERASİYA

  lat. reverberatio – əkset­dirmə

  Полностью »
 • REVERBERATOR

  lat. reverberatio – əks­etdirmə

  Полностью »
 • REVOLVER

  Pistoletin bir növüdür, 1828-ci ildə Amerikada Sem Kolt tərəfindən düzəldilib. İngilis sözüdür, mənası “fırlanan” (maqazini fırlanır) deməkdir

  Полностью »
 • REZERVASİYA

  lat. reservo – qoruyuram, saxlayıram

  Полностью »
 • REZİN

  Yunan sözüdür, ilkin mənası “ağac qətranı” deməkdir. İndi başqa mənada işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏBBÜLALƏMİN

  Ərəbcə “iki aləmin sahibi, tanrısı” deməkdir. Rəbb – sahib, aləm dünyadır, -in isə eyni, yəni ərəbcə iki sözünün dəyişmiş formasıdır

  Полностью »
 • RƏCƏB

  Ərəbcədir, qəməri təqvimilə 7-ci ayın adından götürülüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏFAİL

  Qədim yəhudi sözüdür “Allah sağaltdı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏFTAR

  Farsca rəftən (getmək, hərəkət etmək) feili ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏĞMƏN

  Rəğm ərəbcə “zidd hərəkət” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏHBƏR

  Fars mənşəli sözdür, rah “yol” deməkdir, bər (məsdəri: boridən) “aparan”, “göstərən” mənasını verir. Rəhbər – “tabeliyində olanları doğru yola aparan”

  Полностью »
 • RƏHMAN

  Ərəb sözüdür, “ürəyiyumşaq (rəhmdil), kədərə şərik olan” deməkdir. Rus­lar­­dakı Raxmaninov familiyası da buradandır və rus dilinə türk dilləri vasitə

  Полностью »
 • RƏXŞƏNDƏ

  Farsca rəxş “parlaq” deməkdir, rəxşidən (parlamaq) feili ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏİSƏ

  Raisa sözünün dəyişilmiş formasıdır, yunanca “yüngül, zərif” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏQS

  Ərəb sözüdür. Bizdə budimək feili olub və “плясать” mənasında işlədilib. Gö­rünür, büdrəmək feili də budi feili ilə qohumdur

  Полностью »
 • RƏQSANƏ

  Roksana sözü ilə bağlıdır, İsgəndərin arvadının adı olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏMİŞ

  Farsca “musiqi”, “şadlıq”, “nəğmə” mənalarını verən sözdür. Bizdə şəxs adı kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • RƏNA

  Ərəbcə “gözəl, işıqlı, parlaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏNCİDƏ

  Farsca rəncanidən (incimək, əziyyət çəkmək) məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏNDƏ

  Farsca rənd “yonqar” (стружка) deməkdir, rəndə (струг) bununla bağlıdır. Bizdə onun yerinə yonğac kəlməsi işlədilib (yonğuc variantı da olub)

  Полностью »
 • RƏŞAD

  Ərəbcə “doğru yolla gedən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏŞADƏDDİN

  Ərəbcə “dinin haqq yolu ilə gedən”, “haqq yolu göstərən” deməkdir. Adətən ilk 4 xəlifə nəzərdə tutulur

  Полностью »
 • RƏŞİD

  Ərəbcə “igid” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏŞMƏ

  Fars sözüdür, reştən (toxumaq, eşmək, hörmək) sözü ilə qohumdur. Qədim mənası “atın qantarğasına vurulan bəzək (bəzəkli qantarğa)” deməkdir

  Полностью »
 • RƏY

  Ərəb sözüdür, röya (görmə, mülahizə) sözü ilə qohumdur. Qədimdə biz onun yerinə sezik (sezmək feili ilə bağlıdır) sözündən istifadə etmişik

  Полностью »
 • RİALTO

  1590-cı ildə venesiyalılar şəhərin əsas su damarı sayılan Böyük kanal üzərində (Venesiya çoxsaylı adalar üzərində yerləşir, küçələri isə kanallar əvəz

  Полностью »
 • RİCA

  Ərəbcə müraciət sözü ilə qohumdur, ricət sözü də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RİF

  alm. riff, rippe – sualtı qaya, təpə

  Полностью »
 • RİFT

  ing. rift – çat, yarıq

  Полностью »
 • RİŞXƏND

  Riş farsca “saqqal” deməkdir, xənd isə “gülmək” anlamını əks etdirir. “Saq­qala gülən (lağa qoyan)” deməkdir

  Полностью »
 • RİYAD

  Ərəbcə “ağıllı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RODOXROZİT

  yun. rhodon – qızılgül + yun. chrosis – rəng

  Полностью »
 • RODONİT

  yun. rhodon – qızılgül

  Полностью »
 • ROMAN

  Etimoloji mənası “latın dilindəkindən fərqli olaraq, roman dilində yazılan” (əsər) deməkdir, fransız sözüdür

  Полностью »
 • ROMANTİK

  V əsrdə müxtəlif german tayfaları Roma imperiyasının qərb əyalətlərinə soxulduqdan sonra öz dillərindən imtina edərək itaət altına aldıqları xalqların

  Полностью »
 • ROMANTİZM

  İtalyanca roman, romans, Roma tipli sözlər də eyni kökə malikdir, ədəbi cərəyan adıdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • RÖVNƏQ

  Ərəbcə “parlaq” deməkdir, növraq bunun təhrif formasıdır. Rövşən də bu sözlə eyni kökə malikdir, “parıltı”, “işıq” deməkdir

  Полностью »
 • RUBİKON

  E.ə. 49-cu ildə Sizalpin Qalliyasının canişini Yuli Sezar idi. O bu vəzifəni on il ərzində tutmuş və həmin dövrdə Alp dağlarının arxasında yerləşən ge

  Полностью »
 • RUFİN

  Oğlan adıdır, latın mənşəlidir, “kürən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RUHƏNGİZ

  Alınma sözdür, bizə farslardan keçib. Ruh ərəbcədir, əngiz isə farsca (mə­nası: “cəzb edən, oyadan” deməkdir)

  Полностью »
 • RUHULLA

  Ərəbcə “Allahın ruhu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RUQİYYƏ

  Ərəbcə “ovsunlayan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RUMB

  yun. rhymbos – dairəvi hərəkət

  Полностью »
 • RUMİYYƏ

  Qızlara verilən adlardandır. Rum sözü qabaqlar Vizantiya kəlməsinin sinonimi olub. Rumi və Rumiyyə ərəbcə “Rum qızı, Rum gözəli” (Nizaminin “Yeddi göz

  Полностью »
 • RURBANİZASİYA

  ing. rural – kənd + lat. urbanus – şəhər

  Полностью »