Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Ç

  Azərbaycan əlifbasının dördüncü hərfi. bax çe

  Tam oxu »
 • ÇADIR

  is. Su buraxmayan parçadan düzəldilən müvəqqəti yaşama, daldalanma yeri. Çadır qurmaq. Brezent çadır

  Tam oxu »
 • ÇADIRÇI

  is. köhn. Çadır ustası. [Çadırçı usta:] Bizə yoldaşdı o rəhmətlik baban; Bir çadırçıydı o da. H.Cavid

  Tam oxu »
 • ÇADRA

  is. Qadınların başdan topuğacan bədənlərini örtmək üçün işlətdikləri bürüncək; çarşab. Çadra örtmək. – [Cahan:] …Qoy elə bu güncə çadramı başıma salıb

  Tam oxu »
 • ÇADRALI

  sif. Çadra örtmüş, başında çadra olan; çarşablı. Çadralı qadın. – Öncə gələn atın üstündə ağır gövdəli, ağ çadralı bir xanım oturmuşdu

  Tam oxu »
 • ÇADRASIZ

  sif. Çadra örtməmiş, başında çadra olmayan; çarşabsız, üzüaçıq. Çadrasız arvad

  Tam oxu »
 • ÇAĞ

  sif. 1. Sağlam, saz, hələ əldən düşməmiş. Çox da qocalmışam, hələ ki, çağam; Bir az namus, qeyrət, ar sinəmdə var

  Tam oxu »
 • ÇAĞ₁

  is. Vaxt, zaman. Bu çağacan harada qalmısan? Nə çağacan səni gözləyək? – Günbatan çağı Kürün üstünü bürüyən duman ətəyini sallayaraq, asta-asta ətrafa

  Tam oxu »
 • ÇAĞA

  is. dan. Körpə uşaq. Aygün alıb çağasını bağrına basır; Analara təsəllidir dar gündə övlad. S.Vurğun

  Tam oxu »
 • ÇAĞALIQ

  is. Uşaqlıq, körpəlik. Çağalıq dövrü

  Tam oxu »
 • ÇAĞILTI

  is. Çağlayan suyun çıxardığı səs, axan suyun daşlara, qayalara çarparaq çıxardığı səs. Güclənən sellər dərəaşağı çağlayırdı

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRICI

  sif. Çağıran. [Qadının] amiranə çağırıcı ahəngi mübarizə və qələbə ruhu ilə doludur. R.Rza

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRILMA

  “Çağırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRILMAQ

  “Çağırmaq”dan məch. İclas çağırılmışdı. İclasda bircə məsələ müzakirə edilirdi. M.S.Ordubadi. Bəndalı təqsirini etiraf etmədiyi üçün təzə şahidlər çağ

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIM

  is. Səs gedib çatan məsafə. İki çağırım qədər getmişdik ki, uzaqda biçinçilərin oraqlarının qat-qarışıq səsləri qulağımıza yetişdi

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIŞ

  is. 1. Çağırma, səsləmə; çağırma səsi. [Qəhrəman] dayanıb bu çağırış səsini dinləyirdi. S.Rəhimov. Şahpəri altdanüstdən geyinib Daşdəmirin çağırışına

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIŞÇI

  is. Hərbi xidmətə çağırılan adam (gənc). Bakıda Firidunu növbəti çağırışçılara qoşub, Tbilisiyə göndərdilər

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIŞMA

  “Çağırışmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIŞMAQ

  qarş. Bir-birini çağırmaq, səs-səsə verərək çağırmaq. Durna yoldaşları ilə meşə meyvələrindən yığır, kənd qızları bir-birini itələyir, zarafatlaşır, ç

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRMA

  “Çağırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRMAQ

  f. 1. Birinin adını, yaxud təxəllüsünü, ləqəbini ucadan deyərək yanına gəlməsini, yaxınlaşmasını, ya da cavab verməsini istəmək

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRTI

  is. Çağırış, çağırış səsi

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRTMA

  “Çağırtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRTMAQ

  icb. Başqası vasitəsilə çağırmaq. Üç gün sonra Mehribanın atası Ağdaşdan gəlmişdi. Onu teleqrafla Mehriban çağırtmışdı

  Tam oxu »
 • ÇAĞLAMA

  “Çağlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ÇAĞLAMAQ

  f. 1. Çağıltı ilə axmaq, şırıltı ilə köpüklənərək tökülmək. Şəlalə çağlayır. – Göy otların arasından bulaqlar; Şırıltıyla köpüklənərkən çağlar

  Tam oxu »
 • ÇAĞLAYAN

  is. Şəlalə, şırran

  Tam oxu »
 • ÇAHARŞƏNBƏ

  [fars.] bax çərşənbə

  Tam oxu »
 • ÇAXÇAX

  is. 1. Keçmişdə: qapını döymək üçün ona vurulan dəmir toxmaqdan ibarət alət. Məşədi Kazım yenicə oturmuşdu, qapının çaxçaxı vuruldu… M

  Tam oxu »
 • ÇAXÇUR

  is. Keçmişdə: qadınların geydikləri balağı büzməli enli şalvar növü. Qadınlar rübənd vurmağa, çaxçur geyməyə macal tapmayıb hara gəldi qaçırdılar

  Tam oxu »
 • ÇAXICI

  is. Çaxma (2-ci mənada) ustası

  Tam oxu »
 • ÇAXIR

  is. Şərab. Calal başını kənara çəkib üzünü turşudur: – Vallah, dadaş, genə çaxır içmisən. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • ÇAXIRÇI

  is. Çaxır (və b. içkilər) satılan dükan. Əvəzində buların çayçı, çaxırçı dükanı; Gecə-gündüz doludur cümlə müsəlman, mənə nə? M

  Tam oxu »
 • ÇAXIRÇILIQ

  is. Şərabçılıq

  Tam oxu »
 • ÇAXIRSATAN

  is. Çaxır (və s. içkilər) satmaqla məşğul olan adam

  Tam oxu »
 • ÇAXIŞ

  is. Çaxmaq işi, çaxma. O, göylərin şimşəyi; Yerlərin üsyanıdır; İldırım çaxışıdır. B.Vahabzadə

  Tam oxu »
 • ÇAXMA

  1. “Çaxmaq2”dan f.is. 2. xüs. Müxtəlif metal lövhələri vurub qabartmaqla hazırlanan naxışlı bəzək əşyası; çekanka

  Tam oxu »
 • ÇAXMAQ₁

  is. 1. Odlu silahlarda zərb mexanizminin hissəsi; yay. Tapançanın çaxmağı. – Bütün ümidlərinin alt-üst olduğunu görən Vəli tüfənginin çaxmağını çəkdi

  Tam oxu »
 • ÇAXMAQ₂

  f. 1. Atəş açmaq üçün tüfəngin, tapançanın çaxmağını çəkib buraxmaq; atəş açmaq; güllə ilə vurmaq. Səttar daxılı çəkir, tapançanı çıxarıb Kəblə Heybət

  Tam oxu »
 • ÇAXMAQ-QOV

  top. Keçmişdə: od almaq (qığılcım çıxarmaq) üçün işlədilən çaxmaq və qov. [Nəbi] sonra qəlyanını doldurub, çaxmaq-qovla yandırdı

  Tam oxu »
 • ÇAXMAQDAŞI

  is. Keçmişdə: od almaq (qığılcım çıxarmaq) üçün çaxmağın vurulduğu xüsusi daş parçası. [Baba] qovu çaxmaqdaşı ilə alışdırıb çubuğu yandırdı

  Tam oxu »
 • ÇAXMAQLI

  sif. Çaxmağı olan. □ Çaxmaqlı tüfəng (tapança) – keçmişdə: çaxmaqdaşı və çaxmaq vasitəsilə alışdırılan primitiv tüfəng (tapança)

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞDIRMA

  “Çaxnaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞDIRMAQ

  f. Aranı qarışdırmaq, qarışıqlıq salmaq, bir-birinə vurdurmaq, çaxnaşma (çaxnaşıq) salmaq. [Balarza:] Xub, bəs bunu hansı haramzada eləyir, kəndi çaxn

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞIQ

  bax çaxnaşma 2-ci mənada. □ Çaxnaşıq düşmək – bax çaxnaşma düşmək (“çaxnaşma”da). [Çopo:] Sabaha qədər davam edən qanlı vuruşmadan sonra xaqan ordusun

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞMA

  1. “Çaxnaşmaq”dan f.is. 2. Qarışıqlıq, həyəcan, təlaş, vahimə, vəlvələ. Camaat içərisində bərk çaxnaşma oldu

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞMAQ

  f. Asayiş, əmin-amanlıq pozulmaq, hamı bir-birinə dəymək, qarışıqlıq düşmək, çaxnaşma düşmək. Talan oldu elin varı; Aralıq çaxnaşdı yenə

  Tam oxu »
 • ÇAQ-ÇAQ

  is. Keçmişdə: evlərin həyət qapısında qapını döymək üçün dəmir toxmaqcıq. Çaq-çaqla qapını döymək. – Qapının başında şir şəkli, sol tayında sarı bürün

  Tam oxu »
 • ÇAQ-ÇUQ

  təql. Çaqqaçaq, çaqqıltı, çaqçaq səsi. Xozeyin dinməz-söyləməz çötkəni götürüb, çaq-çuq hesab elədi. S

  Tam oxu »
 • ÇAQIL

  is. Çınqıl, çaydaşı. Toplandı bir yerə çaqıl, kirəc, su. M.Müşfiq

  Tam oxu »