Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÖVC

  is. [ər.] klas. Ən uca nöqtə. □ Övci-fəza, övci-fələk – göyün, fəzanın ən yüksək nöqtəsi. Övci-fəzadə görərək bayquşu; Səhnədə çaqqıllayıram imdi mən

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏMƏ

  “Övkələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏMƏK

  f. Əli ilə əzişdirmək. [Şərəfnisə xanım] şəkil kağızlarını dişindişinə qısıb əlində bərk-bərk övkələyir, salır ayağı altına

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏNMƏ

  “Övkələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏNMƏK

  “Övkələmək”dən məch

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏTMƏ

  “Övkələtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏTMƏK

  icb. Ovuşdurtmaq, ovdurmaq. Kürəyini övkələtmək

  Tam oxu »
 • ÖVKƏMƏ

  “Övkəmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖVKƏMƏK

  bax övkələmək

  Tam oxu »
 • ÖVKƏŞİK

  sif. Övkələnmiş, əzilmiş. Övkəşik köynək

  Tam oxu »
 • ÖVLAD

  is. [ər. “vələd” söz. cəmi] 1. Oğul və ya qız; uşaq, oğul-uşaq. [Dərviş:] Bu binəvaların övlad sarıdan tək bir qızları var idi

  Tam oxu »
 • ÖVLADCANLI

  sif. Öz övladını, oğul-uşağını çox istəyən; uşaqcanlı. Övladcanlı kişi

  Tam oxu »
 • ÖVLADLI

  sif. Övladı olan, oğlu-qızı olan, oğul-uşaqlı. Övladlı ailə

  Tam oxu »
 • ÖVLADLIQ

  is. 1. Övladın ata-anaya qohumluq münasibəti. 2. Övladın ata-ana qarşısındakı vəzifəsi. Övladlıq borcu

  Tam oxu »
 • ÖVLADSIZ

  sif. Övladı, uşağı olmayan; oğul-uşaqsız, sonsuz. Övladsız ailə

  Tam oxu »
 • ÖVLADSIZLIQ

  is. Övladın olmadığı hal; oğul-uşaqsızlıq, uşağı olmama, sonsuzluq. Bu arvadın dünyada övladsızlıqdan başqa bir qəm-qüssəsi yox idi

  Tam oxu »
 • ÖVLİYA

  is. [ər. “vəli” söz. cəmi] Həyatını Allah yolunda sərf edərək ona yaxınlaşmağa nail olmuş müqəddəs şəxslər

  Tam oxu »
 • ÖVRAQ

  is. [ər. “vərəq” söz. cəmi] klas. Kağız vərəqləri; yazılar. Yığ övraqın, qələmdanın; Həlakətdən qutar canın

  Tam oxu »
 • ÖVRƏ

  is. Bəzi adamlarda: bir para şeyləri yedikdə bədənlərində əmələ gələn səpki, qızartı

  Tam oxu »
 • ÖVRƏT

  is. [ər.] köhn. 1. Arvad, zövcə, həyat yoldaşı. Sağ tərəfdən hacının övrəti əyləşib əlində dəsmal. Ə

  Tam oxu »
 • ÖVRƏTBAZ

  [ər. övrət və fars. …baz] köhn. Arvadbaz

  Tam oxu »
 • ÖVRƏTBAZLIQ

  köhn. Arvadbazlıq. …Mənim belə yadıma gəlir ki, [türk padşahlarının] arzu və məşğələləri övrətbazlıq idi

  Tam oxu »
 • ÖVRƏTLİK

  köhn. is. 1. Arvadlıq. [Nəbi:] Mənim qızım da sənin evində beş il-altı il övrətlik eləyib. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • ÖVSAF

  is. [ər. “vəsf” söz. cəmi] klas. 1. Bax vəsf. Müştəridir sənə Zöhrə fələkdə; Gecə-gündüz övsafını deməkdə

  Tam oxu »
 • ÖVZA

  is. [ər. “vəz” söz. cəmi] klas. bax vəziyyət. Xalqın övzaına xəbərdar ol. S.Ə.Şirvani. Bədirlənmiş ay qalxıb, göyün bir qatında durub, bu övzaya tamaş

  Tam oxu »
 • ÖYƏC

  bax ögəc

  Tam oxu »
 • ÖYLƏ₁

  is. köhn. Günorta

  Tam oxu »
 • ÖYLƏ₂

  köhn. bax elə

  Tam oxu »
 • ÖYMƏ

  “Öymək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYMƏK

  f. Tərifləmək. Başladı tərifə palıd qamətin; Öydü özün, zorbalığın, halətin. M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • ÖYNƏ

  is. məh. 1. bax növbə. Barmaqla nişan verib səni; Budur, – deyirlər; – Neçə dəzgah; Dalında bir öynədə çalışan

  Tam oxu »
 • ÖYNƏLİK

  is. məh. Dəfəlik, kərəlik. Bu dərman beş öynəlikdir

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİCİ

  sif. Öyrətmək məqsədini daşıyan, öyrədən, bilik verən. Yoxlama imla eyni zamanda öyrədici rola da malikdir

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİLMƏ

  “Öyrədilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİLMƏK

  “Öyrətmək”dən məch. Sənət öyrədilmək. Xarici dil öyrədilmək. Zəhmətə öyrədilmək

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCƏK

  bax öyrəncə(k)li. [Arvad:] A kişi, sən onların evini yıxırsan. Öyrəncək olurlar. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCƏKLİ

  sif. Adətkərdə, öyrəşmiş, adət etmiş, vərdiş eləmiş, alışmış. Mən torpağı bölünməyə öyrəncəliyəm; Heç qazanan görməmişəm bölənləri də… M

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCƏLİ

  sif. Adətkərdə, öyrəşmiş, adət etmiş, vərdiş eləmiş, alışmış. Mən torpağı bölünməyə öyrəncəliyəm; Heç qazanan görməmişəm bölənləri də… M

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCİ

  1. is. köhn. Öyrənən, şagird. 2. dan. bax öyrəncə(k)li

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİLMƏ

  “Öyrənilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİLMƏK

  “Öyrənmək”dən məch. Klassiklər öyrənilir

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞ

  is. Öyrənmə işi, öyrənmə; öyrənmə üsulu (tərzi). Bu öyrənişdə … insan hər şeydən əvvəl … səadətverici vasitələri düzgün təyin etməlidir

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞLİ

  bax öyrəncəkli

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞMƏ

  “Öyrənişmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞMƏK

  f. Alışmaq, vərdiş olmaq, öyrəşmək, isinişmək. Rüstəm bəy mətanətli bir səslə: – Gün-gündən sizə öyrənişirəm

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMƏ

  “Öyrənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMƏK

  f. 1. Bilik əldə etmək, bir şeyi təcrübə ilə mənimsəmək. Tarda çalmağı öyrənmək. İngilis dili öyrənmək

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMİŞ

  f.sif. Alışmış, vərdiş etmiş, adət etmiş, öyrəncəli

  Tam oxu »
 • ÖYRƏŞMƏ

  “Öyrəşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYRƏŞMƏK

  f. 1. Vərdiş etmək, alışmaq, öyrənmək, adət etmək. Qaratoyuq əsarətə (qəfəsə) tez öyrəşir, sonra oxumağa başlayır

  Tam oxu »