Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÜŞŞAQ

  is. [ər. “aşiq” söz. cəmi] 1. klas. Aşiqlər. Əzəl katibləri üşşaq bəxtin qarə yazmışlar. Füzuli. Üşşaq yardan nəzəri-mərhəmət dilər

  Tam oxu »
 • ÜŞÜDÜCÜ

  sif. Üşüdən, soyuq, dondurucu. Sonra sərin, üşüdücü dərəcədə sərin bir meh əsdi. M.Rzaquluzadə

  Tam oxu »
 • ÜŞÜMƏ

  “Üşümək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜŞÜMƏK

  f. 1. Canına üşütmə düşmək, bədənində soyuğun təsirini hiss etmək, soyuqdan titrəmək. Ləhləyirlər, tərləyirlər, əl-üzləri qızarmış; Bir parası çox üşü

  Tam oxu »
 • ÜŞÜNMƏ

  “Üşünmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜŞÜNMƏK

  bax üşümək. Üşünürsən, görürəm, söylə nə var? M.Rahim

  Tam oxu »
 • ÜŞÜTMƏ

  1. “Üşütmək”dən f.is. 2. Titrətmə, vicvicə. Canıma üşütmə düşdü. – [Nemət] bir az dincəldikdən sonra bədəninə bir üşütmə gəldi ki, köynəyi tamamilə so

  Tam oxu »
 • ÜŞÜTMƏK

  f. Canına üşütmə salmaq, soyuğu hiss etdirmək. Soyuq hava [Tərlanı] birdən üşütdü. M.Hüseyn. Çayaşağı əsən bu külək bütün kolxozçuları üşütdü və titrə

  Tam oxu »
 • ÜTƏLGƏ

  is. zool. Alacəhrə. Gəlib ütəlgətək düşələr tora; Yolub tüklərini basdıraq qora. H.K.Sanılı

  Tam oxu »
 • ÜTMƏ

  “Ütmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜTMƏK

  f. Qızğın dəmirlə və ya oda tutaraq üzdən yandırmaq, qarsalamaq, oda vermək (tükü, qabığı və s.-ni). Kəsilmiş toyuğu ütmək

  Tam oxu »
 • ÜTÜ

  is. Paltar, parça və s. ütüləmək üçün işlədilən, kömür və ya elektriklə qızdırılan dəmir alət. Elektrik ütüsü

  Tam oxu »
 • ÜTÜK

  sif. Üzdən yanmış, azacıq yanmış, ütülmüş, yaxud yolunmuş. Qulu dolu ağzını çöndərib, ütük qaşlarını qovzuyub … nə deyəcək idisə, beş-altı yerdən onun

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏMƏ

  “Ütüləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏMƏK

  f. Qızğın ütü ilə hamarlamaq, ütü çəkmək. [Pəri] geri sürüşmüş qara kəlağayısını qabağa çəkib, paltar ütüləməklə məşğul oldu

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏNMƏ

  “Ütülənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏNMƏK

  məch. Ütü ilə hamarlanmaq, ütü çəkilmək

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏNMİŞ

  f.sif. Ütü çəkilmiş, ütü ilə hamarlanmış. [Pəri] təzə yuyulub ütülənmiş məhrəbanı yerindən asdı. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • ÜTÜLMƏ

  “Ütülmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜTÜLMƏK

  məch. Qızğın dəmirlə və ya oda tutaraq üzdən yandırılmaq (tük, qabıq və s.). // Qarsaqlanmaq, azacıq yanmaq

  Tam oxu »
 • ÜTÜLMÜŞ

  f.sif. Tükləri yandırılıb təmizlənmiş. [Xuduş] əlinə də bir ütülmüş toyuq götürmüşdü. Ə.Sadıq

  Tam oxu »
 • ÜTÜLÜ

  sif. Ütü çəkilmiş, ütülənmiş. Daxiliyyə naziri ütülü ağ dəsmalını çıxarıb boyunboğazından sel kimi axan təri sildi

  Tam oxu »
 • ÜTÜSÜZ

  sif. Ütü çəkilməmiş, ütülənməmiş. Baxışın geyim-keçimdə səliqəli olduğunu Qaçay bilirdi. Ütüsüz şalvar geyinməzdi

  Tam oxu »
 • ÜVƏZ

  bot. bax quşarmudu. Üvəz soyuğadavamlı bitkidir

  Tam oxu »
 • ÜYÜDÜLMƏ

  “Üyüdülmək”dən f.is. [Ağabəyim] çörəyin bişirildiyini bilirdi, ancaq buğdanın bitməsini və dəyirmanda üyüdülməsini bilmirdi

  Tam oxu »
 • ÜYÜDÜLMƏK

  məch. Dəyirmanda una çevrilmək (buğda, arpa və s.); çəkilmək. [Murad] üyüdülməyə toplanan taxıl bitdiyindən motoru yatırıb dışarı çıxdı

  Tam oxu »
 • ÜYÜŞMƏ

  “Üyüşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜYÜŞMƏK

  bax uyuşmaq 1-ci mənada. [Xan] tonqal başında uzun müddət qımıldanmadan oturmaqdan üyütmüş (f.sif.) ayaqlarında bir gizilti, bədəninin hər yerində sız

  Tam oxu »
 • ÜYÜTMƏ

  “Üyütmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜYÜTMƏK

  f. 1. Dəyirmanda buğda, arpa və s.-ni una çevirmək; çəkmək. Buğda (arpa) üyütmək. – Cəfər tayları içəri qoydu, az keçmədən dəni üyütməyə başladı

  Tam oxu »
 • ÜZ

  is. 1. İnsan başının qabaq hissəsi; surət, sifət, çöhrə, sima. Üzünün ifadəsi. Qəşəng üz. – Mərcan bəy diqqətlə Kərbəlayı Qubadın üzünə baxır

  Tam oxu »
 • ÜZ-GÖZ

  is. Sifət, üz. [Nəbi:] Yazığın üzgözü, hər yeri qandır; Huşunu itirib, halı yamandır. S.Rüstəm. [Səlim] üz-gözünə, pərakəndə saçlarına çırpılan suyu,

  Tam oxu »
 • ÜZ-ÜZƏ

  bax üzbəüz. Oturub üz-üzə üç nəfər çoban; Yanıq Əjdər, Qara Qurban, gənc Osman. H.K.Sanılı. Vaxt olur, üz-üzə də; Əyləşir iki düşmən

  Tam oxu »
 • ÜZBƏÜZ

  1. zərf Üz-üzə, qabaq-qabağa, qarşı-qarşıya. Üzbəüz oturmaq. – [Cavad:] Ana, mənim gözüm axunddan su içməyir, əvvəl deyirdi ki, qız ilə gərək üzbəüz d

  Tam oxu »
 • ÜZDƏ

  zərf 1. Zahirən, zahirdə. Əzizim, qəlbi nara; Tutuşdu qəlbi nara; Üzdə dost deyənlərin; Get, öyrən, qəlbin ara

  Tam oxu »
 • ÜZDƏN

  zərf 1. Az dərinlikdə, dayaz. Üzdən belləmək. 2. məc. Səthi, dərindən olmayaraq. Əsərlə üzdən tanış olmaq

  Tam oxu »
 • ÜZDÜRMƏ

  “Üzdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜZDÜRMƏK

  icb. Üzməsinə səbəb və ya vasitə olmaq, üzməyə məcbur etmək. Çayda Əmiraslan soyunub atı mindi və suyun dərinliyinə salıb bir neçə dəfə üzdürdü

  Tam oxu »
 • ÜZƏÇIXDI

  is. etnoqr. Təzəgəlinin öz ərinin qohumları ilə ilk görüşü

  Tam oxu »
 • ÜZƏÇIXMA

  is. etnoqr. Təzəgəlinin öz ərinin qohumları ilə ilk görüşü

  Tam oxu »
 • ÜZƏGÜLƏN

  sif. İkiüzlü, riyakar; yaltaq. Üzəgülən adam. // İs. mənasında. Üzəgülənin biridir

  Tam oxu »
 • ÜZƏN

  1. bax üzgüçü. 2. sif. Suyun üzərində hərəkət edən; üzücü. Üzən nasos stansiyası. Üzən elektrik stansiyası

  Tam oxu »
 • ÜZƏNGİ

  is. Süvarinin ayağını dirəməsi üçün yəhərin iki tərəfindən asılı altı düz dəmir halqalardan hər biri

  Tam oxu »
 • ÜZƏR

  (adətən üzərinə, üzərində, üzərindən şəklində işlənir) bax üst. Kitabı stolun üzərinə qoymaq. Məsuliyyəti üzərinə götürmək

  Tam oxu »
 • ÜZƏRLİK

  is. 1. bot. Çılpaq gövdəsi, ensiz yarpaqları olan çoxillik kol bitkisi. 2. Həmin bitkinin quru gövdəsi, yarpaqları və ya toxumu (keçmişdə yandırılaraq

  Tam oxu »
 • ÜZGƏC

  is. Balıq və dəniz heyvanlarının hərəkət üzvü. Delfinin bel üzgəci. – Başqa heyvanlarda olan qabaq və dal ayaqlara müvafiq olaraq balıqlarda döş və qa

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRDÜ

  bax tərəfgirlik. □ Üzgörənlik etmək – tərəf saxlamaq. [Çingiz:] Nəbi lələ, burada üzgörənlik etdin ha! S

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRƏ

  sif. və zərf dan. Aşkar, bəlli, açıq, açıqdan-açığa, açıq-aşkar. Üzgörə ədavət. Üzgörə düşmənçilik etmək

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRƏNLİK

  bax tərəfgirlik. □ Üzgörənlik etmək – tərəf saxlamaq. [Çingiz:] Nəbi lələ, burada üzgörənlik etdin ha! S

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRÜMÇƏYİ

  is. etnoqr. Təzəbəyin ilk dəfə təzəgəlinlə görüşərkən ona verdiyi hədiyyə. Gəlin ayağını bəyin ayağının üstə qoyduqda bəy də başa düşərdi ki, gəlin on

  Tam oxu »