Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÜZGÖRÜŞÜ

  bax üzəçıxdı, üzəçıxma

  Tam oxu »
 • ÜZGÜÇÜ

  is. Suda üzməyi bacaran adam, üzən adam; üzən, üzücü. Üzgüçü bir əlilə [uşağı] qucaqlayıb, o biri əlilə sahilə doğru üzməyə başladı

  Tam oxu »
 • ÜZGÜÇÜLÜK

  is. Suda üzmə, suyun üzərində və ya altında hərəkət etmə, üzmə. Sualtı üzgüçülük

  Tam oxu »
 • ÜZGÜN

  sif. Taqətsiz, yorğun, üzülmüş, əldən düşmüş, zəif, üzük. Heç demirsən, qul Abbasın üzgündür; Qəm başından tutar, dərd ayağından

  Tam oxu »
 • ÜZGÜNLƏŞMƏ

  “Üzgünləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜZGÜNLƏŞMƏK

  f. Üzgün hala gəlmək, taqətdən düşmək, yorulmaq, üzülmək, əldən düşmək, zəifləmək

  Tam oxu »
 • ÜZGÜNLÜK

  is. Taqətsizlik, yorğunluq, zəiflik, əldən düşmə. …Birdən Səməd bədənində zəiflik, üzgünlük hiss etdi

  Tam oxu »
 • ÜZLƏMƏ

  “Üzləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜZLƏMƏK

  f. 1. Üz çəkmək, üzünə bir şey yapışdırmaq, çəkmək. Divarı ağ daşla üzləmək. Meydanı mərmərlə üzləmək

  Tam oxu »
 • ÜZLƏNMƏ

  “Üzlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜZLƏNMƏK

  məch. 1. Üz çəkilmək, üzünə bir şey yapışdırılmaq. İnşaat məhlulu üzərindəki izlərə əsasən binanın kürsülük hissəsinin keçmişdə üç sıra ağ daşla üzlən

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞDİRMƏ

  “Üzləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞDİRMƏK

  f. İfadələri yoxlamaq və onların arasındakı ziddiyyətləri aradan qaldırmaq məqsədilə eyni iş üstündə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan adamları çarpaz

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞMƏ

  “Üzləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞMƏK

  f. 1. Üz-üzə gəlmək, birbirinə rast gəlmək, rastlaşmaq. Cəfər küçə qapısında Hacağa ilə üzləşdi. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • ÜZLÜ

  sif. 1. Üzü, qaymağı yığılmamış. Üzlü süd. – Nənəm, a nazlı qoyun; Qırqovul gözlü qoyun; Pendiri kəsmə-kəsmə; Qatığı üzlü qoyun

  Tam oxu »
 • ÜZLÜK

  is. 1. Üz çəkmək üçün yarar parça və s. Döşək üzlüyü. // Sif. mənasında. Üzlük çit. Üzlük məxmər. // sif

  Tam oxu »
 • ÜZMƏ₃

  “Üzmək3”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜZMƏ₂

  “Üzmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜZMƏ₁

  “Üzmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK₂

  f. 1. Dərmək, qoparmaq, qırpmaq. Sitarə … durub, həyətə gedirdi və hər çiçəkdən birini dərib, hər güldən bir yarpaq üzüb, hərəsindən də bir həzz aparı

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK₃

  f. 1. Taqətdən salmaq, əldən salmaq, yormaq, üzüntü vermək. Nə söyləyim, gəlməz dilə; Məni üzən fırtınalar

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK₁

  f. 1. Suyun üzündə və ya altında hərəkət etmək. Bu zaman Qətibə hovuzun kənarında dayanmışdı, suda üzməkdə olan əlvan balıqlara baxırdı

  Tam oxu »
 • ÜZR

  is. [ər.] 1. Edilən bir qəbahət və ya qüsurun qeyri-ixtiyari və ya məcburiyyət qarşısında edildiyini sübuta çalışaraq, bağışlanması üçün irəli sürülən

  Tam oxu »
 • ÜZRƏ

  qoş. 1. Uyğun olaraq, əsasən, görə. Camaat ata-baba adətləri üzrə duz-çörəklə ordunu pişvaz edib, şadlıqdan qurban kəsdilər

  Tam oxu »
 • ÜZRXAH

  is. [ər. üzr və fars. …xah] klas. Üzr istəyən, üzr diləyən, üzr gətirərək bağışlanmasını istəyən

  Tam oxu »
 • ÜZRXAHLIQ

  is. Üzr istəmə, üzr. [Ağa Rəhim:] Nadürüst ağa Bəşir gör nə səbəb tapdı üzrxahlığa, ağa da güman edəcək ki, biz vaqiən saf və sadiq imişik

  Tam oxu »
 • ÜZRİSTƏYİCİ

  sif. və zərf Üzr istəyən, üzr istəyər kimi, üzr istəyərək. Cavan müqəssirmiş kimi yavaş üzristəyici bir əda ilə cavab verdi

  Tam oxu »
 • ÜZRLÜ

  sif. və zərf Səbəbi qəbul oluna bilən, səbəbli, səbəbi olan (üzrsüz əksi). Üzrlü səbəb. Üzrlü dərs buraxmaq

  Tam oxu »
 • ÜZRSÜZ

  sif. və zərf Üzrlü səbəbi olmayan, səbəbsiz (üzrlü əksi). Üzrsüz dərsə gəlməmək. Üzrsüz səbəblərə görə…

  Tam oxu »
 • ÜZSÜZ

  sif. 1. Üzü, qaymağı yığılmış. Üzsüz süd. Üzsüz qatıq. 2. Üz çəkilməmiş, üzü olmayan. Üzsüz döşək. – [Gülbadam] üzsüz boz balışı, üzü qırmızı çiçəkli

  Tam oxu »
 • ÜZÜAÇIQ

  zərf və sif. Üzünü çadra ilə örtməmiş; çadrasız. [Şərəfnisə xanım:] Müsyö Jordan beyninə salıbdır ki, Parijdə qızlar, gəlinlər məclisdə, yığıncaqda üz

  Tam oxu »
 • ÜZÜAĞ

  sif. Utanılacaq işi olmayan, vicdanı təmiz, alnıaçıq, namuslu, vüqarlı (üzüqara əksi). Təbəssümlə oyansın beşikdəki körpələr; Bizim xoşbəxt, üzüağ ana

  Tam oxu »
 • ÜZÜAĞLIQ

  is. Üzüağ olma, alnıaçıqlıq, namusluluq; vüqar

  Tam oxu »
 • ÜZÜAŞAĞI

  sif. və zərf 1. Getdikcə aşağı tərəfə meyil edən, yuxarıdan-aşağı; başıaşağı. Üzüaşağı cığır. Üzüaşağı getmək

  Tam oxu »
 • ÜZÜBOZ

  sif. Utanmaz, nəzakətsiz, ədəbsiz, kobud. Üzüboz adam

  Tam oxu »
 • ÜZÜBOZLUQ

  is. Utanmazlıq, nəzakətsizlik, ədəbsizlik, kobudluq

  Tam oxu »
 • ÜZÜCÜ₂

  sif. Adamı üzən, taqətdən, əldən salan; yorucu. Üzücü qızdırma. Üzücü intizar. – Üzücü gözətləmə dəqiqələrində Nəriman nə təmiz bahar havasından, nə m

  Tam oxu »
 • ÜZÜCÜ₁

  sif. 1. bax üzgüçü. Hərçənd Yasəmən çox üzücü idi, amma bu itiaxan, daşları və böyük kolları yumalayan seldə üzmək mümkün deyildi

  Tam oxu »
 • ÜZÜDÖNÜK

  sif. və zərf Öz yaxınlarından üzünü döndərmiş, onlarla əlaqəsini kəsmiş, onları atıb getmiş, onlara arxa çevirmiş, xain çıxmış

  Tam oxu »
 • ÜZÜDÖNÜKLÜK

  is. Üzüdönük adamın hərəkəti; üzü dönmə, arxa çevirmə; xəyanət

  Tam oxu »
 • ÜZÜGÜLƏR

  bax gülərüzlü. Bakılılar bütün Azərbaycan xalqı kimi səxavətli, qonaqpərvər, üzügülər … adamlardır. H

  Tam oxu »
 • ÜZÜGÜLƏRLİK

  bax gülərüzlülük

  Tam oxu »
 • ÜZÜGÜLMƏZ

  sif. Heç vaxt üzü gülməyən, qaşqabaqlı, hirsli, acıqlı, mızı. Üzügülməz adam. // məc. Kədərli, qəmli

  Tam oxu »
 • ÜZÜK₁

  is. 1. Əsasən qızıldan qayrılan, bəzək üçün və ya evlilik rəmzi kimi barmağa taxılan halqa; barmaqlıq

  Tam oxu »
 • ÜZÜK₂

  bax üzgün. [Kərəm:] Dərdü qəm çəkirəm, üzüyəm, üzük; Qıyma mənə, ay ciyərim parəsi! “Əsli və Kərəm”

  Tam oxu »
 • ÜZÜK-ÜZÜK

  is. Üzüklə oynanılan bir oyun adı. Bir yanda toya gələnlər üzük-üzük oynarlar. R.Əfəndiyev

  Tam oxu »
 • ÜZÜKGİZLƏTDİ

  is. Üzüklə oynanılan bir oyun adı. Bir yanda toya gələnlər üzük-üzük oynarlar. R.Əfəndiyev

  Tam oxu »
 • ÜZÜKVARİ

  sif. Üzük şəklində olan; halqavari. Üzükvari detal

  Tam oxu »
 • ÜZÜQARA

  sif. və zərf Utanılacaq, əskik işi olan; xəcalətli (üzüağ əksi). Dünyadan köçərdim mən üzüqara; Xalqa dəyməsəydi köməyim mənim

  Tam oxu »