Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Ü

  Azərbaycan əlifbasının iyirmi doqquzuncu hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı

  Tam oxu »
 • ÜÇ

  say İkidən sonra gələn ədəd – 3

  Tam oxu »
 • ÜÇ-BEŞ

  say. Bir neçə. Üç-beş manat pul. Üç-beş nəfər. Üç-beş günlük iş. – Gər nəsib olsa övdət eylərkən; Qalarız burda biz üçbeş gün

  Tam oxu »
 • ÜÇ-DÖRD

  say Bir neçə, üç və ya dörd. Üç-dörd günlüyə getmək. Üç-dörd ədəd gül. – [Kələntərli:] Gərək gündə gəlib, üç-dörd saat bu meşin qapının dalında durub,

  Tam oxu »
 • ÜÇ-ÜÇ

  zərf Hər dəfə üç dənə, hər adama üç dənə. Üç-üç sıraya düzmək. – Həsənqulu bəy, Rza, Əsgər, Həsən və xor daxil olurlar

  Tam oxu »
 • ÜÇAÇILAN

  bax üçatılan. Onların tüfəngləri beşaçılan və ya üçaçılan idi. P.Makulu

  Tam oxu »
 • ÜÇADAMLIQ

  sif. Üç adam üçün olan, üç nəfər üçün nəzərdə tutulmuş; üçnəfərlik. Üçadamlıq yer. Üçadamlıq palata. Üçadamlıq yemək

  Tam oxu »
 • ÜÇAKTLI

  bax üçpərdəli

  Tam oxu »
 • ÜÇARŞINLIQ

  sif. köhn. Üç arşın uzunluğunda olan

  Tam oxu »
 • ÜÇARVADLI

  sif. köhn. Keçmiş məişətdə: üç arvadı olan, üç arvad saxlayan. // İs. mənasında. Əgər iki arvad saxlamaq qəbahətdirsə, bəs öz kəndinizdəki üçarvadlıla

  Tam oxu »
 • ÜÇARVADLILIQ

  is. köhn. Üç arvadı olma, üç arvad saxlama

  Tam oxu »
 • ÜÇATILAN

  is. dan. Xəzinəsi üç patron tutan silah (tüfəng); üçaçılan. Fərman üçatılanı əlində atıb-tutdu. Ə.Abasov

  Tam oxu »
 • ÜÇATLI

  sif. Üç at qoşulmuş, üç at qoşulan. Üçatlı fayton

  Tam oxu »
 • ÜÇATOMLU

  sif. Üç atomdan ibarət olan. Üçatomlu birləşmə

  Tam oxu »
 • ÜÇAYAQ

  is. Üç ayaq üstündə duran şey (stol və s.); üçayaqlı, sacayaq. Fotoaparat üçün üçayaq. Qazanı üçayaqdan asmaq

  Tam oxu »
 • ÜÇAYAQLI

  1. sif. Üç ayağı olan, üç ayaq üstündə duran; üçqıçlı. Üçayaqlı masacıq. 2. bax üçayaq

  Tam oxu »
 • ÜÇAYLIQ

  sif. 1. Üç ay üçün düzəldilmiş, üç aylıq müddətə nəzərdə tutulmuş, yaxud üç ay ərzində olmuş; rüblük

  Tam oxu »
 • ÜÇBARMAQLI

  sif. Əlində və ya ayağında ancaq üç barmağı olan

  Tam oxu »
 • ÜÇBAŞLI

  sif. Üç başı, təpəsi olan. Üçbaşlı dağ

  Tam oxu »
 • ÜÇBƏNDLİ

  sif. ədəb. Üç bənddən ibarət olan. Üçbəndli şeir

  Tam oxu »
 • ÜÇBİR

  zərf Üç-üç, üçər-üçər. Adamlar dəstə-dəstə – üçbir, beşbir bağda gəzir, söhbət edirdilər. M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • ÜÇBUCAQ

  1. is. Üç bucağı olan həndəsi cisim, üçkünclü cisim. Ax! Bu dəmir ağaclar; Həndəsi üçbucaqlar; Dünyanın o başını; Çəkib evlərə bağlar… B

  Tam oxu »
 • ÜÇBUCAQLI

  1. is. Üç bucağı olan həndəsi cisim, üçkünclü cisim. Ax! Bu dəmir ağaclar; Həndəsi üçbucaqlar; Dünyanın o başını; Çəkib evlərə bağlar… B

  Tam oxu »
 • ÜÇCƏ

  say Üç, ancaq üç. Üçcə manat pulum qalıb. – Bürcəliyev əmr verdiyi vaxtdan cəmisi üçcə saat keçmədi ki, Bəbirbala mühəndis Arif Bəylərzadəni taparaq m

  Tam oxu »
 • ÜÇCƏRGƏLİ

  sif. 1. Üç cərgə əmələ gətirən, üç cərgədə yerləşən. Üçcərgəli tikiş. 2. k.t. Üç cərgə toxum əkmək üçün olan; üç cərgə əkini becərən (kənd təsərrüfatı

  Tam oxu »
 • ÜÇCİLDLİ

  sif. Üç cilddən ibarət olan; üçcildlik. Üçcildli “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”

  Tam oxu »
 • ÜÇCİLDLİK

  1. bax üçcildli. Üçcildlik “Rusca-azərbaycanca lüğət”. 2. is. Üç cilddən ibarət kitab. Yazıçının üçcildliyi

  Tam oxu »
 • ÜÇÇARXLI

  sif. Üç çarxı (təkəri) olan. Üççarxlı uşaq velosipedi

  Tam oxu »
 • ÜÇDƏBİR

  say Bir şeyin üçdə bir hissəsi

  Tam oxu »
 • ÜÇDƏFƏLİK

  sif. Üç dəfədə icra olunan, üç dəfədə həyata keçirilən. Üçdəfəlik yemək

  Tam oxu »
 • ÜÇDİLLİ

  sif. 1. Üç dil bilən, üç dildən istifadə edən. 2. Üç dildə tərtib olunmuş, üç dili ehtiva edən. Üçdilli lüğət

  Tam oxu »
 • ÜÇDİŞLİ

  sif. Üç dişi olan. Üçdişli yaba

  Tam oxu »
 • ÜÇDORLU

  sif. Üç doru olan. Üçdorlu gəmi

  Tam oxu »
 • ÜÇDÜYMƏ

  sif. 1. Üç düymə ölçüsündə olan. Üçdüymə mıx. Üçdüymə taxta. 2. Üç düyməsi olan. Üçdüyməli pencək

  Tam oxu »
 • ÜÇDÜYMƏLİ

  sif. 1. Üç düymə ölçüsündə olan. Üçdüymə mıx. Üçdüymə taxta. 2. Üç düyməsi olan. Üçdüyməli pencək

  Tam oxu »
 • ÜÇƏM

  sif. və zərf məh. Bir dəfədə üç (üç bala doğan heyvan – əsasən qoyun haqqında). Həmişə əlləri cibində olan cavan çoban təklif edirdi ki, …üçəm qoyunla

  Tam oxu »
 • ÜÇƏSRLİK

  sif. Üç əsr (üç yüz il) tarixi olan, üç əsr davam edən; üçyüzillik. Üçəsrlik dövr. Abidənin üçəsrlik tarixi var

  Tam oxu »
 • ÜÇFAİZLİ

  sif. 1. Bir şeyin üç faizini təşkil edən. Üçfaizli gəlir. 2. Üç faiz gəlir verən. Üçfaizli dövlət istiqrazı

  Tam oxu »
 • ÜÇFAZALI

  sif. elektr. Üçfazalı dəyişən cərəyanla bağlı olan. Üçfazalı transformator. Üçfazalı elektrik xətti. ◊ Üçfazalı cərəyan elektr

  Tam oxu »
 • ÜÇGEDİŞLİ

  sif. idm. Üç gedişdə həll olunan, üç gedişlə qurtaran. Üçgedişli kombinasiya

  Tam oxu »
 • ÜÇGÖZ

  sif. Üç gözü (otağı) olan. Üçgözlü mənzil

  Tam oxu »
 • ÜÇGÖZLÜ

  sif. Üç gözü (otağı) olan. Üçgözlü mənzil

  Tam oxu »
 • ÜÇGUŞƏ

  sif. Üç guşəsi, üç bucağı olan; üçkünc(lü)

  Tam oxu »
 • ÜÇGUŞƏLİ

  sif. Üç guşəsi, üç bucağı olan; üçkünc(lü)

  Tam oxu »
 • ÜÇGÜL

  sif. Üçbucaqlı, üçguşəli

  Tam oxu »
 • ÜÇGÜNLÜK

  sif. Üç gün sürən, üç gün davam edən, yaxud üç gün tələb edən. Üçgünlük möhlət. Üçgünlük istirahət. Üçgünlük yol

  Tam oxu »
 • ÜÇHECALI

  sif. Üç hecası olan. Üçhecalı söz

  Tam oxu »
 • ÜÇHƏDLİ

  sif. Üç həddi olan. Üçhədli rəqəm

  Tam oxu »
 • ÜÇHƏFTƏLİK

  sif. Üç həftə davam edən, üç həftə çəkən. Üçhəftəlik iş. // Üç həftə üçün nəzərdə tutulmuş, üç həftə kifayət edən

  Tam oxu »
 • ÜÇHİSSƏLİ

  sif. Üç hissədən ibarət olan. Üçhissəli əsər

  Tam oxu »