Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ŞTAB

  [alm.] Hərbi hissələrdə, birləşmələrdə qoşunları idarə edən orqan, habelə həmin orqanın tərkibinə daxil olan şəxslər; qərargah

  Tam oxu »
 • ŞTABEL

  is. [alm.] Tikinti materiallarının nizamla yığımı

  Tam oxu »
 • ŞTAMM

  is. [alm.] Morfoloji və fizioloji xüsusiyyətləri öyrənilmiş müəyyən mikroorqanizm növünün təmiz becərilməsi, yetişdirilməsi

  Tam oxu »
 • ŞTAMP

  [ital.] 1. İdarənin, müəssisənin və s. adı olan möhür. Süleyman … kağızları da və ştampı da guya bilmədən yerə tökür

  Tam oxu »
 • ŞTAMPÇI

  bax ştamplayıcı

  Tam oxu »
 • ŞTAMPLAMA

  “Ştamplamaq”dan f.is. Ştamplama sexi

  Tam oxu »
 • ŞTAMPLAMAQ

  f. 1. Ştamp (2-ci mənada) vasitəsilə hazırlamaq. 2. Ştamp (1-ci mənada) vurmaq. // məc. Damğa vurmaq

  Tam oxu »
 • ŞTAMPLANMA

  “Ştamplanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞTAMPLANMAQ

  məch. 1. Ştamp (2-ci mənada) vasitəsilə hazırlanmaq. Qazıma qıfıllarının hər iki hissəsinin içiboş şəkildə pəstahısı ştamplanır

  Tam oxu »
 • ŞTAMPLAYICI

  is. Ştamp (bax ştamp 2-ci mənada) vasitəsilə məmulat hazırlayan fəhlə

  Tam oxu »
 • ŞTAMPLI

  sif. Ştamp vurulmuş, ştampı olan. …Partizanların ştamplı … blankları da ələ keçə bilər. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • ŞTANQ

  [alm.] 1. Bir çox alətlərdə, mexanizmlərdə detal kimi istifadə edilən metal ox. Qazıma ştanqı. – Vışkanın təpəsindən bucurqada sarınan kanatı keçirmək

  Tam oxu »
 • ŞTANQÇI

  idm. Ştanq qaldırmaqla məşğul olan idmançı. Ştanqçılar komandası. Ştanqistlərin yarışı

  Tam oxu »
 • ŞTANQİST

  idm. Ştanq qaldırmaqla məşğul olan idmançı. Ştanqçılar komandası. Ştanqistlərin yarışı

  Tam oxu »
 • ŞTÁPEL

  [alm. Stapel] Süni və ya sintetik lif və bu lifdən toxunan parça

  Tam oxu »
 • ŞTAT₂

  [alm. Staad] Bir idarə və ya müəssisədə çalışan işçilərin sabit heyəti. Ştatları ixtisar etmək. Ştat cədvəli

  Tam oxu »
 • ŞTAT₁

  [alm. Staat] Bəzi burjua federativ dövlətlərin tərkibində müəyyən dərəcədə özü-özünü idarə edən dövlət ərazi vahidi

  Tam oxu »
 • ŞTATDANKƏNAR

  sif. Ştata daxil olmayan, ştatda nəzərdə tutulmayan, ştat xaricində. Ştatdankənar işçi

  Tam oxu »
 • ŞTATİ́V

  is. [alm.] 1. Fotoqrafiya, geodeziya və s. aparatlarını bərkitmək üçün açılıbbağlanan üçayaqlı səyyab vasitə

  Tam oxu »
 • ŞTATLI

  sif. Ştatda olan, ştatda nəzərdə tutulan. Ştatlı işçi. Ştatlı vəzifə

  Tam oxu »
 • ŞTÉMPEL

  [alm.] Üzərində qabarıq şəkil və ya yazı olan möhür, damğa

  Tam oxu »
 • ŞTÉPSEL

  [alm.] Elektrik cihazlarını (məs.: lampanı, qızdırıcı cihazları və s.) elektrik xəttinə calamaq üçün haçaşəkilli metal alət

  Tam oxu »
 • ŞTİFT

  is. [alm.] Detalları birləşmək üçün işlədilən silindr mil

  Tam oxu »
 • ŞTOF

  is. [alm.] Mebel üzünə çəkmək və ya pərdə üçün ağır yun və ya ipək parça

  Tam oxu »
 • ŞTOK

  is. [alm.] Dağ süxurlarının böyük kütləsi

  Tam oxu »
 • ŞTÓPOR

  is. [alm.] 1. Burğulu butulka açan. 2. Təyyarə ilə vintvari xətt üzrə sürətlə başı aşağı enmə üsulu

  Tam oxu »
 • ŞTREK

  is. [alm.] Yeraltı yol

  Tam oxu »
 • ŞTRİX

  is. [alm.] 1. Cizgi. 2. Xüsusiyyət, səciyyəvi cəhət

  Tam oxu »
 • ŞTÚRMAN

  [holl.] Sualtı və suüstü gəmiləri, təyyarələri, dirijablları idarə edən mütəxəssis

  Tam oxu »
 • ŞTURVAL

  is. [holl.] Gəmidə, təyyarədə sükan

  Tam oxu »
 • ŞUĞUL₂

  bax çuğul. [Qoca:] O dünyada da elənçi şuğulları heç kəs içərisinə qoymur, burnuna vurub qovur. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • ŞUĞUL₁

  1. Bax şüvül. 2. Tarazlıq oxu. Laboratoriyada kimyəvitexniki tərəzilərin daimi yeri olur və bunların yerini tez-tez dəyişdirmək yaramaz

  Tam oxu »
 • ŞUĞULLUQ

  bax çuğulluq. Yasavul … Talıbxanın xidmətində özünün şuğulluğu ilə xüsusi məharət göstərir(di). S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • ŞUX

  sif. [fars.] 1. Şən, xoştəbiət, xoşədalı, işvəli, oynaq. Gözlərin şuxdu sənin; Kirpiyin oxdu sənin; Dərdin məni öldürür; Xəbərin yoxdur sənin

  Tam oxu »
 • ŞUXLUQ

  is. 1. Oynaqlıq, şivəlilik, nazlılıq, gülərüzlülük; naz, şivə, sərbəst və nazlı hərəkət. Həmzəyə həmişəki kimi, yenə də Sonanın bu şuxluğu çox xoş gəl

  Tam oxu »
 • ŞULUQ

  sif. 1. Nadinc, dəcəl, şuluqçu. Şuluq uşaq. 2. is. Dələduz. Yoluğun nəyi var, şuluğa versin. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ŞULUQÇU

  sif. və is. 1. Şuluq eləyən, nadinc, dəcəl. Şuluqçu uşaq. – [Sabir:] Bizdə bir Məmmədağa var, çox yaman şuluqçudur

  Tam oxu »
 • ŞULUQÇULUQ

  bax şuluqluq

  Tam oxu »
 • ŞULUQLUQ

  is. 1. Nadinclik, dəcəllik. Şuluqluq eləmək. 2. Hərc-mərclik, araqarışma, qarışıqlıq, çaxnaşma, iğtişaş, özbaşınalıq

  Tam oxu »
 • ŞULUM

  sif. məh. Pinti, səliqəsiz

  Tam oxu »
 • ŞUM₁

  sif. [ər.] klas. Uğursuz, məşum, nəhs, bədbəxtlik gətirən. [Zəhra Sənana:] Məndə, bilməm, nədir bu talei-şum! Sana halım deyilmidir məlum? H

  Tam oxu »
 • ŞUM₂

  is. Şumlanmış torpaq. Yaz şumu. Payız şumu. – Şumdan qabaq …hər hektara 5 kiloqram fosfor gübrəsi verilmişdi

  Tam oxu »
 • ŞUMAL

  sif. 1. Hündür, düz, sərrast. Şumal çinar. Şumal ağac. – Tikildi divarlar, şumal dirəklər. M.Müşfiq. [Yunis:] Bu taxta qurudur, şumaldır

  Tam oxu »
 • ŞUMALTI

  sif. k.t. Şumlanmış torpağın alt qatı. Şumaltı lay

  Tam oxu »
 • ŞUMLAMA

  “Şumlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞUMLAMAQ

  f. Torpağı kotanla sürmək, şum eləmək, yumşaltmaq. Cütçü batıb qantərə, yer şumlayır; Şumladığı tarlasını şumlayır

  Tam oxu »
 • ŞUMLANMA

  “Şumlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞUMLANMAQ

  məch. Şum edilmək. Maya ətrafda şumlanaraq payız əkinləri üçün hazırlanmış tarlaların arxlarını yoxladı

  Tam oxu »
 • ŞUMLANMIŞ

  f.sif. Şum edilmiş. Traktorla şumlanmış zəmi. – Qızlar belləri qapıb təzəcə şumlanmış sahənin traktor tuta bilməyən qırağını belləməyə başladılar

  Tam oxu »
 • ŞUMLUQ

  is. Şum edilmiş, şumlanmış yer

  Tam oxu »