Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ERKƏC

  təkə

  Tam oxu »
 • ERKƏK

  kobud — qaba

  Tam oxu »
 • ERKƏK

  kişi

  Tam oxu »
 • ERKƏKLƏMƏ

  yoğunlaşma — qabalaşma

  Tam oxu »
 • ERKƏKLƏMƏK

  kobudlaşmaq — qabalaşmaq

  Tam oxu »
 • ERKƏKLİK

  yetkinlik

  Tam oxu »
 • ERKƏKLİK

  qabalıq — kobudluq — qanmazlıq

  Tam oxu »
 • ERKƏN

  tezdən — sübhdən — ertə

  Tam oxu »
 • ERTƏ

  sübhdən — tezdən

  Tam oxu »
 • ERTƏDƏN

  sübhdən — tezdən

  Tam oxu »
 • EŞƏLƏMƏ

  dağıtma

  Tam oxu »
 • EŞƏLƏMƏ

  axtarma — əlləşdirmə — araşdırma

  Tam oxu »
 • EŞƏLƏMƏ

  qazıma — qarışdırma

  Tam oxu »
 • EŞƏLƏMƏK

  qazımaq — qarışdırmaq

  Tam oxu »
 • EŞƏLƏMƏK

  axtarmaq — əlləşdirmək — araşdırmaq

  Tam oxu »
 • EŞƏLƏMƏK

  dağıtmaq

  Tam oxu »
 • EŞƏLƏNMƏ

  qurdalanma — çevrilmə

  Tam oxu »
 • EŞƏLƏNMƏK

  qurdalanmaq — çevrilmək

  Tam oxu »
 • EŞİK

  bayır — dışarı — çöl

  Tam oxu »
 • EŞİTMƏ

  dinləmə — duyma — qavrama — mənimsəmə

  Tam oxu »
 • EŞİTMƏK

  dinləmək — duymaq — qavramaq — mənimsəmək

  Tam oxu »
 • EŞQ

  sevgi — məhəbbət — sevda

  Tam oxu »
 • EŞQ

  həvəs — meyl — istək — arzu

  Tam oxu »
 • EŞQBAZ

  arvadbaz — şorgöz

  Tam oxu »
 • EŞQBAZLIQ

  arvadbazlıq — şorgözlük

  Tam oxu »
 • EŞQBAZLIQ

  aşiqlik — vurğunluq

  Tam oxu »
 • EŞQLİ

  hərarətli — həyəcanlı — ehtiraslı

  Tam oxu »
 • EŞMƏ

  qazıma

  Tam oxu »
 • EŞMƏ

  burma

  Tam oxu »
 • EŞMƏ

  sarıma — dolama

  Tam oxu »
 • EŞMƏ

  əlləşmə — axtarma — töküşdürmə — qurdalama

  Tam oxu »
 • EŞMƏ

  hörmə — toxuma

  Tam oxu »
 • EŞMƏK

  sarımaq — dolamaq

  Tam oxu »
 • EŞMƏK

  qazımaq

  Tam oxu »
 • EŞMƏK

  burmaq

  Tam oxu »
 • EŞMƏK

  əlləşmək — axtarmaq — töküşdürmək — qurdalamaq

  Tam oxu »
 • EŞMƏK

  hörmək — toxumaq

  Tam oxu »
 • EŞŞƏK

  qanmaz — kobud — küt — axmaq

  Tam oxu »
 • EŞŞƏKLİK

  qanmazlıq — anlamazlıq — kobudluq — heyvanlıq

  Tam oxu »
 • ETİBAR

  ad-san — şərəf — hörmət — nüfuz

  Tam oxu »
 • ETİBAR

  sədaqət — vəfa

  Tam oxu »
 • ETİBARLI

  sədaqətli — vəfalı

  Tam oxu »
 • ETİBARLI

  hörmətli — nüfuzlu — adlı-sanlı

  Tam oxu »
 • ETİBARLI

  həqiqi — dürüst

  Tam oxu »
 • ETİBARLI

  möhkəm — davamlı

  Tam oxu »
 • ETİBARLILIQ

  sədaqətlilik — səmimilik — doğruluq — düzgünlük — inamlılıq

  Tam oxu »
 • ETİBARLILIQ

  möhkəmlik — davamlılıq

  Tam oxu »
 • ETİBARSIZ

  hörmətsiz — nüfuzsuz

  Tam oxu »
 • ETİBARSIZ

  vəfasız — sədaqətsiz

  Tam oxu »
 • ETİBARSIZLIQ

  vəfasızlıq — sədaqətsizlik

  Tam oxu »