Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • GİC

  sərsəri — axmaq — dəli — səfeh

  Tam oxu »
 • GİC-GİC

  səfeh-səfeh — axmaq-axmaq

  Tam oxu »
 • GİCBƏSƏR

  səfeh — yüngül — dəmdəməki

  Tam oxu »
 • GİCBƏSƏRLİK

  səfehlik — yüngüllük — dəmdəməkilik

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏNMƏ

  sarsılma — karıxma — çaşma — fırlanma

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏNMƏK

  sarsılmaq — karıxmaq — çaşmaq — fırlanmaq

  Tam oxu »
 • GİCƏLMƏ

  fırlanma — ağrıma

  Tam oxu »
 • GİCƏLMƏK

  fırlanmaq — ağrımaq

  Tam oxu »
 • GİCİK

  qaşınma — göynəmə

  Tam oxu »
 • GİCİŞMƏ

  qaşınma — göynəmə

  Tam oxu »
 • GİCİŞMƏK

  qaşınmaq — göynəmək

  Tam oxu »
 • GİCLƏŞMƏ

  səfehləşmə — dəliləşmə — sərsəmləşmə

  Tam oxu »
 • GİCLƏŞMƏK

  səfehləşmək — dəliləşmək — sərsəmləşmək

  Tam oxu »
 • GİCLİK

  səfehlik — dəlilik — əcaiblik — qəribəlik — axmaqlıq — məstlik

  Tam oxu »
 • GİLEY

  şikayət — deyinmə — donquldama — narazı

  Tam oxu »
 • GİLEY

  şikayət — deyingənlik

  Tam oxu »
 • GİLEYLƏNMƏ

  şikayətlənmə

  Tam oxu »
 • GİLEYLƏNMƏK

  şikayətlənmək

  Tam oxu »
 • GİLEYLİ

  narazı — şikayətli

  Tam oxu »
 • GİLEYLİK

  şikayətlik — narazılıq

  Tam oxu »
 • GİLƏ

  damcı

  Tam oxu »
 • GİLƏ

  dənə

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏMƏ

  dənələmə

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏMƏ

  ayırma

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏMƏK

  dənələmək

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏMƏK

  ayırmaq

  Tam oxu »
 • GİLLƏMƏ

  içmə

  Tam oxu »
 • GİLLƏMƏK

  içmək

  Tam oxu »
 • GİLLƏNMƏ

  diyirlənmə

  Tam oxu »
 • GİLLƏNMƏK

  diyirlənmək

  Tam oxu »
 • GİRDƏ

  yumru — dəyirmi — yuvarlaq

  Tam oxu »
 • GİRDƏLƏMƏ

  yumrulama — dəyirmiləmə

  Tam oxu »
 • GİRDƏLƏMƏK

  yumrulamaq — dəyirmiləmək

  Tam oxu »
 • GİRDƏLİK

  yumruluq — dəyirmilik

  Tam oxu »
 • GİRDİRMƏ

  keçirmə — taxma

  Tam oxu »
 • GİRDİRMƏK

  keçirmək — taxmaq

  Tam oxu »
 • GİRƏCƏK

  başlanğıc

  Tam oxu »
 • GİRƏVƏ

  fürsət — imkan

  Tam oxu »
 • GİRİNTİ

  çuxur — batıq — çökək — çala

  Tam oxu »
 • GİRİNTİLİ

  çuxurlu — çökəkli — çalalı

  Tam oxu »
 • GİRİŞ

  başlanğıc — müqəddimə

  Tam oxu »
 • GİRİŞLİ

  müqəddiməli — başlanğıclı

  Tam oxu »
 • GİRİŞMƏ

  başlama — yapışma — tutma

  Tam oxu »
 • GİRİŞMƏK

  başlamaq — yapışmaq — tutmaq

  Tam oxu »
 • GİRİŞSİZ

  müqəddiməsiz — başlanğıcsız

  Tam oxu »
 • GİRLƏMƏ

  dolanma — yaşama

  Tam oxu »
 • GİRLƏMƏ

  yapışma — tutma

  Tam oxu »
 • GİRLƏMƏK

  dolanmaq — yaşamaq

  Tam oxu »
 • GİRLƏMƏK

  yapışmaq — tutmaq

  Tam oxu »
 • GİRMƏ

  girişmə — soxulma — batma

  Tam oxu »