Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • TIĞ

  yığın — topa — qalaq

  Tam oxu »
 • TIĞIN

  yığın — topa — qalaq

  Tam oxu »
 • TIĞIN-TIĞIN

  yığın-yığın — topa-topa — qalaq-qalaq

  Tam oxu »
 • TIĞLAMA

  topalama — qalaqlama

  Tam oxu »
 • TIĞLAMAQ

  topalamaq — qalaqlamaq

  Tam oxu »
 • TIXAC

  mantar — qapaq

  Tam oxu »
 • TIXACLAMA

  bağlama

  Tam oxu »
 • TIXACLAMAQ

  bağlamaq

  Tam oxu »
 • TIXACLI

  bağlı — örtülü

  Tam oxu »
 • TIXAMA

  dürtmə — soxma — təpmə

  Tam oxu »
 • TIXAMA

  doluşma — yığışma — sıxışma

  Tam oxu »
 • TIXAMAQ

  doluşmaq — yığışmaq — sıxışmaq

  Tam oxu »
 • TIXAMAQ

  dürtmək — soxmaq — təpmək

  Tam oxu »
 • TIXANMA

  doluşma — yığışma — sıxışma — basma — təpilmə — dürtülmə

  Tam oxu »
 • TIXANMA

  qapanma — susma

  Tam oxu »
 • TIXANMAQ

  doluşmaq — yığışmaq — sıxışmaq — basmaq — təpilmək — dürtülmək

  Tam oxu »
 • TIXANMAQ

  qapanmaq — susmaq

  Tam oxu »
 • TIXILMA

  basılma — soxulma — pərçimlənmə

  Tam oxu »
 • TIXILMAQ

  basılmaq — soxulmaq — pərçimlənmək

  Tam oxu »
 • TIXIŞDIRMA

  basma — soxma — pərçimləmə — sürtüşdürmə

  Tam oxu »
 • TIXIŞDIRMA

  yemə — aşırma (yemək)

  Tam oxu »
 • TIXIŞDIRMAQ

  basmaq — soxmaq — pərçimləmək — sürtüşdürmək

  Tam oxu »
 • TIXIŞDIRMAQ

  yemək — aşırmaq

  Tam oxu »
 • TIXMA

  yemə — dürtmə — ötürmə — təpmə

  Tam oxu »
 • TIXMAQ

  yemək — dürtmək — ötürmək — təpmək

  Tam oxu »
 • TIQQILDAMA

  taqqıldama — guppuldama

  Tam oxu »
 • TIQQILDAMAQ

  taqqıldamaq — guppuldamaq

  Tam oxu »
 • TIQQILDATMA

  taqqıldatma — dəymə

  Tam oxu »
 • TIQQILDATMAQ

  taqqıldatmaq — vurmaq — dəymək

  Tam oxu »
 • TIQQILTI

  taqqıltı — guppultu

  Tam oxu »
 • TINCIXMA

  boğulma — təngişmə — töyşümə

  Tam oxu »
 • TINCIXMAQ

  boğulmaq — təngişmək — töyşümək

  Tam oxu »
 • TIPPILDAMA

  döyünmə

  Tam oxu »
 • TIPPILDAMA

  titrəmə — əsmə

  Tam oxu »
 • TIPPILDAMAQ

  döyünmək

  Tam oxu »
 • TIPPILDAMAQ

  titrəmək — əsmək

  Tam oxu »
 • TIPPILTI

  titrəmə — əsmə

  Tam oxu »
 • TIPPILTI

  döyüntü

  Tam oxu »
 • TIRILDAMA

  çatırdama — şıqqıldama — cırtıldama

  Tam oxu »
 • TIRILTI

  çatırtı — patırtı — gurultu

  Tam oxu »
 • TIRILTI

  şaqqıltı

  Tam oxu »
 • TIRILTI

  cırıltı

  Tam oxu »
 • TISILDAMA

  fısıldama

  Tam oxu »
 • TISILDAMAQ

  fısıldamaq

  Tam oxu »
 • TISILTI

  fısıltı

  Tam oxu »
 • TİFİL

  körpə — bala — çağa

  Tam oxu »
 • TİFİLLİK

  körpəlik — balalıq — çağalıq

  Tam oxu »
 • TİFTİK

  xov — daranma

  Tam oxu »
 • TİFTİKLİ

  xovlu — yumşaq

  Tam oxu »
 • TİKANLAMA

  batırma — sancma — dalama

  Tam oxu »