Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ƏMALƏ

  əməllər, işlər

  Tam oxu »
 • ƏMANƏXANIM

  yardım edən xanım

  Tam oxu »
 • ƏMANƏT

  bir şeyi müvəqqəti olaraq başqasına tapşırma, vermə

  Tam oxu »
 • ƏMAYLƏ

  əməllər, işlər

  Tam oxu »
 • ƏMDOSTU

  əminin dostu; əmi arvadlarına edilən müraciət forması

  Tam oxu »
 • ƏMƏL

  işləmə, icra etmə; arzu, istək, dilək

  Tam oxu »
 • ƏMƏLBƏYİM

  arzulanan, istənilən bəyim

  Tam oxu »
 • ƏMƏLGÜL

  istənilən gül, arzu olunan gül

  Tam oxu »
 • ƏMİDOSTU

  əminin dostu; əmi arvadlarına edilən müraciət forması

  Tam oxu »
 • ƏMİNƏT

  rahatlıq, asayiş, əmin-amanlıq

  Tam oxu »
 • ƏNBƏR

  gözəl iy, ətir, xoş rayihə (Balinanın ifrazatından alınan xalis ətir)

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRGÜL

  gözəl iyli gül, ətirli gül, qeyri-adi gözəl

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRXANIM

  gözəl iyli xanım, xoş rayihəli xanım

  Tam oxu »
 • ƏNTİQƏ

  qədimdən qalma; qiymətli, nadir tapılan

  Tam oxu »
 • ƏRDƏNAY

  toxunulmamış Ay; saf, təmiz, gözəl qız

  Tam oxu »
 • ƏRƏFƏ

  on gün; bayramdan əvvəlki gün; əvvəl, qabaq

  Tam oxu »
 • ƏRƏNGÜL

  yetkin gül, təcrübəli qadın

  Tam oxu »
 • ƏRƏSTƏ

  bəzəkli, bəzənmiş; nazir

  Tam oxu »
 • ƏRƏSÜN

  meydan, sahə, döyüş meydançası

  Tam oxu »
 • ƏRGİNAZ

  ərklə naz edən, ərklə nazlanan

  Tam oxu »
 • ƏRKİ

  ərkə məxsus; ərk edən

  Tam oxu »
 • ƏRKİNAZ

  ərklə naz edən, ərklə nazlanan

  Tam oxu »
 • ƏRUS

  gəlin, nişanlı

  Tam oxu »
 • ƏRUZİYYƏ

  «əruz» sözündən olub, «ölçü, vəzn» deməkdir

  Tam oxu »
 • ƏSBAT

  “sibt”in (nəvə, nəsil, nəsil budağı) cəmi

  Tam oxu »
 • ƏSBƏT

  “sibt”in (nəvə, nəsil, nəsil budağı) cəmi

  Tam oxu »
 • ƏSƏN

  sağlam; uğurlu

  Tam oxu »
 • ƏSFİRA

  sarı rəng; hami, qəyyum; həyəcan ( bax: Əsfira)

  Tam oxu »
 • ƏSGİNAZ

  köhnə naz, keçmiş naz

  Tam oxu »
 • ƏSGİYAR

  köhnə dost, qədim yoldaş, yoldaş

  Tam oxu »
 • ƏSİBƏ

  cərimə; fəlakət, müsibət; zərər, ziyan

  Tam oxu »
 • ƏSİL

  əsilli, köklü; əsli-kökü olan

  Tam oxu »
 • ƏSİLBƏYİM

  əsilli bəyim, nəcabətli bəyim

  Tam oxu »
 • ƏSİLXANIM

  əsilli xanım, nəcabətli xanım

  Tam oxu »
 • ƏSİYYƏ

  əsilli, nəcabətli

  Tam oxu »
 • ƏSİYYƏT

  əsilli, nəcabətli

  Tam oxu »
 • ƏSKİNAZ

  köhnə naz, keçmiş naz

  Tam oxu »
 • ƏSLAYƏ

  hüquqi ayə

  Tam oxu »
 • ƏSLİ

  əsas, başlıca; ilk, qədim, mənbəyi; özülü, nəsli, mənşəyi; saf və təmiz

  Tam oxu »
 • ƏSLİBƏYİM

  əsilli bəyim, nəcabətli bəyim

  Tam oxu »
 • ƏSLİGÜL

  əsli gül olan, gül nəslindən olan; təmiz nəsilli

  Tam oxu »
 • ƏSLİXANIM

  əsilli xanım, nəcabətli xanım

  Tam oxu »
 • ƏSLİZƏR

  həqiqi qızıl, təməli, özülü qızıl

  Tam oxu »
 • ƏSMA

  bax: Səmayə. Vaxtilə dilimizdə işlənən «əs» və ya «is» (ağıl, zəka; ədəb, tərbiyə, əxlaq, asta, ağır) və «maya» sözlərindən yaranmış, «ağıl

  Tam oxu »
 • ƏSMAYƏ

  bax: Səmayə. Vaxtilə dilimizdə işlənən «əs» və ya «is» (ağıl, zəka; ədəb, tərbiyə, əxlaq, asta, ağır) və «maya» sözlərindən yaranmış, «ağıl

  Tam oxu »
 • ƏSMAYI

  bax: Səmayə. Vaxtilə dilimizdə işlənən «əs» və ya «is» (ağıl, zəka; ədəb, tərbiyə, əxlaq, asta, ağır) və «maya» sözlərindən yaranmış, «ağıl

  Tam oxu »
 • ƏSMƏD

  bax: İsmət

  Tam oxu »
 • ƏSMƏGÜL

  əsən gül, titrəyən çiçək; narahat olan

  Tam oxu »
 • ƏSMƏNUR

  titrəyən işıq, oynayan parıltı

  Tam oxu »
 • ƏSMƏR

  qarabuğdayı, qarayanız

  Tam oxu »