Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • TELBƏYİM

  gözəl saçlı xanım; uzun hörüklü qız

  Tam oxu »
 • TELCAN

  teli can alan, saçı cana dəyən

  Tam oxu »
 • TELXANIM

  bax: Telli və Xanım

  Tam oxu »
 • TELQƏLƏM

  qələmlə çəkilmiş kimi saçları olan; saçlı gözəl; ticarətlə məşğul olan; zəngin, dövlətli

  Tam oxu »
 • TELQIZ

  telli qız; gözəl saçları olan qız

  Tam oxu »
 • TELLƏR

  telləri olan, saçı olan

  Tam oxu »
 • TELLİ

  teli olan, saçı olan, hörüyü olan; uzunsaçlı

  Tam oxu »
 • TELLİBACI

  saçları olan bacı; bax: Telli və Bacı

  Tam oxu »
 • TELLİBƏYİM

  bax: Telli və Bəyim

  Tam oxu »
 • TELLİBİKƏ

  bax: Telli və Bikə

  Tam oxu »
 • TELLİXANIM

  bax: Telli və Xanım

  Tam oxu »
 • TELLİNAZ

  teli naz edən, hörüyü naz edən; işvəli, telli dilbər

  Tam oxu »
 • TELLİZAR

  incə, zərif tel, saç; ahu-nalə edən saç

  Tam oxu »
 • TELLİZƏR

  teli qızıl kimi olan, sarısaç

  Tam oxu »
 • TELNAZ

  teli naz edən, hörüyü naz edən; işvəli, telli dilbər

  Tam oxu »
 • TELŞAN

  əzəmətli, şöhrətli, tanınmış saç

  Tam oxu »
 • TELŞANƏ

  əzəmətli, şöhrətli, tanınmış saç

  Tam oxu »
 • TELŞƏN

  «tel» və «şən» sözlərindən düzəlmiş, «saçları sıx, qalın olan qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • TEREZA

  mühafizə, müdafiə; çalışmaq, ovlamaq

  Tam oxu »
 • TEZCAN

  səbirsiz, hövsələsiz, kəmhövsələ

  Tam oxu »
 • TEZQAYIT

  dərhal qayıt, tez gəl

  Tam oxu »
 • TƏBABƏ

  “təbabət” sözünün qısaldılmış forması; təbiblik

  Tam oxu »
 • TƏBƏRRİK

  uğur gətirən torpaq, su; müqəddəs adamların geyimlərinin kiçik parçası; aztapılan hər şey

  Tam oxu »
 • TƏBƏSSÜM

  gülümsəmə

  Tam oxu »
 • TƏBİƏT

  Yerdə təbii şəraitin (Yerin səthi, bitki aləmi, iqlim və s.) məcmusu; üzvi və qeyri üzvi aləm, Yerdə insan fəaliyyəti ilə yaradılmamış hər şey

  Tam oxu »
 • TƏCRİDƏ

  ayırma, təkləmə

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBƏ

  sınama, sınaq, yoxlama

  Tam oxu »
 • TƏKAY

  bircə Ay, yeganə Ay; Aya bərabər gözəl qız

  Tam oxu »
 • TƏKCƏGÜL

  gözəllikdə, təravətdə tək olan çiçək

  Tam oxu »
 • TƏKCƏNAZ

  bircə nazlı, işvəli gözəl qız

  Tam oxu »
 • TƏKCƏNUR

  tək bircə işıq verən, nurlandıran; misilsiz gözəl

  Tam oxu »
 • TƏKCƏYAR

  «təkcə» və «yar» sözlərindən yaranmış, «bircə istəkli, yeganə sevilən» deməkdir

  Tam oxu »
 • TƏKGÜL

  bircə gül, yeganə gül, çiçək; tayı-bərabəri olmayan gözəl

  Tam oxu »
 • TƏKNAZ

  tayı-bərabəri olmayan nazlı gözəl

  Tam oxu »
 • TƏKNUR

  tayı-bərabəri olmayan; misilsiz gözəl, nur saçan gözəl; işıq saçan tək qız

  Tam oxu »
 • TƏKNURƏ

  tayı-bərabəri olmayan; misilsiz gözəl, nur saçan gözəl; işıq saçan tək qız

  Tam oxu »
 • TƏKZƏR

  bənzərsiz qızıl; tayı-bərabəri olmayan, qiymətli zər

  Tam oxu »
 • TƏLİƏ

  qabaqcıl, öndə gedən, avanqard dəstə, kəşfiyyatçı dəstəsi

  Tam oxu »
 • TƏMİLƏ

  qədim slavyanca “tomiti” (incitmək, əziyyət vermək, üzmək; parçalamaq, dağıtmaq; usandırmaq) sözündəndir

  Tam oxu »
 • TƏNAY

  Aya bərabər, Ay ilə eyni olan; Ay bədənli

  Tam oxu »
 • TƏNHA

  tək, yalnız, yalqız; köməksiz qız

  Tam oxu »
 • TƏNZİFƏ

  təmiz, pak, suya çəkilmiş; nazik cunayı, tül rübənd, qatqat örtük

  Tam oxu »
 • TƏRANƏ

  nəğmə, mahnı, şərqi, melodiya

  Tam oxu »
 • TƏRAVƏT

  gözəllik, qəşənglik, gənclik

  Tam oxu »
 • TƏRBİYƏ

  insanın ümumi inkişaf, sistematik təhsil və tərbiyə nəticəsində biliyə, mədəni vərdişlərə və s

  Tam oxu »
 • TƏRGÜL

  təzə gül, yeni gul, tər gül

  Tam oxu »
 • TƏRXUN

  yeyilən ətirli göyərti

  Tam oxu »
 • TƏRXUNƏ

  yeyilən ətirli göyərti

  Tam oxu »
 • TƏRLALƏ

  təzə lalə, tər lalə; tər lalə kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • TƏRMİNƏ

  təzə mina, tər büllur

  Tam oxu »