BADNÜMA

f. küləyin istiqamətini və sürətini göstərən cihaz.

BADNƏVƏRD
BADPA