Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • BRƏHMƏN

  B(Ə)RƏHMƏN ə. əsli sanskr. 1) hindlilərin ən qədim dini olan brahma dininə etiqad edən adam; 2) hindli və ya atəşpərəstlik ruhanisi

  Tam oxu »
 • BU

  BU1 ə. «əbu» sözünün qısaldılmış variantı bax əbu. BU2 f. bax buy

  Tam oxu »
 • BUD

  f. varlıq, həyat

  Tam oxu »
 • BUXAR

  ə. buğ

  Tam oxu »
 • BUXARİ

  ə. soba, evin içində divarda qurulan ocaq

  Tam oxu »
 • BUXUR

  ə. yadırdıqda xoş iy verən qatran

  Tam oxu »
 • BUXURDAN

  ə. və f. bax məcmər (3-cü mənada)

  Tam oxu »
 • BUQƏLƏMUN

  f. və ə. 1) bax hirba (1-ci mənada); 2) bax qələmun (2-ci – 4-cü mənalarda)

  Tam oxu »
 • BUQRAT

  ə. 1) məşhur yunan alimi Hippokratın ərəbləşdirilmiş adı; 2) m. qabil, çox bilikli həkim, loğman

  Tam oxu »
 • BUQRATİ

  ə. Buqratın tibbi nəzəriyyəsi və praktikasına aid olan

  Tam oxu »
 • BULƏCƏB

  BUL’ƏCƏB ə. çox əcaib, təəccüblü, qəribə

  Tam oxu »
 • BULFÜZUL

  ə. 1) çərənçi, naqqal; 2) hər işə qarışan, həddini aşan

  Tam oxu »
 • BULHƏVƏS

  ə. vaxtını zövq və əyləncə ilə keçirən

  Tam oxu »
 • BUM

  BUM1 f. ölkə. BUM2 ə. bax butimar

  Tam oxu »
 • BUMÜ BƏR

  f. 1) yer, ölkə; 2) çöl

  Tam oxu »
 • BURAQ

  ə. Məhəmməd peyğəmbərin meraca gedərkən mindiyi fövqəladə səma heyvanı

  Tam oxu »
 • BURİYA

  f. 1) həsir, ayaqaltı; 2) qamış, qarğı

  Tam oxu »
 • BUS

  BUS(Ə) f. öpüş

  Tam oxu »
 • BUSƏ

  BUS(Ə) f. öpüş

  Tam oxu »
 • BUSƏGAH

  f. 1) öpüş yeri; 2) müqəddəs yer

  Tam oxu »
 • BUSİ

  f. öpmə

  Tam oxu »
 • BUSİKƏNAR

  f. öpərək qucaqlama, öpərək kam alma

  Tam oxu »
 • BUSTAN

  f. 1) bostan; 2) bağ, meyvə bağı; 3) güllük, çiçəklik

  Tam oxu »
 • BUSTANƏFRUZ

  f. 1) bostanı bəzəyən, bağı bəzəyən; 2) xoruzgülü

  Tam oxu »
 • BUSTANİ

  f. bostana aid

  Tam oxu »
 • BUTƏ

  f. qızıl və gümüş əridilən üçkünc zərgər qabı

  Tam oxu »
 • BUTİMAR

  ə. «qüssə atası» bayquş

  Tam oxu »
 • BUY

  f. 1) iy, qoxu; 2) m. ümid

  Tam oxu »
 • BUZƏ

  f. darı xəmirindən alınan turşməzə içki

  Tam oxu »
 • BÜDD

  ə. nəzərə almama, nəzərdən qaçırma

  Tam oxu »
 • BÜĞAT

  ə. «baği» c. asilər, üsyankarlar

  Tam oxu »
 • BÜĞZ

  ə. ədavət, kin

  Tam oxu »
 • BÜHUR

  ə. «bəhr» c. bəhrlər (əruz vəznində şeir ölçüləri)

  Tam oxu »
 • BÜXL

  ə. 1) paxıllıq; 2) xəsislik, simiclik

  Tam oxu »
 • BÜXTİ

  ə. 1) birhörgüclü, birgüvənli (dəvə); 2) iti, sürətlə gedən (dəvə)

  Tam oxu »
 • BÜXUL

  ə. paxıllıq, gözügötürməzlik

  Tam oxu »
 • BÜKA

  BÜKA’ ə. ağlama

  Tam oxu »
 • BÜKƏM

  ə. «əbkəm» c. karlar

  Tam oxu »
 • BÜQA

  BÜQA’ ə. «büqə» c. ölkələr

  Tam oxu »
 • BÜQƏ

  BÜQ’Ə ə. 1) ölkə; 2) torpaq, ərazi; 3) məntəqə; 4) ləkə; 5) xal

  Tam oxu »
 • BÜLBÜL

  f. quş adı

  Tam oxu »
 • BÜLBÜLANƏ

  f. bülbül kimi

  Tam oxu »
 • BÜLBÜLÜSTAN

  f. bülbül çox olan yer

  Tam oxu »
 • BÜLDAN

  ə. «bələd» c. şəhərlər, ölkələr, vilayətlər

  Tam oxu »
 • BÜLƏĞA

  BÜLƏĞA’ ə. «bəliğ» c. 1) həddi-büluğa çatanlar; 2) bədii söz ustaları; 3) fəsahət və bəlağətlə danışanlar, natiqlər

  Tam oxu »
 • BÜLƏH

  ə. xurma

  Tam oxu »
 • BÜLƏND

  f. 1) hündür, uca; 2) yüksək, ali

  Tam oxu »
 • BÜLƏNDAMAL

  f. və ə. yüksək məqsədli, uca arzuları olan

  Tam oxu »
 • BÜLƏNDASTAN

  f. «kandarı yüksək» saray

  Tam oxu »
 • BÜLƏNDBİNİS

  f. çox anlaqlı, geniş dünyagörüşünə malik olan

  Tam oxu »