Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • BE

  ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Tam oxu »
 • BEAVAZ

  f. avazla, məlahətli səslə

  Tam oxu »
 • BECƏHƏNNƏM

  f. və ə. cəhənnəmə ki…

  Tam oxu »
 • BECÜZ

  BECÜZ’ f. və ə. başqa, əlavə, bundan əlavə

  Tam oxu »
 • BEDEH

  f. vergi

  Tam oxu »
 • BEGERYE

  f. ağlayaraq, ağlaya-ağlaya

  Tam oxu »
 • BEH

  BEH1 f. yaxşı, ən yaxşı. BEH2 f. heyva

  Tam oxu »
 • BEHBUD

  BEHBUD1 f. 1) sağalma; 2) yaxşılaşma; 3) sağlam, xəstə olmayan. BEHBUD2 f. xəncərin bir növü

  Tam oxu »
 • BEHBUDİ

  f. 1) sağlamlıq, yaxşılaşma; 2) bədəncə möhkəmlik

  Tam oxu »
 • BEHCƏT

  ə. gözəllik, qəşənglik; 2) şadlıq, sevinc

  Tam oxu »
 • BEHCƏTABAD

  ə. və f. şadlıqla, sevinclə dolu yer

  Tam oxu »
 • BEHCƏTAVƏR

  ə. və f. şadlandıran, sevindirən

  Tam oxu »
 • BEHCƏTƏFZA

  BEHCƏT(ƏF)ZA ə. və f. şadlıq artıran, sevinc artıran

  Tam oxu »
 • BEHCƏTZA

  BEHCƏT(ƏF)ZA ə. və f. şadlıq artıran, sevinc artıran

  Tam oxu »
 • BEHƏR

  f. hər, hər bir

  Tam oxu »
 • BEHİN

  f. yaxşıdan yaxşı

  Tam oxu »
 • BEHİŞT

  f. cənnət

  Tam oxu »
 • BEHİŞTASA

  f. behişt kimi, cənnət kimi

  Tam oxu »
 • BEHİŞTASAR

  f. və ə. behiştə bənzəyən, behişt kimi

  Tam oxu »
 • BEHİŞTAYİN

  f. behişt kimi bəzəkli, cənnət kimi

  Tam oxu »
 • BEHİŞTİ

  f. behiştlik, cənnətlik

  Tam oxu »
 • BEHTƏR

  BEHTƏR(İN) f. daha yaxşı, ən yaxşı

  Tam oxu »
 • BEHTƏRİN

  BEHTƏR(İN) f. daha yaxşı, ən yaxşı

  Tam oxu »
 • BEXUDA

  f. Allaha, Tanrıya

  Tam oxu »
 • BEKAM

  f. kamınca, istəyincə, arzusunca

  Tam oxu »
 • BEKAR

  f. 1) subay; 2) ailəsindən ayrı yaşayan kişi; 3) işsiz

  Tam oxu »
 • BEQAYƏT

  f. və ə. 1) sona, axıra; 2) axırda, nəticədə; 3) olduqca, son dərəcə

  Tam oxu »
 • BEQƏDR

  f. və ə. izafət birləşməsinin birinci tərəfi kimi işlədilir (məs.: Beqədri-qüvvə qüvvəsi çatan qədər, bacardığı qədər; beqədri-lüzum lazımınca, lazımi

  Tam oxu »
 • BEQƏLB

  f. və ə. qəlbə, ürəyə

  Tam oxu »
 • BEQƏR

  BEQƏ’R f. və ə. dərinliyə, dərinə

  Tam oxu »
 • BEMƏNİ

  BEMƏ’Nİ f. və ə. mənaca, mənaya görə

  Tam oxu »
 • BENAZ

  f. nazla, nazlanaraq, qəmzə ilə

  Tam oxu »
 • BESİDQ

  f. və ə. sidqlə, ürəkdən

  Tam oxu »
 • BEŞAH

  f. şaha

  Tam oxu »
 • BEŞBƏTƏR

  f. ən pis, daha pis

  Tam oxu »
 • BETƏR

  f. bax bədtər

  Tam oxu »
 • BEY

  BEY f. «be» hərfinin tələffüzdə təhrif edilmiş adı. BEY’ ə. 1) satma, satış; 2) girov

  Tam oxu »
 • BEYDƏQ

  ə. şahmatda: piyada

  Tam oxu »
 • BEYƏT

  BEY’ƏT ə. 1) birinin hakimiyyətini qəbul edib ona tabe olma; 2) itaət etmə, tabe olma, boyun əymə

  Tam oxu »
 • BEYĞULƏ

  ə. bax peyğulə

  Tam oxu »
 • BEYNƏ

  ə. 1) ara, aralıq, orta; 2) vaxt, an, çağ

  Tam oxu »
 • BEYNƏDDÜVƏL

  ə. dövlətlərarası, beynəlxalq

  Tam oxu »
 • BEYNƏLBƏŞƏR

  ə. bax beynənnas

  Tam oxu »
 • BEYNƏLXALQ

  ə. xalqlar arasında olan, xalqlararası

  Tam oxu »
 • BEYNƏLMİLƏL

  ə. millətlər arasında olan, millətlərarası

  Tam oxu »
 • BEYNƏNNAS

  ə. insanlar arasında olan

  Tam oxu »
 • BEYT

  BEYT1 ə. ev, bina. Beyti-xudavənd Allahın evi; Kəbə; beyti-mə’muri «abad bina, tikili ev» (Kə’bə nəzərdə tutulur)

  Tam oxu »
 • BEYTÜLƏHZAN

  BEYTÜL’ƏHZAN ə. bax beytülhəzən

  Tam oxu »
 • BEYTÜLƏTİQƏ

  BEYTÜL’ƏTİQƏ ə. 1) qədim ev; 2) Kəbəyə verilmiş ad

  Tam oxu »
 • BEYTÜLHƏRAM

  ə. «qadağan olunmuş ev» Kəbə (Kə’bədə kənar işlərlə məşğul olmaq qadağan edildiyindən belə adlandırılır)

  Tam oxu »