Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • BİAB

  f. susuz

  Tam oxu »
 • BİABRU

  f. «üzündə su olmayan» həyasız , abırsız

  Tam oxu »
 • BİAHƏNG

  f. ahəngsiz, vəznsiz

  Tam oxu »
 • BİAMAN

  f. və ə. bax biəman

  Tam oxu »
 • BİARAM

  f. 1) aramsız, fasiləsiz; 2) ardıcıl

  Tam oxu »
 • BİBAK

  f. 1) qorxusuz, qorxmadan; 2) qoçaq, cəsur, igid

  Tam oxu »
 • BİBALÜ PƏR

  f. qolsuz-qanadsız

  Tam oxu »
 • BİBAR

  BİBAR1 f. yüksüz. BİBAR2 f. meyvəsiz, bəhərsiz, bəhrəsiz

  Tam oxu »
 • BİBARÜ BƏRG

  f. 1) meyvəsi və yarpağı olmayan; meyvəsiz, məhsulsuz; 2) m. lüt, müflis

  Tam oxu »
 • BİBATƏŞBİH

  ə. bənzədilməyən, bənzəməyən

  Tam oxu »
 • BİBƏDƏL

  f. və ə. əvəzsiz, əvəzi olmayan

  Tam oxu »
 • BİBƏHRƏ

  f. 1) faydasız; 2) məhrum olan; 3) əbəs, nahaq

  Tam oxu »
 • BİBƏQA

  BİBƏQA’ f. və ə. fani, ötəri, daimi olmayan

  Tam oxu »
 • BİBƏRG

  f. 1) yarpaqsız; 2) m. kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • BİBƏSARƏT

  f. və ə. bax bibəsirət

  Tam oxu »
 • BİBƏSƏR

  f. və ə. 1) anlamaz, qanmaz; 2) ehtiyatsız

  Tam oxu »
 • BİBƏSİRƏT

  f. və ə. 1) anlaqsız, qanmaz; 2) uzağı görməyən

  Tam oxu »
 • BİBİDAYƏT

  f. və ə. başlanğıcsız, ibtidasız

  Tam oxu »
 • BİBÜNYAD

  f. və ə. bünövrəsiz, əsassız; əsası, bünövrəsi olmayan

  Tam oxu »
 • BİCA

  f. 1) yersiz, nahaq yerə; 2) əbəs, yaramaz; 3) m. boş, mənasız

  Tam oxu »
 • BİCAN

  f. cansız, ruhsuz, ölü

  Tam oxu »
 • BİCANAN

  f. sevgilisiz, canansız, sevgilisi olmayan

  Tam oxu »
 • BİCANANƏ

  f. sevgilisiz, sevgilisi olmayan (oğlan haqqında)

  Tam oxu »
 • BİCƏHƏT

  f. və ə. 1) səbəbsiz; 2) bihudə

  Tam oxu »
 • BİCÜRM

  f. və ə. günahsız, təqsirsiz

  Tam oxu »
 • BİCÜRMÜ GÜNAH

  f. və ə. və f. günahsız, təqsirsiz olaraq

  Tam oxu »
 • BİÇARƏ

  f. 1) çarəsiz, əlacsız; 2) yazıq, miskin

  Tam oxu »
 • BİÇİZ

  f. heç bir şeyi olmayan, yoxsul, kasıb

  Tam oxu »
 • BİÇUN

  f. bənzəri olmayan, oxşarsız (əsasən Allah haqqında işlədilir)

  Tam oxu »
 • BİÇUNÜ ÇƏRA

  f. etirazsız, şərtsiz, danışıqsız

  Tam oxu »
 • BİD

  f. 1) söyüd; 2) güvə. Bidi-məcnun (müəlləq) sallaq söyüd (budaqları aşağı sallanan söyüd ağacı)

  Tam oxu »
 • BİDAD

  f. 1) ədalətsiz; 2) zülm, əziyyət; 3) fəryad, fəğan; 4) qanunsuz

  Tam oxu »
 • BİDADGƏR

  f. insafsız, zalım

  Tam oxu »
 • BİDANƏ

  f. toxumsuz, tumsuz (üzüm, tut və s. haqqında)

  Tam oxu »
 • BİDAR

  f. 1) oyaq, oyanıq; 2) ayıq-sayıq; 3) m. xəbərdar, ayıq, huşlu

  Tam oxu »
 • BİDAYAT

  ə. «bidayət» c. başlanğıclar

  Tam oxu »
 • BİDAYƏT

  ə. başlanğıc, əvvəl

  Tam oxu »
 • BİDAYƏTƏN

  ə. başlayaraq, ilk dəfə

  Tam oxu »
 • BİDDƏFƏAT

  ə. dəfələrlə, bir neçə dəfə

  Tam oxu »
 • BİDEH

  f. vergi

  Tam oxu »
 • BİDƏĞDƏĞƏ

  f. və ə. səs-küysüz, hay-küysüz

  Tam oxu »
 • BİDƏLİL

  f. və ə. 1) səbəbsiz; 2) sübutsuz, dəlilsiz, əsassız

  Tam oxu »
 • BİDƏMAĞ

  f. 1) dərdsiz, ağrımayan; 2) etinasız, soyuqqanlı

  Tam oxu »
 • BİDƏRD

  f. dərdsiz, qəmsiz, dərdi-qəmi olmayan

  Tam oxu »
 • BİDƏRMAN

  f. bax bidəva (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • BİDƏSTÜ PA

  BİDƏSTÜ PA(Y) f. əlsiz-ayaqsız, aciz, yazıq, bacarıqsız

  Tam oxu »
 • BİDƏSTÜ PAY

  BİDƏSTÜ PA(Y) f. əlsiz-ayaqsız, aciz, yazıq, bacarıqsız

  Tam oxu »
 • BİDƏT

  BİD’ƏT ə. 1) köhnə fikirli adamların bəyənmədiyi yenilik; 2) bax küfr

  Tam oxu »
 • BİDƏVA

  f. və ə. 1) dərmansız, davasız; 2) çarəsiz, əlacsız

  Tam oxu »
 • BİDƏVAM

  f. və ə. davamsız

  Tam oxu »