BAY

varlıq, zənginlik. Türk mənşəli qədim sözdür. Varlıq, zənginlik, ərlik, üstünlük, bolluq sözlərinin mahiyyətini ifadə edir. Türk adlarının vacib birləşmələrindən başqa sözlərlə istifadə olu-na bilən, işlədilən kəlməni tamamlayıb, gücləndirən, həm əvvəli-nə, həm də sonuna əlavə olunan ad.
BARIŞ
BAZİS

Digər lüğətlərdə