CİKKİLDƏŞMƏK

qarş. Ağız-ağıza verib cikkildəmək.
Yaşıl tumurcuqları göyərmiş budaqlarda quşlar cikkildəşirdi. M.Süleymanov.

CİKKİLDƏŞMƏ
CİL

Digər lüğətlərdə