Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • CİB

  is. 1. Pul və başqa xırda şeylər qoymaq üçün paltara üst və iç tərəfdən tikilən kisəcik. Pencəyin yan cibləri

  Tam oxu »
 • CİB-CİB

  təql. Toyuq, xoruz və cücələri çağırmaq üçün çıxarılan səs. Ovcunu dənlə doldurub cib-cib eləmək

  Tam oxu »
 • CİBBİLTİ

  bax civilti. Cücələrin cibbiltisi

  Tam oxu »
 • CİBCİK

  is. Balaca cib. Pencəyin cibciyi

  Tam oxu »
 • CİBƏGİRƏN

  bax cibgir

  Tam oxu »
 • CİBGİR

  is. Cib oğrusu, cibə girən oğru, xəspuş. Yoxdu pul qədri bilən dəhrdə cibgir kimi. M.Möcüz. Cəfərqulu bir qədər çəkindi

  Tam oxu »
 • CİBGİRLİK

  is. Cibgirin peşəsi, cibə girməklə məşğul olma; xəspuşluq

  Tam oxu »
 • CİBXƏRCLİYİ

  is. Gündəlik xırda xərc üçün ayrılan, verilən pul. [Mirzədadaş:] …Hətta mən ondan otuzca manat cibxərcliyi alaram

  Tam oxu »
 • CİBİŞDAN

  zar. “Cib” 1-ci mənada. ◊ Cibişdana qoymaq (ötürmək) – bax cibinə qoymaq (“cib”də)

  Tam oxu »
 • CİBKƏSƏN

  is. Cibgir, oğru, soyğunçu. [Paşa:] Adları bəy, özləri cibkəsənlər, dəlləklər, quldurlar!… N.Vəzirov

  Tam oxu »
 • CİBLƏMƏ

  “Cibləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CİBLƏMƏK

  f. Başqasının pulunu mənimsəmək, cibinə ötürmək. Kimin ixtiyarı var, mənim pulumu cibləsin. Alnımın təri ilə qazanmışam

  Tam oxu »
 • CİBLİ

  sif. Cibi, ya cibləri olan, cib tikilmiş, cib qoyulmuş. Cibli pencək. Cibli xalat. – Əksərən … cibli köynək geyərək belini qayışla bərkitmiş kişilər a

  Tam oxu »
 • CİBLİK

  is. Cib tikməyə ayrılan parça. // Sif. mənasında. Ciblik parça

  Tam oxu »
 • CİCİ₂

  is. uş. Uşağın xoşuna gələn şey. Ana sənə cici gətirib

  Tam oxu »
 • CİCİ₁

  is. Bəzi yerlərdə nəvazişlə anaya deyilir. …Bunlar məgər təzə sözdür? Bunu cicim də bilir. “Mol. Nəsr

  Tam oxu »
 • CİCİ-BACI

  is. dan. Bir-birinə çox yaxın olan rəfiqələr haqqında. Bu qızlar lap cicibacıdırlar. □ Cici-bacı olmaq – bir-birilə çox yaxın olmaq, ana-bacı kimi olm

  Tam oxu »
 • CİCİ-BACILIQ

  is. Cici-bacı kimi olma

  Tam oxu »
 • CİDA

  is. Sivri dəmir ucluqlu, dəlici qədim silah; mizraq. Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz. (Ata. sözü). Koroğlu qayıtmaz, tufan saçmasa; Cida işlətməsə, qıl

  Tam oxu »
 • CİDA₂

  zərf [fars. cüda] klas. Ayrı, uzaq. Cümləsin rahi-həqiqətdən cida görməkdəyəm… C.Cabbarlı. □ Cida düşmək, cidayə düşmək – uzaq düşmək, ayrı düşmək

  Tam oxu »
 • CİDAL

  is. [ər.] Dava, döyüş, qovğa, vuruş (çox zaman cəng-cidal şəklində işlədilir). Əcəl köynəyini geyib əynimə; Cəng-cidalın güzarına gəlmişəm

  Tam oxu »
 • CİDALGAH

  is. [ər. cidal və fars. gah] klas. Müharibə meydanı, vuruşma yeri

  Tam oxu »
 • CİDAR

  is. [ər.] 1. Divar, arakəsmə. 2. məc. Maneə

  Tam oxu »
 • CİDD-CƏHD

  is. [ər.] Var gücü ilə çalışma, səy etmə, cəhd göstərmə. [Nuriyyə:] Bütün cidd-cəhdimə baxmayaraq, səsim titrəyirdi

  Tam oxu »
 • CİDDƏN

  zərf [ər.] Ciddi olaraq, ciddi surətdə, gerçəkdən, həqiqətən. Gözlənməyən ədnalığın icadına ciddən; Himmət edən insanlarına şükr, xudaya! M

  Tam oxu »
 • CİDDİ

  sif. və zərf 1. Öz hərəkətlərində, fikirlərində, həyata münasibətində müsbətliyi, möhkəmliyi, sabitliyi ilə fərqlənən, dərin düşünən; ağırbaşlı, təmki

  Tam oxu »
 • CİDDİLƏŞDİRMƏ

  “Ciddiləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CİDDİLƏŞDİRMƏK

  f. Ciddi eləmək, ciddi şəkil vermək. Üzünü ciddiləşdirmək. – Çingi gülüş vəziyyətindəki simasını ciddiləşdirərək masanı taqqıldatdı… Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • CİDDİLƏŞMƏ

  “Ciddiləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CİDDİLƏŞMƏK

  f. 1. Ciddi görkəm almaq, ciddi şəkil almaq, ciddi tövr almaq. – Nəhayət, studentin siması qayət ciddiləşdi; xanıma baxmayaraq otağının qapısını açdı…

  Tam oxu »
 • CİDDİLİK

  is. 1. Ciddiyyət, ağırbaşlılıq, təmkin. // Ciddi adamın halı. Ruhnəvaz xanım adi ciddiliyi ilə əl verdi və [Qurbanlını] qapıya qədər təşyi etdi

  Tam oxu »
 • CİDDİYYƏT

  [ər.] Bax ciddilik 1-ci mənada. Üzlərdə ciddiyyət, gözlərdə inam; Döyünən qəlblərdə bir hiss – intiqam! R

  Tam oxu »
 • CİDDİYYƏTLƏ

  zərf Ciddi surətdə, ciddi bir şəkildə, ciddiliklə. Ciddiyyətlə işə girişmək. – Sona ciddiyyətlə əmisinə cavab verdi… Ə

  Tam oxu »
 • CİFT

  [fars.] köhn. Bax cüt1 1-ci mənada. Getmişdi bir cift dana; Otlamağa bir yana. A.Səhhət. [Dərviş:] [Qızın] hər biləyində bir cift bilərzik, başında rə

  Tam oxu »
 • CİFTLƏŞDİRMƏ

  “Ciftləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CİFTLƏŞDİRMƏK

  bax cütləşdirmək

  Tam oxu »
 • CİFTLƏŞMƏ

  “Ciftləşmək”dən f.is. Həmişə əlləri pencəyinin cibində olan cavan çoban təklif eləyirdi ki, əgər lazımi şərait yaradılsa, ciftləşmə faraş aparılsa … h

  Tam oxu »
 • CİFTLƏŞMƏK

  bax cütləşmək

  Tam oxu »
 • CİHAD

  is. [ər.] Din uğrunda müharibə, din yolunda vuruşma

  Tam oxu »
 • CİHAZ

  is. [ər.] 1. Hər hansı bir işi görmək üçün alət, aparat, mexanizm. Çəki cihazları. Optik cihaz. İsidici cihaz

  Tam oxu »
 • CİHAZQAYIRAN

  sif. Müxtəlif cihazlar hazırlayan, istehsal edən. Cihazqayıran zavod. // İs. mənasında. Cihazqayıranlar … yeni məhsulların kütləvi buraxılışını təşkil

  Tam oxu »
 • CİHAZQAYIRMA

  is. Müxtəlif cihazlar və onların hissələrini istehsal etmə, cihaz istehsalı ilə məşğul olma. Cihazqayırma sənayesi

  Tam oxu »
 • CİK-BİK

  ciki-biki, cikinə-bikinə kimi (qədər), cikini-bikini də, cikini də-bikini də – hərtərəfli, ən kiçik təfərrüatına qədər

  Tam oxu »
 • CİK-CİK

  təql. Sərçələrin və qeyri kiçik quşların çıxardığı səs. Nədir o istəkli, o heyran baxış? Nə dadlı cik-cik, nə gözəl çırpınış! A

  Tam oxu »
 • CİKKƏ

  cikkə çəkmək – nazik səslə bərk qışqırmaq. Arvad cikkə çəkdi

  Tam oxu »
 • CİKKİLDƏMƏ

  “Cikkildəmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CİKKİLDƏMƏK

  f. 1. Cik-cik səs çıxarmaq (körpə quşlar haqqında). Cikkildəyir quşlar yuvalarında; Köçərilər durmuş ovalarında

  Tam oxu »
 • CİKKİLDƏŞMƏ

  “Cikkildəşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CİKKİLDƏŞMƏK

  qarş. Ağız-ağıza verib cikkildəmək. Yaşıl tumurcuqları göyərmiş budaqlarda quşlar cikkildəşirdi. M.Süleymanov

  Tam oxu »
 • CİL

  bax cığ. Cil – bataqlıqlarda bitən çoxillik ot olub, kökəbənzər gövdəsində aşı maddəsi vardır. Azərbaycanda çox müxtəlif növləri bitir

  Tam oxu »