Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • COD

  sif. dan. Qaba, kobud, sərt, qalın. Sən məni bazarda çustumla; Cod parçadan kostyumla görmüşdün. R.Rza

  Tam oxu »
 • CODLANMA

  “Codlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CODLANMAQ

  bax codlaşmaq

  Tam oxu »
 • CODLAŞMA

  “Codlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CODLAŞMAQ

  f. Cod olmaq, zərifliyini, incəliyini itirmək; kobudlaşmaq, qabalaşmaq, sərtləşmək. Tükləri codlaşmaq

  Tam oxu »
 • CODLUQ

  is. Cod şeyin halı, keyfiyyəti. Dərinin codluğu. Tükün codluğu. Yunun codluğu. – Suyun codluğunu və ya yumşaqlığını təyin etmək üçün ona sabun vururla

  Tam oxu »
 • CODYUNLU

  sif. Yunu cod, qaba olan. Codyunlu qoyun

  Tam oxu »
 • COĞRAFİ

  sif. Coğrafiyaya aid, coğrafiya ilə bağlı. Coğrafi kəşflər. Coğrafi xəritə. // Hər hansı bir yerin təbii şəraiti, quruluşu və ya vəziyyəti baxımından

  Tam oxu »
 • COĞRAFİYA

  [yun. geographia – Yerin təsviri] Təbii və istehsal ərazi komplekslərini tədqiq edən təbiyyat və ictimai elm sahəsi

  Tam oxu »
 • COĞRAFİYAÇI

  bax coğrafiyaşünas. Coğrafiyaçıların konfransı

  Tam oxu »
 • COĞRAFİYAŞÜNAS

  [yun. coğrafiya və fars. …şünas] Coğrafiya alimi, coğrafiya mütəxəssisi. Coğrafiyaşünas professor

  Tam oxu »
 • COĞRAFİYAŞÜNASLIQ

  is. Coğrafiya tarixi və nəzəriyyəsindən bəhs edən elmlərin məcmusu

  Tam oxu »
 • COMƏRD

  is. Mərd, alicənab. Comərd igid heç qaçarmı meydandan; Qılınc çəkib hayıf alar düşməndən. “Koroğlu”. [Qadın:] Çox sağ olun, mən sizi comərd oğlan tanı

  Tam oxu »
 • COMƏRDCƏSİNƏ

  zərf Comərd adama yaraşan bir tərzdə; alicənabcasına, mərdcəsinə. Comərdcəsinə özünü qabağa verdi

  Tam oxu »
 • COMƏRDLƏŞMƏ

  “Comərdləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • COMƏRDLƏŞMƏK

  f. Özünü igid, mərd kimi aparmaq, kişiləşmək, əliaçıqlıq, səxavət göstərmək

  Tam oxu »
 • COMƏRDLİK

  is. Mərdlik, nəciblik, alicənablıq. [Kərim baba:] Özümü itirdim. Lakin qorxmurdum, çünki bu igid heyvanın comərdliyindən əmin idim

  Tam oxu »
 • CORAB

  is. Yun, iplik və ya süni sapdan toxunan uzun və ya qısa boğazlı ayaq geyimi. Naxışlı corab. Yun corab

  Tam oxu »
 • CORABBAĞI

  is. Corabı ayaqda saxlamaq üçün rezin, bağ və s

  Tam oxu »
 • CORABLI

  sif. Corab geymiş, ayağında corabı olan

  Tam oxu »
 • CORABTOXUYAN

  is. Corab toxumağa məxsus maşın; corab toxuyan işçi. // Sif. mənasında. Corabtoxuyan maşın. Corabtoxuyan qız

  Tam oxu »
 • COŞDURMA

  “Coşdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • COŞDURMAQ

  f. 1. Qızışdırmaq, şiddətləndirmək, bütün gücü ilə təzahür etdirmək. Hələ bu qadının munis və təvazökar bir qadın olması da insanın məhəbbətini coşdur

  Tam oxu »
 • COŞQUN

  sif. 1. Coşmuş halda olan; qızışmış. 2. Bütün gücü, şiddəti ilə təzahür edən; güclü, gur, şiddətli; təlatümlü

  Tam oxu »
 • COŞQUNLAŞMA

  “Coşqunlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • COŞQUNLAŞMAQ

  f. Coşqunluğu artmaq, qızışmaq, şiddətlənmək. Dəniz getdikcə coşqunlaşırdı

  Tam oxu »
 • COŞQUNLUQ

  is. Coşqun şeyin halı; coşqun, həyəcanlı hal. Hər kəs dəli bir qan coşqunluğu ilə irəliləyir, irəliləyirdi

  Tam oxu »
 • COŞMAQ

  f. 1. Şiddətlənmək, çox güclənmək, gurlamaq, tüğyan etmək; daşmaq, kükrəmək (təbiət hadisələri haqqında)

  Tam oxu »
 • COŞUB-DAŞMA

  “Coşub-daşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • COŞUB-DAŞMAQ

  f. 1. Güclənmək, şiddətlənmək, artmaq, gurlamaq, kükrəmək. Sel coşub-daşır. – Bu çay coşub-daşanda nə qanlar eləməmişdi

  Tam oxu »
 • CÖKƏ

  is. bot. Diş-diş yarpaqları və bol şirəli, ətirli çiçəkləri olan ağac. Cökə 20-25 metr hündürlükdə, qışda yarpağı tökülən ağacdır

  Tam oxu »
 • CÖKƏLİK

  is. Cökə ağacları bitən yer, cökə meşəsi

  Tam oxu »
 • CÖNGƏ

  is. Erkək, yeniyetmə, cavan inək balası. Qəhrəman meşənin dərinliyində …ala cöngəni sığallayıb tumarlayırdı

  Tam oxu »
 • CÖVHƏR

  is. [ər. əsli farsca “gövhər”dən] 1. Hər hansı bir üzvi maddənin distillə və s. kimyəvi üsulla ayrılan yığcam məhlulu, şirəsi

  Tam oxu »
 • CÖVHƏRNANƏ

  bax nanə cövhəri (arağı) (“nanə”də)

  Tam oxu »
 • CÖVLAN

  is. [ər.] Dolanma, hərlənmə, dövri hərəkət; dövretmə, dövran. Könlüm bulanır küçədə cövlanını görcək; Nitqim tutulur hərzəvü hədyanını görcək

  Tam oxu »
 • CÖVLANGAH

  is. [ər. cövlan və fars. …gah] Gəzinti yeri, seyr yeri, seyrgah

  Tam oxu »
 • CÖVR

  is. [ər.] Cəfa, zülm, əziyyət; incitmə, üzüntü. Fəqirə aid olan föhşü, cövrü, zülmü, cəfanı; Böyükdə, zorbada, bəylərdə, xanda görməli imiş

  Tam oxu »
 • CÖVR-CƏFA

  is. [ər.] klas. Bax cövr. Bən nə təriqü vəchlə cövrü cəfadən usanım; Çünki həmişə yarımın cövrü cəfası yarədi

  Tam oxu »
 • CÖVÜZ

  is. Qoz. Dərin dərələrin içindən üzüyuxarı dikələn və hər tərəfə alaçıq kimi yayılan irişaxəli qoz ağacları öz balaca göy cövüzləri ilə dayanıb dururd

  Tam oxu »
 • CÖVÜZQIRAN

  is. Qoz sındırmaq üçün alət; qozsındıran

  Tam oxu »
 • CÖVZƏ

  bax kəm2

  Tam oxu »
 • CUBBULU

  bax cumbulu

  Tam oxu »
 • CUHUD

  dan. Bax yəhudi. Əttarların ləzzəti cuhudun evi bağlanandan bəri qaçıb. Ə.Haqverdiyev. Buynakski küçədən qoca bir cuhud arvadı dəstəyə gəlib soruşdu…

  Tam oxu »
 • CUQQULDAMA

  “Cuqquldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CUQQULDAMAQ

  f. 1. bax cikkildəmək. 2. məc. Ötmək, birnəfəsə danışmaq. Nə cuqquldayırsan?

  Tam oxu »
 • CULFA

  is. köhn. Əl hanasında pambıq parça toxuyan adam, toxucu. Culfa kəfənsiz ölər. (Ata. sözü). Atam əllaf, babam dülgər idi; Qardaşım culfa, əmim kargər

  Tam oxu »
 • CULFAÇILIQ

  is. Culfanın işi, peşəsi, sənəti. [Fatmanisə:] Almazın atası səhərdən- axşamacan onun-bunun qapısında culfalıq eləyirdi

  Tam oxu »
 • CULFALIQ

  is. Culfanın işi, peşəsi, sənəti. [Fatmanisə:] Almazın atası səhərdən- axşamacan onun-bunun qapısında culfalıq eləyirdi

  Tam oxu »
 • CUMBULU

  sif. dan. Çox kiçik, çox balaca, bambalaca. Cumbulu uşaq

  Tam oxu »