Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • CE

  “C” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Tam oxu »
 • CECƏ

  is. 1. Bəzi yağlı bitkilərin yağını sıxıb çıxardıqdan sonra qalan toxumu, qalıqları. Çiyid cecəsi. Qarğıdalı cecəsi

  Tam oxu »
 • CECƏDOĞRAYAN

  is. xüs. Cecə doğrayan alət, maşın. // Sif. mənasında. Cecədoğrayan maşın. Cecələri cecədoğrayan maşın xırdalayır

  Tam oxu »
 • CECİM

  is. Arasına yorğan-döşək və s. yığmaq, döşəməyə salmaq, ya da xalça kimi divardan asmaq üçün müxtəlif rəngli iplərdən toxunan zolaqlı, yaxud naxışlı d

  Tam oxu »
 • CEHİZ

  is. Ərə gedərkən ata evindən qıza verilən əşyalardan ibarət hədiyyə. [Telli:] Məni yandıran cəhət burasıdır ki, İslam ikinci arvadını mənim cehizimlə

  Tam oxu »
 • CEHİZLİ

  sif. Cehizi olan, özü ilə cehiz aparan (gətirən). Cehizli gəlin

  Tam oxu »
 • CEHİZLİK

  is. Cehiz kimi ayrılmış, cehiz olaraq verilmiş. Cehizlik xalı. Cehizlik qablar. – Rəhmətlik qoca nənənin cehizlik qızılları torksinə doğru axır

  Tam oxu »
 • CEHİZSİZ

  sif. Cehizi olmayan. Cehizsiz gəlin. Toy cehizsiz, gəlin yengəsiz olmaz. (Ata. sözü). – Göydə ulduzlar; Şaxtalı buzlar: Cehizsiz qızlar; Bu balama qur

  Tam oxu »
 • CEM

  is. [ing. jam – mürəbbə] Meyvə və giləmeyvədən hazırlanan qatı mürəbbə. Alma cemi. Qaysı cemi. Pasterizə edilmiş cem

  Tam oxu »
 • CEMPER

  is. [ing.] Yaxalıqsız toxunma kofta, fufayka. Qırmızı cemper

  Tam oxu »
 • CENTLMEN

  is. [ing.] 1. Aristokrat cəmiyyətinin qayda-qanunlarına və əxlaq normalarına ciddi riayət edən adam. 2

  Tam oxu »
 • CEYRAN

  is. Antilop cinsindən irigözlü, incəayaqlı, sürətlə qaçan zərif heyvan. Ceyranın qaçmağın elə gördüm, ətindən zəhləm getdi

  Tam oxu »
 • CEYRANBAXIŞLI

  bax ceyrangöz(lü). Ceyranbaxışlı dilbər, durnagözlü nazənin; Ömründə görməmişdir nə göz yaşı, nə ənin

  Tam oxu »
 • CEYRANBASAN

  sif. İti qaçan. Ceyranbasan at. – Bu ayqır Beyrəkin ceyranbasan boz atı idi. M.Rzaquluzadə

  Tam oxu »
 • CEYRANGÖZ

  sif. İri, qəşəng gözləri olan. Göllərində ördəkləri üzərlər; Çöllərində maralları gəzərlər; Güllərindən gəlinlər tac bəzərlər; Ceyrangözlü qızları var

  Tam oxu »
 • CEYRANGÖZLÜ

  sif. İri, qəşəng gözləri olan. Göllərində ördəkləri üzərlər; Çöllərində maralları gəzərlər; Güllərindən gəlinlər tac bəzərlər; Ceyrangözlü qızları var

  Tam oxu »
 • CEYRANI

  is. mus. Azərbaycan xalq oyun havalarından birinin adı. “Ceyranı” rəqsini adətən qadınlar ifa edir. – [Gülyaz] …ordlarını şişirdib zurnada “Ceyranı” h

  Tam oxu »
 • CEYRANKEÇMƏZ

  sif. Çox dar, keçilməsi çətin. Ceyrankeçməz yol

  Tam oxu »
 • CEYRANOTU

  is. bot. Bəzi növlərinin üstü xovlu tükcüklərlə örtülü uzun qılçıqlı ot – bitki

  Tam oxu »
 • CƏBBƏXANA

  is. [ər. cəbhə və fars. …xanə] Silah və hərbi sursat saxlanan yer, anbar; arsenal. [Fəxrəddin] əlini çənəsinin altına söykəyib cəbbəxana meydanından g

  Tam oxu »
 • CƏBƏL

  is. məh. Dağ, çətin qalxılan yer

  Tam oxu »
 • CƏBHƏ

  is. [ər.] hərb. 1. Düşmənlə üzüzə durub vuruşan ordu hissələrinin yerləşdiyi sahə, xətt. Cəbhə boyu hücuma keçmək

  Tam oxu »
 • CƏBHƏÇİ

  is. Müharibə vaxtı cəbhədə olan və ya olmuş adam. Cəbhəçi ailəsi. Cəbhəçilərin bayramı. – Cəbhəçilər həmişə ön atəş xəttində dayanmalıdırlar

  Tam oxu »
 • CƏBR₁

  is. [ər.] Zor, zor işlətmə, zülm. Fələkin cəbrindən, el tənəsindən; Dərdim artıb, bir ümmana dönübdü

  Tam oxu »
 • CƏBR₂

  is. [ər.] Riyaziyyatın, ədədi qiymətlərindən asılı olmayaraq, kəmiyyət üzərində aparılan əməliyyatları öyrənən sahəsi

  Tam oxu »
 • CƏBRƏN

  zərf Zorla, güclə, zor işlədərək, zorla məcbur edərək, məcburiyyət altında. Cəbrən razı olmaq. Cəbrən qəbul etmək

  Tam oxu »
 • CƏBRİ₂

  sif. riyaz. Cəbrə aid olan. İrrasional cəbri tənlik. Sadə cəbri ədədlər

  Tam oxu »
 • CƏBRİ₁

  sif. 1. Zorla icra olunan, zorla edilən, məcburi, zorən. Hacıyevə nə üçünsə elə gəldi ki, bu gülüş cəbri bir gülüşdür

  Tam oxu »
 • CƏBRŞÜNAS

  is. [ər. cəbr və fars. …şünas] Cəbr mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • CƏDD

  is. [ər.] Ata və ya ananın atası; baba; əcdad. Həzrəti-Yəqub … sonra buyurdu ki, … cəsədimi cəddim İbrahim Xəlil məzarında dəfn edəsiniz

  Tam oxu »
 • CƏDD-ƏQRƏBA

  is. [ər.] Bütün nəsil, qohum-əqrəba, ata-baba

  Tam oxu »
 • CƏDİD

  sif. [ər.] Yeni, təzə. Nə mədrəsə, nə müəllim, nə bir üsuli-cədidə; Və nə uşaqlarımızda bu qabiliyyət olaydı! M

  Tam oxu »
 • CƏDİDƏ

  sif. [ər.] Yeni, təzə. Nə mədrəsə, nə müəllim, nə bir üsuli-cədidə; Və nə uşaqlarımızda bu qabiliyyət olaydı! M

  Tam oxu »
 • CƏDVƏL

  is. [ər.] Qrafalar üzrə müəyyən qaydada yığılmış hər hansı məlumat və ya rəqəmlər siyahısı. Dərs cədvəli

  Tam oxu »
 • CƏDVƏLÇİ

  is. Cədvəl düzəldən, cədvəl tərtib edən idarə və ya müəssisə işçisi. [Hacıyeva] elə gəldi ki, normaçılarınmı, cədvəlçilərinmi, mühəndislərinmi başsoyu

  Tam oxu »
 • CƏFA

  is. [ər.] Əzab, əziyyət, üzüntü, incitmə. Xəzanə meyl elədi, almadı vəfa nəzərə; Yetişdi bülbülə çox-çox qəmü cəfası gülün

  Tam oxu »
 • CƏFAÇI

  bax cəfakeş. Min tən ilə bir cəfaçı səyyad; Ol zarə yetmişdi, qıldı fəryad. Füzuli

  Tam oxu »
 • CƏFAKAR

  sif. və is. [ər. cəfa və fars. …kar] Cəfaverən, əzabverən, incidən, zülmkar. Ol cəfakar nəzərdən bizi atmış kimidir; Qeyr ilə həmdəm olub, ülfəti qatm

  Tam oxu »
 • CƏFAKARLIQ

  is. Cəfa vermə, əzab, əziyyət vermə; incitmə; zülmkarlıq. □ Cəfakarlıq etmək – əzab vermək, incitmək, zülm etmək

  Tam oxu »
 • CƏFAKEŞ

  sif. [ər. cəfa və fars. keş] Cəfa çəkən, hər cür dərdə, əzaba dözən, möhnətə qatlaşan. Nə işdir, ey fələk, dildarı dildarından ayırmaq; Cəfakeş aşiqi

  Tam oxu »
 • CƏFALANMA

  “Cəfalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CƏFALANMAQ

  f. Cəfa çəkmək, əzab çəkmək, zülm çəkmək, möhnət çəkmək, iztirab çəkmək. Pərimi görəndə edim ziyarət; Canım yar yolunda cəfalanıbdı

  Tam oxu »
 • CƏFALI

  sif. Cəfaverən, əziyyətə düçar edən, incidən

  Tam oxu »
 • CƏFƏNG

  sif. [ər.] Mənasız, boş, dəyərsiz. [Firəngiz Muxtara:] Bunlar çeynənmiş cəfəng sözlərdir. B.Bayramov

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGİYAT

  is. [ər.] Cəfəng, boş, mənasız, dəyərsiz sözlər, çərən-pərən. …Bağışla, molla əmi, deyəsən, çox cəfəngiyat söylədim

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGLƏMƏ

  “Cəfəngləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGLƏMƏK

  f. Boş-boş danışmaq, mənasız sözlər danışmaq, çərən-pərən danışmaq, çərənləmək

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGLİK

  is. Boşluq, mənasızlıq, dəyərsizlik. Cəfənglik eləmək. // Cəfəng sözlər, cəfəngiyat, çərən-pərən

  Tam oxu »
 • CƏFƏRİ

  is. [ər.] bot. Keşnişə oxşar yeyilən bostan bitkisi. Cəfəri toxumunda efir yağı var

  Tam oxu »
 • CƏFƏROTU

  is. bot. Vəzəriyə oxşar yeyilən bostan bitkisi

  Tam oxu »