CİKKİLDƏMƏ

Cikkildəmək”dən f.is.
CİKKƏ
CİKKİLDƏMƏK

Digər lüğətlərdə