cinayət işi

Törədilən və ya törədilməsi ehtimal edilən cinayətlə əlaqədar cinayət təqibinin həyata keçirilməsi zamanı toplanmış materialların məcmusu

cinayət hadisəsi
cinayət mühakimə icraatı