DANLAMAQ

Dan sözü “səhər”(dan yeri sökülü), “təəccüb” (dan gəlir-“диву даешься”) mənalarında işlədilir (omonimdir). Danlamaq 2-ci məna ilə bağlıdır, ”təəccübü sözlə ifadə etmək” deməkdir. Başqa yozum da mümkündür: sözün dan hissəsi danışmaq feilinin kökü də ola bilər, amma dan kəlməsinin feil düzəldən –la şəkilçisini qəbul etməsi göstərir ki, sözün kökü feil deyil. Deməli, birinci yozum daha etibarlı hesab edilə bilər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DANİYAL
DANYARLI

Значение слова в других словарях