Elektrik kəşfiyat metodu

geofiziki kəşfiyat metodlarından biri. Yer qabığını təşkil edən süxurların elektrik xasələrinin (əsasən xüsusi müqavimətin) fərqlənməsinə əsaslanır. Neftli - qazlı strukturların axtarışı, müxtəlif geoloji quruluşlu sahələri bir-birindən ayırmaq üçün müqavimət metodlarından və alçaq tezlikli dəyişən cərəyan metodlarından daha çox istifadə olunur.
Elektrik karotajı
Elektrobur