Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Etilənmiş benzin

  etili benzin - antidetonasiya xasələrini yüksəltmək üçün etil mayesi qarışdırılmış benzin. Başqa neft növlərindən seçilsin deyə, etil mayesini boyayır

  Tam oxu »
 • Faydalı qazıntı yatağı

  sənaye əhəmiyətli təbi mineral xamal yığını. Adətən lay, damar, ştok, yuva formalarında olur. Bax: Yataq

  Tam oxu »
 • Faydalı qazıntılar

  Yer qabığında madi istehsal sahəsində efektiv istifadə oluna bilən üzvi və qeyri-üzvi mənşəli mineral aqreqatları; bərk, maye və qaz halında olur

  Tam oxu »
 • Faydalı qazıntıların geo

  kimyəvi axtarışları – faydalı qazıntı yataqlarını aşkara çıxartmaq məqsədi ilə metosfer, hidrosfer, atmosfer və biosferdə elementlərin paylanması qanu

  Tam oxu »
 • Fırlanma qazması

  neft, qaz, şaxta və s. quyuların qazılmasında tətbiq edilən qazma üsuları. F.q-nə rotorla qazma, turbin qazması daxildir

  Tam oxu »
 • Filtirat

  quyudan çıxarılan neftin, qazın və qumun qarışığı.

  Tam oxu »
 • Fitinq

  boru kəmərlərini birləşdirən detal. Boru kəmərlərinin budaqlanan, dönən yerlərində, bir boru kəmərindən digər diametrli boru kəmərinə keçid yerlərində

  Tam oxu »
 • Fontan armaturu

  fontan vuran neft və qaz quyularının ağzını kipləşdirmək, onlara nəzarət etmək və istismar rejimini tənzimləmək məqsədi ilə istifadə olunan quyuüstü a

  Tam oxu »
 • Fontan quyusu

  lay enerjisinin təsiri altında və ya quyudan neft çıxaranda neftli laylardan ayrılan qazın genişlənməsi nəticəsində fontan vuran quyu

  Tam oxu »
 • Fontan üsulu ilə neftçıxarma

  lay enerjisinin təsiri ilə quyulardan neftin, qaz-kondensatın yer səthinə qaldırılması.

  Tam oxu »
 • Fraksiya

  səpələnən və ya xırda parçalar şəklində olan bərk materialın və duru qarışığın (məs. neftin) müəyən əlamətə (hisəcik və ya dənəciklərin ölçüsünə, sıxl

  Tam oxu »
 • Fraksiyalarayırma distiləsi

  mayelər qarışığını fraksiyalara, yəni məhdud temperatur intervalarında qaynayan hisələrə ayırma prosesi

  Tam oxu »
 • Generator qazı

  yanacağın qazlaşdırılmasından əmələ gəlir;

  Tam oxu »
 • Generator qazı

  qaz yanacaq növlərindən biri: daş kömür, torf, mazut, koks və s. yanacaqları qaz generatorunda qazlaşdırmaqla alınır

  Tam oxu »
 • Geoloji axtarış

  faydalı qazıntı yataqlarının açılmasındakı işlərin məcmusu. G. a.-ın elmi əsasını tədqiq edilən sahədə faydalı qazıntıların ehtimal olunan yayılma xər

  Tam oxu »
 • Gili məhlul, yuyucu məhlul

  gilin suda dispers məhlulu; qazma prosesində işlədilir. Hazırlanmasında əsasən, bentonit gilindən istifadə edilir

  Tam oxu »
 • Hasilat sənayesi

  yerin təkindən, sudan və meşədən müxtəlif növ xamal və yanacaq hasil edən istehsal sahəsi. «Hasilatın pay bölgüsü» (HPB) – hazırda bazar iqtisadiyatın

  Tam oxu »
 • Hava qazı

  yanacağın qazlaşdırılmasından alınan məhsul. Qaz generatorlarında bərk qızdırılmış yanacağın hava ilə qarşılıqlı təsirindən yaranır

  Tam oxu »
 • Hidrafon, seysmik qəbuledici

  dənizdə seysmik kəşfiyat zamanı su qatlarından keçən və əks olunan səs dalğalarını tutmaq üçün akustik cihaz

  Tam oxu »
 • Hidravlik yarılma, layın hidravlik yarılması

  süxura özlü maye ( mineral yağlar, çox vaxt özlü neft, emulsiya və s.) vurmaq nəticəsində quyudibində yaranan təzyiq hesabına qazıma quyusu ətrafındak

  Tam oxu »
 • Hidravlik zərbə

  boruda maye axını sürətinin birdən-birə kəskin dəyişməsi. Boruda siyirtmənin tez bağlanması, turbin və ya nasosun işinin birdən-birə saxlanması nəticə

  Tam oxu »
 • Hidroforminq

  neft məhsularının emalı üsularından biri. Bax: Riforminq. «Holand sindromu» – bu terminin meydana gəlməsi ötən əsrin 50-ci ilərinin sonu, 60-cı ilərin

  Tam oxu »
 • Hidromonitor balta

  qazma baltası; neft, daş kömür və digər filizçıxarma mədənlərində süxuru dağıtmaq, yaxud bu prosesi sürətləndirmək üçün işlədilir

  Tam oxu »
 • Xam neft

  karbohidrogenlərin bəzi naftenlərin, həmçinin müxtəlif oksigenli, kükürdlü və azotlu birləşmələrin mürəkəb qarışığı

  Tam oxu »
 • Xamalın bölünməsi

  bax: «Hasilatın pay bölgüsü».

  Tam oxu »
 • Xəlilov açarı

  neft və qaz quyularının yeraltı təmirində nasos- kompresor borularını (diametri 20-dən 132m-dək) bağlamaq və açmaq üçün alət

  Tam oxu »
 • İkilüləli qazma

  bir buruq quruluşunda bir qazma alətləri komplekti ilə eyni zamanda iki maili quyunun qazılması üsulu

  Tam oxu »
 • İnjeksiya quyusu

  neft yatağında lay təzyiqini lazımi səviyədə saxlamaq, neft yataqlarından təkrar istifadə zamanı neft hasilatını intensivləşdirmək məqsədilə konturarx

  Tam oxu »
 • İnklinometr

  qazıma quyusu oxunun şaquli vəziyətdən meylinin bucaq və azimutunu ölçən cihaz. Quyunun faza vəziyətinə nəzarət məqsədilə işlədilir

  Tam oxu »
 • İstismar boruları

  maye-qaz qarışığını quyu dibindən yer səthinə qaldırmaq üçün quyuya buraxılan borular. İ.b. D, K, E, L, M markalı yüksək mexaniki xasəli poladan, qayn

  Tam oxu »
 • İştirak müqaviləsi, asosiasiya müqaviləsi

  mili neft şirkəti ilə xarici neft şirkəti arasında konkret yataqların işlənməsi üçün hüquqi şəxsin yaradılmasını nəzərdə tutan müqavilə (bu, əslində b

  Tam oxu »
 • Kaberna ölçən

  qazma quyusuna elektrik kabeli ilə salınaraq quyunun diametrini ölçən dərinlik cihazı. Mexaniki və ultrasəs K

  Tam oxu »
 • Kaptaj

  su, neft və qazın daha çox miqdarda itkisiz alınması məqsədi ilə onların yer altında, yaxud yerin səthindəki çıxış yerlərində qarşısını kəsib toplayan

  Tam oxu »
 • Karbohidrogenlər

  molekuları yalnız karbon və hidrogen atomlarından ibarət olan üzvi birləşmələr sinfi.

  Tam oxu »
 • Karotaj

  geoloji kəsilişi öyrənmək və faydalı qazıntıları aşkar etmək üçün quyuların geofiziki tədqiqi. Quyularda ilk geofiziki tədqiqatları (quyularda tempera

  Tam oxu »
 • Katalizatorlar

  kimyəvi reaksiyaların asanlaşmasına və ya tezləşdirilməsinə təsir göstərən kimyəvi birləşmələr.

  Tam oxu »
 • Katlavan

  tikinti üçün qazılmış xəndək.

  Tam oxu »
 • Kern

  quyuları sütuncuqlu balta ilə qazıyan zaman götürülmüş süxur sütunu. Layların fiziki xasələrini və neft-qazla doyma dərəcəsini, həmçinin, ayrı-ayrı qu

  Tam oxu »
 • Kerosin, ağ neft

  əsasən 140-3000C temperaturda qaynayan neft fraksiyası; maye karbohidrogen qarışığından ibarətdir. Neftin distiləsində və ya ağır neft məhsularının kr

  Tam oxu »
 • Kəşfiyat

  geologiyada təzə neft və qaz yataqlarını aşkar etmək üçün istifadə olunan metodlar məcmusu.

  Tam oxu »
 • Kəşfiyat quyusu

  faydalı qazıntıların kəşfi, həmçinin süxurların xüsusiyətlərini və yataq laylarının xarakterini öyrənmək üçün qazılan quyu

  Tam oxu »
 • Kimya və neft maşınqayırması

  kimya, neft kimyası, neft və qaz sənayesi üçün texnoloji avadanlıq, texnoloji xət kompleksi və qurğular hazırlayan maşınqayırma sahəsi

  Tam oxu »
 • Klapan

  maşın və boru kəmərlərində qaz, buxar və ya maye sərfini tənzimləmək məqsədi ilə axın kəsiyinin sahəsini dəyişən detal, yaxud quruluş

  Tam oxu »
 • Koks

  neftayırma zamanı əmələ gələn kömürə bənzər bərk (sərt) madə. Kokslama –kokslama aparatında karbohidratlar 8000C-yə qədər qızdırılır, bu vaxt bütün yü

  Tam oxu »
 • Koks qazı

  bərk yanacağın kokslaşdırılması zamanı alınır;

  Tam oxu »
 • Kolektor

  geologiyada məsamə boşluq və çatlarında neft, qaz, su saxlayan məsaməli və çatlı süxurlar.

  Tam oxu »
 • Kompensatorlar

  üzən qazma qurğusunun və ya qazma gəmisinin qazma zamanı yuxarı və aşağı hərəkətini tənzim etmək üçün hidravlik ötürücüsü olan qurğular

  Tam oxu »
 • Kompresor quyusu

  sıxılmış qaz (hava) enerjisi hesabına nefti (onunla birlikdə qaz və lay suyu) yer səthinə çıxarılan quyu

  Tam oxu »
 • Kompresor yağı

  neftdən alınan sürtkü yağı; kompersor və hava vuran aparatları yağlamaq üçün işlədilir. Sənaye yağları qrupuna mənsubdur

  Tam oxu »
 • Kondensator

  buxar şəklində olan madəni maye şəklinə gətirən qurğu. Konsesiya müqaviləsi (yaxud lisenziya müqaviləsi) – bizneslə dövlət arasında dövlət mülkiyəti o

  Tam oxu »