İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Xarici (əcnəbi) sözlər lüğəti

  1. Əcnəbi dil mənşəli, az ya çox, xüsusi və onların izahını özündə əks etdirən lüğət. 2. Xarici dil mənşəli sözlərin siyahısını, onların izah və et

  Tam oxu »
 • Xəbərdarlıq siqnalları

  təhlükə haqqında xəbər vermək üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi işarələr.

  Tam oxu »
 • Xidməti siqnallar

  xidməti danışıqların aparılması, çevik və inamlı əlaqələrin aparılması üçün nəzərdə tutulan xüsusi siqnallar

  Tam oxu »
 • Xülasəedici əlaqə

  mətnin «düz olmayan nitq» prinsipi üzrə istiqamətlənən mətnlərarası əməliyyat, daha doğrusu, mətnin xülasəsi, cəmlənməsi (adaptasiya), lap kiçik öl

  Tam oxu »
 • Xüsusi dialekt

  başqa sosial qrupun dialekti.

  Tam oxu »
 • Xüsusi ensiklopediyalar

  onlar ümumi ensiklopediyalar kimi qurulmaqla, adı çəkilənlərdən həm də məzmunla fərqlənir; məsələn, tibbi ensiklopediyalarda bütün məqalələr yalnız

  Tam oxu »
 • Xüsusi əlavə dil

  onlar dil elementlərinin yığımı, kiçik linqvoüslubi və həmcins mövzulu mətnlərdə onların münasibətləri olan sistemaltılardır

  Tam oxu »
 • Xüsusi lüğət

  hər hansı xüsusi problemin, məsələn, semantik sintezin və s. həll olunması üçün formalaşmış lüğət

  Tam oxu »
 • Xüsusi politexnik qoşadilli lüğətlər

  bu lüğətlər ümumitexnik və ümumielmi terminlərin ekvivalentlərini və eləcə də elm və texnika dilində geniş istifadə olunan adi sözlərin ekvivalentl

  Tam oxu »
 • Xüsusi siqnallar

  hər hansı komanda, əmr, xəbərlə bağlı ixtisar olunmuş şərti işarələrdir. Xüsusi işarələrdə hər hansı say, söz, yaxud rəqəm və hərf kombinasiyaları va

  Tam oxu »
 • Xüsusi slenq

  müxtəlif jarqon və peşəkar leksikanı özündə birləşdirən slenqin dar sahəsi.

  Tam oxu »
 • Xüsusi süni dillər

  bu, ya elmlərin - riyaziyyatın, məntiqin, kimyanın, linqvistikanın və s. rəmzi dilləridir, yaxud insan-maşın (proqramlaşma dilinin, informasiyaların,

  Tam oxu »
 • Xüsusi tezlik lüğəti

  funksional üslub, yaxud yardımçı dillər mətnin tərtibində istifadə olunma üçün leksik tutuma malik olur

  Tam oxu »
 • Xüsusi tərcümə (1)

  1. Bir dildə olan söz işarələrinin digər dilin söz işarələri ilə verilməsi. Məxsusi tərcüməyə dövlət müəssisələri, ictimai təşkilat və partiyaların

  Tam oxu »
 • Xüsusi tərcümə (2)

  1. Biliklərin hər hansı sahəsinə öz terminoloji nomenklaturasına aid olan materialların tərcüməsi. 2

  Tam oxu »
 • Xüsusi tərcümə nəzəriyyəsi

  bu, tərcüməçinin xüsusi iş şəraitini, tərcümə edilən mətnlərin, müxtəlif növlü tərcümələrin xüsusiyyətlərini nəzərdə tutur

  Tam oxu »
 • Xüsusi yardımçı dil

  nisbətən məhdud leksika - qrammatik xarakteristika ilə seçilən linqvo - stilistik sistemaltı; o formalizə olunmağa nisbətən asan meyllidir, deməli, o

  Tam oxu »
 • İctimai

  bax: realilərin verilməsinin (tərcüməsinin) əsas üsulları.

  Tam oxu »
 • İdiomların tərcüməsi

  idiomların tərcüməsində aşağıdakı hallarla rastlaşırıq: 1) idiomun idiomla tərcümə olunması. Belə tərcümə o təqdirdə mümkündür ki, nə zaman tərc

  Tam oxu »
 • İdiostil (idivüslub)

  mətnin konkret müəllifinə xas olan diskursiv təcrübələri (praktikaları) əhatə edir. İdiostil (üslub) struktur poetikanın, bədii ədəbiyyatın dilinin

  Tam oxu »
 • İfadə

  səslər və söz birləşmələri dil vahidinin xarici (zahiri), (maddi) tərəfi. Bax: həm də ifadə planı.

  Tam oxu »
 • İfadə planı

  1. İşarələrin müəyyən ardıcıllığı. 2. Deyimi, onun mənalarını və onda olan dil vasitələrini müəyyən üslub tərəfindən nəzərdən keçirilməsi, daha doğ

  Tam oxu »
 • İxtisar olunmuş hərfi yazı

  aşağıdakı şəkildə formalaşan yazı sistemi qaydalarından biri: beş və daha çox hərfdən ibarət Azərbaycan türkcəsində sözlərin yazılışı, saitlərin sözu

  Tam oxu »
 • İxtisarlar lüğəti

  mürəkkəb ixtisarlaşmış (eyni zamanda, inisial tipli abreviaturaları) tərkibli adlardan yaranan sözləri özündə əks etdirən lüğət

  Tam oxu »
 • İxtisarların tərcüməsi

  ixtisarların tərcüməsinin əsas üsulu, təbiidir ki, lüğətlərə müraciət etməkdir. Lakin bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, xüsusi materiallarda rast

  Tam oxu »
 • İxtisaslaşmamış süni dillər

  təbii dillərə oxşarlığı olan ümumi təyinatlı və beynəlxalq dillərdir ki, onlar insanlar arasında ümumi ünsiyyət prosesi üçün (məsələn, İDO, esper

  Tam oxu »
 • İkidillilik şəraitində informasiyanın yenidən işlənməsi

  1. Bax: Tərcümə. 2.Maşın tərcüməsində insanın daha çox iştirakını tələb edir və buna görə də avtomatlaşdırılmış prosesdir

  Tam oxu »
 • İkinci dəfə tərcümə

  bu, artıq hazır tərcümədir ki, tərcüməçilik kommunikasiyasında aralıq - əlaqələndirici kimi istifadə olunur

  Tam oxu »
 • İkinci dərəcəli metamətn

  törəmə metamətn onun protomətni əsl mətn yox, artıq mövcud olan metamətndir (məsələn, tərcümədən tərcümə)

  Tam oxu »
 • İlkin dil

  ədəbi kommunikat tərcümə olunan dil, orijinalın dilidir. İlkin dildə tərcüməçinin oriyentirləşməsi - hər hansı məna məzmunun, tərcümə dilində leksi

  Tam oxu »
 • İlkin kommunikativ fəaliyyət

  məlumatı göndərənin kommunikativ fəaliyyəti.

  Tam oxu »
 • İlkin kommunikativ situasiya

  onun iştirakçıları, ilkin mətnin göndəricisi, mətni və başqa məlumatı alan tərcüməçi. Tərcüməçi mətnin alıcısı kimi iştirak edir

  Tam oxu »
 • İlkin mətndə tərcüməçinin oriyentir prosesi-sinxron tərcümədə

  bu, heç də natiq nitqinin sadəcə dinlənilməsi yox, həm də tərcümə həllinin seçimi, yaxud axtarışı prosesində məzmuna görə informasiyanın aradan çıxar

  Tam oxu »
 • İlkin mətnin tərcümədə interpretasiyası

  tərcüməçinin gözü ilə digər dilin daşıyıcısını və mədəniyyətini görməsi.

  Tam oxu »
 • İlkin mətnin transformasiyası metodu

  sinxron tərcümənin metodlarından biri olub, formal-işarə səviyyəsində ilkin mətnin hazırlığında leksik, qrammatik transformasiya və nitq kompressiyas

  Tam oxu »
 • İlkin sənədlər

  ilkin informasiyanı özündə saxlayan və onun tərcüməsi üçün nəzərdə tutulmuş bütün nəşr olunası materiallar

  Tam oxu »
 • İllokutiv akt

  lokutiv akta məqsədyönlülüyün verilməsi, kommunikativ məqsədin ifadəsi.

  Tam oxu »
 • İmitativ əlaqə

  metamətndə mətnarası invariantın olduğuna şəhadət verən əlaqə; imitativ əlaqədə metamətn orijinalla müqayisədə öz semantik və üslubi uyğunluğunu - 1

  Tam oxu »
 • İnformasiya bolluğunun maddi-qrafik səviyyəsi

  qavrayışa daha asan olan mətnin aşağı səviyyəsi. O nəinki formal, həm də mətnin məzmunu funksiyasını da yerinə yetirir

  Tam oxu »
 • İnformasiya daşıyıcısı

  hər hansı dil ümumiliyinin nümayəndəsi.

  Tam oxu »
 • İnformasiyanın digər məktəbləri

  bu, mütəxəssisdən zəruri məlumatların alınması imkanı və əldə edilmiş təcrübədən istifadədir. İnsanın öz təcrübəsi isə nəinki onun praktik işi nəti

  Tam oxu »
 • İnformasiyanın xüsusi mənbələri

  elmi, texniki, xüsusi ədəbiyyat, xüsusi lüğətlər, xüsusi ensiklopediyalar, soraq kitabları informasiya mənbələri sayılır

  Tam oxu »
 • İnformasiyanın işçi mənbələri

  bu, elə tərcüməçinin informasiya mənbələridir; bax: tərcüməçinin informasiyasının ümumi mənbələri, tərcüməçinin informasiyasının xüsusi mənbələri

  Tam oxu »
 • İnsan yaddaşında semantik sahənin yaranması

  müvafiq sahədə sərbəst ünsiyyətin mühüm şərtidir.

  Tam oxu »
 • İntensional metamətn

  müəllif subyektinin (orijinala söykənən qeyri-intensional metamətndən fərqli olaraq) orijinala münasibətini ifadə edən metamətn

  Tam oxu »
 • İstehsalat dialekti

  peşəkar dialekt növü olmaqla, istehsalatın bu sahəsində məşğul olan adamları birləşdirir.

  Tam oxu »
 • İşarə olunan

  dil vahidinin daxili (semantik), yaxud məzmun tərəfinin real dünyanın fikir predmetində, şüurda, predmetlərdə keyfiyyət və proseslərin inikası, əks

  Tam oxu »
 • İşarənin dərki mənası

  bax: işarənin referensial mənası.

  Tam oxu »
 • İşarənin praqmatik mənası

  konkret işarədən istifadə edən işarə və insan arasında münasibət.

  Tam oxu »
 • İşarənin-predmet məntiqi mənası

  işarənin referensial mənası.

  Tam oxu »