İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Kalambur

  danışıqda müəyyən məqsədlə eyni sözün müxtəlif mənalarının qarşılaşmasından və ya səs tərkibinə görə yaxın sözlərin sıralanmasından ibarət söz oyun

  Tam oxu »
 • Kalka

  başqa dilə məxsus söz və ya ifadələrin sırf hərfi tərcüməsindən yaranan tərcümə.

  Tam oxu »
 • Kalkalaşdırma

  kalkalaşdırma zamanı əcnəbi dilə məxsus söz və ifadənin mənası və strukturu əxz edilir. Bu da başqa dillərin və ya dilin leksik-semantik, leksik-seman

  Tam oxu »
 • Kalkalaşmayan situasiya (vəziyyət)

  Morfoloji, sintaktik və semantik səviyyələrdə qarşılışdırılan bir, yaxud bir neçə elementlər seqmenti kimi xarakterizə olunan tərcümə situasiyası

  Tam oxu »
 • Keçirmə

  1. Bu tərcümənin elə bir mərhələsidir ki, orada tərcüməçi ilkin məlumatda olanın nüvəsinə yaxın uyğunluq tapa bilir

  Tam oxu »
 • Keyfiyyətsiz tərcümə

  bu, o zaman baş verir ki, tərcüməçi öz peşəkar fəaliyyətinə lazımınca yanaşmır, hazırlaşmır, yaxud heç də zəruri fərdi - bədii qabiliyyətini öz fəali

  Tam oxu »
 • Kiçik sistemaltları (dilin yarımsistemləri)

  bütöv, sonuncu və bəzi hallarda formal məhdudlaşdırılmış sistemaltılar. Nisbətən aydın parametrlərlə ifadə olunan kiçik funksional sistemaltılar (yar

  Tam oxu »
 • Kino/video materiallarının tərcüməsi

  işin məqsəd və xarakterindən (auditoriya üçün, dublyaj, səsləndirmə və s. üçün tərcümə) asılı olmaqla, o özündə sinxron, ardıcıl və yazılı tərcu

  Tam oxu »
 • Klişe

  kitab nəşrindən götürülmüş ifadələrin pejorativ mənada işlədilməsi. Bunları bəzən streotip ifadələr də adlandırırlar

  Tam oxu »
 • Koqnitiv dilçilik

  informasiyanın transformasiyasında və kodlaşdırılmasında rol oynayan işarələr sistemi kimi dil bu istiqamətin mərkəzində durur

  Tam oxu »
 • Kommunikativ akt

  van Deykin fikrincə, ayditiv aktdan (yaxud dinləyən aktdan) və kommunikativ situasiyadan ibarətdir.

  Tam oxu »
 • Kommunikativ intensiya

  kommunikativ məqsəd-məram İntensiya (lat. intentio) fəlsəfi elmlərin terminoloji aparatından götürülmüşdür

  Tam oxu »
 • Kommunikativ kompetensiya

  şəxsi cəhətlərin və imkanların insanın kommunikativ fəaliyyətini təmin edən, eləcə də dil və dildənkənar bilik və bacarıqların məcmusu

  Tam oxu »
 • Kommunikativ mövqe

  ekspediyentin, ötürücünün məlumatı (mətni) kodlaşdırılma və yenidən kodlaşdırma zamanı tutduğu mövqe

  Tam oxu »
 • Kompensasiya priyomu (tətbiqi)

  1. Tərcümə edilən dilə xas olan vasitələrlə semantik-üslubi cəhətdən itirilənlərin tərcümədə doldurulması (bərpası)

  Tam oxu »
 • Kompilyativ tərcümə

  əvvəllərdən mövcud olmuş tərcümələr əsasında aparılan tərcümələr.

  Tam oxu »
 • Komplementar əlaqə

  mətn köməkçilərinin əlavələri və tamamlamaları ilə (qeyd, kommentari, izah, ön söz) protomətnin inkişaf edən invariantının xüsusiyyətləri, mətnlərara

  Tam oxu »
 • Konstitutiv yerdəyişmə

  qaçılmaz yerdəyişmə, bu, əsasən, tərcümə zamanı iki dil arasında, iki poetika, iki sistem-orijinal və tərcümədə həllolunmaz fərqlər zamanı ortaya çı

  Tam oxu »
 • Kontroverz metamətn

  neqativ protomətnə polemik söykənən. Kontroverz metamətn öz protomətni haqqında orijinalın (parodiyanın) tipik xüsusiyyətlərinin modelləşməsi haqqınd

  Tam oxu »
 • Köməkçi sözlər

  bax: deyktik sözlər.

  Tam oxu »
 • Kütləvi kommunikasiya

  texniki vasitələrin köməyi ilə informasiyanın daha çoxsaylı auditoriyaya istiqamətlənməsi, cəmiyyətdə mənəvi dəyərlərin təsdiq olunması məqsədilə info

  Tam oxu »
 • Kvazimeta mətn

  təxəllüs, daha doğrusu, bu, müəllif mətninin özünün olmayan - «orijinal» tərcümə yerinə vermə situasiyasıdır

  Tam oxu »
 • Qabaqcadan istiqamətlənmə

  sinxron tərcümədə tərcümləyə olan sosial sifarişin tərcüməçinin şüurunda subyektiv inikasına, kommunikativ akt iştirakçılarının motiv və məqsədlər

  Tam oxu »
 • Qabaqcadan tərcümə edilmiş mətnin sinxron oxunuşu

  sinxron tərcümə növlərindən biri. Tərcüməçi əvvəlcədən hazırlan- mış yazılı tərcümə mətnini əgər natiq ilkin tərcümə mətnindən kənarlaşırsa, mühu

  Tam oxu »
 • Qanadlı sözlər və ifadələr lüğəti

  sözlərin əlifba sırasında izahla qurulmuş ədəbi sitatlar və obrazlı ifadələr.

  Tam oxu »
 • Qara qutu metodu

  orijinal mətnin tərcümə mətni ilə ölçülməsi və müqayisəsi tərcümə prosesinin tədqiqat metodlarından biridir

  Tam oxu »
 • Qarışdırma (səhv salma)

  konkret verilmiş anlayışın yerinə eyni cinsli anlayış hədlərində qarışıq anlayışdan istifadəyə əsaslanmış semantik transformasiya

  Tam oxu »
 • Qarışıq situasiya

  çoxdilli ünsiyyətə EHM-nın köməyi ilə öyrədilmə şəraitində informasiyanın işlənib hazırlanması, daha doğrusu, tədris situasiyasında eyni öyrənilən di

  Tam oxu »
 • Qarışıq tərcümə

  1. Avtomatlaşdırılmış lüğətin köməyilə aparılan ənənəvi tərcümə. 2. Mətnin xeyli dərəcədə ənənəvi dəyişilməsinin köməyi ilə aparılmış avtomatlaşdırı

  Tam oxu »
 • Qayda

  bu, üsul, yaxud dil ifadəsini nümunəvi seçib təklif edən müxtəsər zəmanət.

  Tam oxu »
 • Qeyd olunan

  ətraf mühitdə, həyat daxilində sözlə seçilən obyekt (predmet, hadisə, əlamət) denotat. Bax, həm də - işarələnən

  Tam oxu »
 • Qeyri-bədii tərcümə

  bax: xüsusi tərcümə.

  Tam oxu »
 • Qeyri-ekvivalent konstruksiyalar

  konstruksiyalar qeyriekvivalent, digər dildə analoji sintaktik forma olmadıqda, həm də cümlənin strukturunun məntiqi qeyri-bərabərliyi (bərabərsizliy

  Tam oxu »
 • Qeyri-kommunikativ deyim

  onun başlıca məzmunu hiss və emosiyaların ifadəsidir.

  Tam oxu »
 • Qeyri-sərbəst hərfilik

  bax: hərfilik qeyri-sərbəst.

  Tam oxu »
 • Qəbulediciyə görə tərcümə

  bu, metakommunikasiyadır. Semiotik aspekt tərcümə zamanı müvafiq mədəniyyətdə məkan və zamanın fərqlərinin realizasiyası zamanı kommunikativ yerdəyi

  Tam oxu »
 • Qəzet mətninin tərcüməsi

  orijinala tamamilə sadiqliyə riayət etmək prinsipi ilə qəzet mətninin tərcüməsi. Bununla belə, qəzet- siyasi klişesində (qəbul olunmuş terminologiya

  Tam oxu »
 • Qiymət

  danışanın mühakiməsi, onun münasibəti-bəyənməsi, yaxud bəyənməməsi, arzu, istək, mükafatlandırma və s

  Tam oxu »
 • Qiymət diskursu

  aksioloji, makrostrateji mətnlərin cəmi, bu mətnlərin (qiymətləndirilməsi) müxtəlif növlü ekstralinqvistik amillərin-siyasi, ideoloji, mental, tarix

  Tam oxu »
 • Qohum dillər

  mənşəcə ümumiliyi izah edilən və oxşar xüsusiyyətləri olan dil.

  Tam oxu »
 • Quruluş

  mürəkkəb sintaktik vahidlərin hissələrinin qrammatik münasibətləri.

  Tam oxu »
 • Layihəli qrammatika

  tamın komponentlərini təşkil edən qaydalar toplusunu formalaşdıran proses.

  Tam oxu »
 • Leksikanın semantizasiyası

  leksik vahidlərin mənasını açan leksik daxil olma mərhələsində mühüm tədrisi hərəkət (fəaliyyət).

  Tam oxu »
 • Linqvistik terminlər lüğəti

  dilçilik terminləri və onların izahını göstərən lüğət.

  Tam oxu »
 • Linqvistikaönü

  fonetika (fonologiyadan fərqli) nitq səslərinin xassələrinin fonoloji (semioloji) öyrənilməsində əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş mühüm mərhələ

  Tam oxu »
 • Linqvostilistik sistematik tamlığı

  sistem o zaman tam hesab olunur ki, o kommunikativdir və öz vasitələri ilə konkret fənn sahəsində olan əlaqələrdəki hər hansı faktı təsvir etmək imkan

  Tam oxu »
 • Lüğət

  əlifba sırası ilə, izah və şərhlə olunan, yaxud digər dilə tərcümə edilən sözlərin sırası.

  Tam oxu »
 • Lüğət məqaləsi

  lüğətdə başlıq sözü bildirən və izah edən məqalə

  Tam oxu »
 • Lüğət sözformalarının yeniləşdirilməsi

  mühəndis linqvistikasında sözformaları siyahısının yeniləşməsi ardıcıl axtarış yolu ilə və müxtəlif sözformaları korpusunun seçilməsi, onların tezli

  Tam oxu »
 • Lüğət yuvası

  bir lüğət məqaləsi şəklində təqdim olunmuş eyni kökdən olan sözlər qrupu.

  Tam oxu »