İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Rakurs

  nəzər nöqtəsi, baxış bucağı

  Tam oxu »
 • Ranq

  1. Tezlik lüğətlərində sözformaların sıra nömrəsi. 2. Ranq tezlik lüğətlərində ranjirə olunmuş cərgədə sözformanın ortaya çıxmasında (mətndə işlənmə

  Tam oxu »
 • Ranq tezlik lüğəti

  1. Lüğət vahidlərinin azalma tezliyi üzərində qurulmuş lüğət. 2. Ranq üzrə sözlərin, daha doğrusu, onların işlədilməsi (rast gəlinməsi) tezliyi ü

  Tam oxu »
 • Reaksiya

  1. Adətən reaksiya dedikdə bir məlumata «cavab» nəzərdə tuturuq. 2. Bax, həm də ünsiyyət effekti.

  Tam oxu »
 • Real aktantlar

  situasiyanın substantiv elementləri, subyekt, obyekt, substansiya prosesinin həyata keçirməsini əngəlləyən, yaxud ona kömək edən məkan, yaxud zaman ko

  Tam oxu »
 • Reali - sözlər

  ilkin dilin daşıyıcılarının praktik təcrübəsində mövcud olmayan və buna görə də ekvivalentlərə malik olmayan əşyaları, hadisə və anlayışları bildirən

  Tam oxu »
 • Realilər

  1. Başqa dildə danışan insanların praktik nitqində mövcud olmayan predmet, əşya anlayışı, situasiya bildirən söz, yaxud realiyalar

  Tam oxu »
 • Realilər tərcüməsinin əsas üsulları

  1. Transliterasiya və transkripsiya. Realiyanı bildirən konkret sözün ya yazıda onun kökünün öz dilində, yaxud öz dilində şəkilçilərlə birlikdə bil

  Tam oxu »
 • Redaktəönü

  mətnin maşına, maşın tərcüməsinə daxil edilməsinə qədər qabaqcadan redaktə olunması.

  Tam oxu »
 • Redusiya olunan əlaqə

  mətnlərarası invariantın semantikasının saxlanılması zamanı mətnin ayrı-ayrı səviyyəsində aksent edilən iki mətn arasındakı münasibətlər

  Tam oxu »
 • Referat

  1. İlkin sənədin müxtəsər izahını əks etdirən ikinci sənəd. Referatın əsas məqsədi - izah olunan işin əsas müddəaları ilə tanış etməkdən ibarətdir

  Tam oxu »
 • Referat çıxarma

  mətndə tanışlıqla bağlı nitq fəaliyyətinin mürəkkəb növüdür ki, mətndə onda olan verilmiş informasiyanın, yaxud əsas məzmunun yazılı şəkildə verilm

  Tam oxu »
 • Referat-xülasə

  referat-xülasədə onun əsas müddəaları materialın olduqca yığcam şəkildə təqdim olunması ilə bərabər bütün ikinci dərəcəliləri atılır

  Tam oxu »
 • Referat-konspekt

  referat-konspektdə əslin yığcam şəkildə onun materialını möhkəmləndirən mühüm müddəaları gətirilir

  Tam oxu »
 • Referat üzərində işin ardıcıllığı

  1. Referat üçün nəzərdə tutulmuş sənədi diqqətlə oxumaq. 2. Tamamlanmış fikri əks etdirən sənədin mətnini bölmək

  Tam oxu »
 • Referatın həcmi

  referatın tamlığına və həcminə, eləcə də onun tərtib olunması xüsusiyyətləri referatın təyinatından və onu sifariş verənin konkret tələbi ilə bağlıdı

  Tam oxu »
 • Referatın strukturu

  adətən referat aşağıdakı hissələrdən ibarət olur: 1) referat edilən sənədin başlığı olan biblioqrafik təsvirdən; 2) orijinalın əsas fikrini əks etdirə

  Tam oxu »
 • Referativ annotasiya

  bax: annotasiya.

  Tam oxu »
 • Referativ jurnal

  hər hansı bir nəsnənin (kitab, məqalə və s.) müəyyən mövzunu müxtəsər şəkildə referatlar formasında əks etdirən materiallar məcmuəsi

  Tam oxu »
 • Referativ tərcümə

  orijinalın qabaqcadan seçilmiş hissələrinin tam yazılı tərcüməsi olub, əlaqəli rabitəli mətndir ki, onlar bir yerdə orijinalın referatını əmələ gətir

  Tam oxu »
 • Referent

  1. Konkret dil ifadəsi ilə uyğunlaşan fikrin predmeti. 2. Bu, elə denotat deməkdir. 3. İşarə ilə göstərilən həmcins əşyalar, hadisələr sinfi

  Tam oxu »
 • Referent funksiya

  fikrin predmeti ilə bağlı funksiyadır ki, konkret dil ifadəsi onunla uyğunlaşır.

  Tam oxu »
 • Referent işləməsi

  bax: dinlənilmiş materialın şifahi şəkildə referat kimi verilməsi.

  Tam oxu »
 • Referent-tərcüməçi

  xarici dilləri bilən və «Dilçi. Tərcüməçi » diplomu olan mütəxəssis. Müq. et: tərcüməçi və tərcüməçi-referent

  Tam oxu »
 • Registr

  sosial professional, müəyyən ünsiyyət sferasında xidmət edən verilmiş mövzu ilə bağlı leksik vasitələr və qrammatik strukturlardan istifadə ilə bağl

  Tam oxu »
 • Rekoqnitiv əlamət

  tanıdıcı əlamət.

  Tam oxu »
 • Rekonstruksiyalaşdırma

  1.Nəinki sintaktik, həm də üslubi normalara tərcümə dilində cavab verən tərcümə mətninin yaranma mərhələsi

  Tam oxu »
 • Rekvizit

  sənəd formasının ayrı elementi.

  Tam oxu »
 • Relevant

  dil vahidlərinin diferensiya etmə bacarığı linqvistik vahidlərin fərqləndirilməsi (bir-birindən ayırd edilməsi) üçün xidmət edən, dil üçün ünsiyy

  Tam oxu »
 • Relyasion məna

  münasibətlərin mücərrəd mənası, daha doğrusu, qrammatik məna.

  Tam oxu »
 • Relyefli söz

  qeyri-ordinar, koloritli, özünə diqqəti daha çox çəkən söz. Ardıcıl tərcümədə yazılma üçün istifadə olunur

  Tam oxu »
 • Relyefli söz seçimi metodu

  məna təhlili metodlarından biridir, (ardıcıl tərcümənin yazıya alınması sistemində istifadə olunur) burada tərcümənin yazıya alınması zamanı daha gu

  Tam oxu »
 • Rema

  1. Mövzu haqqında məlumat verilən deyim komponentini ifadə edən. 2. Məlumatın məzmununu özündə əks etdirən mövzu ilə bağlı danışanın məlumat vermə im

  Tam oxu »
 • Replika

  dialoqda iştirak edən şəxsin deyiminin dialoji nitqdə hər hansı ayrıca deyimi.

  Tam oxu »
 • Reprezentasiya

  daha inamlı şəraitdə dil faktlarının təqdim olunması.

  Tam oxu »
 • Reproduksiyalı əlaqə

  təsirlik prinsipindən istifadə zamanı mətnin reproduksiyasına istiqamətlənmiş metamətn əməliyyatı (tendensioz transliterasiya)

  Tam oxu »
 • Reproduktiv

  nitq məlumatını çatdıran, ifadə edən; fəal.

  Tam oxu »
 • Reproduktiv hərəkət

  vərdişlərin fəaliyyəti ilə bağlı hərəkətlər.

  Tam oxu »
 • Reproduktiv leksika

  tanış situasiyada əzbərlənmiş cümlələrin tələffüz olunması leksikası. Reproduktiv leksikanı produktivlə (məhsuldar) birlikdə aktiv (fəal) leksika ad

  Tam oxu »
 • Resenziya

  bu resenzentin müəllifə, onun elmi, yaxud bədii mətninə verdiyi yazılı təhlil qiyməti.

  Tam oxu »
 • Resepsiya

  1. Qavrayış, qəbuluetmə. 2. Başqa ölkədə, yaxud başqa mərhələdə yaranan sosioloji və mədəni formaların konkret cəmiyyət tərəfindən mənimsənilməsi, qəb

  Tam oxu »
 • Resepstiv leksika

  bu, elə passiv leksika deməkdir, daha doğrusu, bu, elə leksik vahidlərdir ki, onlar tanınır və bilinir, lakin bununla belə, hələ də nitqdə reproduksiy

  Tam oxu »
 • Reseptiv

  nitq məlumatını qəbul edən, passiv.

  Tam oxu »
 • Reseptiv hərəkət

  informasiyanın qəbul etməklə bağlı hərəkət.

  Tam oxu »
 • Reseptor

  mətnin, tərcümənin xarici dildən olan alıcısı.

  Tam oxu »
 • Retrospeksiya

  mətnin prospeksiyası - kommunikativlik kateqoriyasının özünü fərdi şəkildə büruzə verməsi. Retrospeksiyanın səbəbi - mətnin prospeksiyası kommunika

  Tam oxu »
 • Retrospektiv

  geriyə, yaxud keçmişə, keçmiş hadisələrə aid.

  Tam oxu »
 • Reversiv situasiya

  qarşılıqlı dövr edən situasiyadır ki, o tərcümə zamanı xarici dildən ana dilinə ana dilindən də həmin xarici dilə tərcümə zamanı ortaya çıxır

  Tam oxu »
 • Rezonator (səs ucladan) ton

  bax. oberton (əsas tona xüsusi rəng verən əlavə ton)

  Tam oxu »
 • Rəng

  həm də konnotasiya deməkdir.

  Tam oxu »