İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Fasiləsiz ardıcıl tərcümə

  dinlənildikdən, daha doğrusu, natiqin nitqi qurtardıqdan, radioməlumata qulaq asıldıqdan, həmsöhbətin dediyi (danışdığı) tam sona çatdırıldıqdan və s

  Tam oxu »
 • Fasiləsiz seçim

  bu, elə seçimdir ki, o zaman nəinki tezliklərin özü, həm də dil elementlərinin fəaliyyəti və bu şəraitin fəaliyyət prosesinə təsiri nəzərə alınır; o,

  Tam oxu »
 • Felyeton tipli məqalələrin tərcüməsi

  burada ən mühümü fikri verə bilməkdir, onun tərtibatının spesifik xüsusiyyətlərini vermək o qədər də vacib deyil

  Tam oxu »
 • Fəaliyyət obyekti

  hərəkətin (fəaliyyətin) hansı predmetin, əşyanın üzərinə istiqamətlənməsi.

  Tam oxu »
 • Fəaliyyətin planlaşdırılması

  sinxron tərcümədə - burada nəticənin əldə olunması ilə bağlı tərcüməçi konkret proseduru müəyyənləşdirmir

  Tam oxu »
 • Fərdi yerdəyişmə

  üslubi zövq, tərcüməçinin subyektiv obrazlı hissi və idiolekti ilə motivləşmiş fərdi kənarlaşmalar sistemi

  Tam oxu »
 • Fərqləndirmə

  ümumi nitq axınından nitq vahidinin uzunmüddətli yaddaşda saxlanılanla etalonlarla və sonrakı identifikasiyası üçün fərqləndirilməsi

  Tam oxu »
 • Fiksasiya olunmamış semasioloji əlaqələr

  denotatın ardınca konkret dil işarəsini möhkəmləndirməyən semasioloji əlaqə; onlar dil işarəsinin birmənalı olmamasını, sinonimik sıra (cərgə) olduğun

  Tam oxu »
 • Filtrlər metodu

  ekvivalentlərin seçimi və ikidillik şəraitinin qarşıdurması zamanı istifadə olunur. İki filtr fərqləndirilir: seman27 tik-tezlik və semantik kompressi

  Tam oxu »
 • Fonem-fonem tərcümə

  ayrı-ayrı fonem səviyyəsində yerinə yetirilən tərcümə. Tərcümə vahidi kimi fonemin seçilməsi heç də tez-tez müşahidə olunmur

  Tam oxu »
 • Fonem səviyyəsində tərcümə

  bax: fonem-fonem tərcümə.

  Tam oxu »
 • Fonematik tərcümə

  mətnin, əsasən, fonematik səviyyəsində realizə olunan tərcümə.

  Tam oxu »
 • Formal-işarə səviyyəsində əməliyyatlar

  denotatın identifikasiyası həyata keçirilmədən bir vəziyyətdən başqasına keçid zamanı vərdiş əsasında aparılan tərcümə əməliyyatı

  Tam oxu »
 • Formulyar rekviziti

  1. Permanent vahid olmaqla, sənədin öz daimi tərkibində olur. Onlar kommuniktiv funksiyanın daşıyıcısı, kommunikativ vahidin daşıyıcısı rolunda çıxış

  Tam oxu »
 • Frazeologizmlərin tərcüməsi

  frazeologizmlərin tərcüməsi - 1) ekviavalentlərdən istifadə (mütləq və nisbi); 2) frazeoloji analoqlardan (variantlardan) istifadə; 3) kalka yolu il

  Tam oxu »
 • Frazeologizmlərin təsviri tərcüməsi

  obrazlılıqdan imtina edərək ilkin dildəki frazeoloji vahidin sərbəst söz birləşmələrinin köməyi ilə verilməsi

  Tam oxu »
 • Frazeoloji tərcümə

  əsasən fraza səviyyəsində realizə olunan tərcümə.

  Tam oxu »
 • Generativ qrammatika

  1. Müasir dilçiliyin elə bir istiqamətidir ki, burada linqvistik problem kimi dil strukturunun daxili qanunauyğunluqlarının açılması, öyrənilməsi olm

  Tam oxu »
 • Genişləndirilmiş deyim

  konkret dilin semantik-sintaktik modelinə uyğun şəkildə tam (qısaldılmış, elliptik deyil) qurulmuş model

  Tam oxu »
 • Genişlənmə

  1. Tərcümə praktikasında ona müvafiq olan semantik transformasiya. 2. Sayda, həcmdə və məzmunda artma, dəyişmə

  Tam oxu »
 • Gerçəklik situasiyası

  real gerçəkliklə uyğunlaşan və subyekt tərəfindən onun fərdi və ictimai təcrübəsi və biliklərin yığılması (zənginləşdirilməsi) kimi dərk olunan nitq

  Tam oxu »
 • Gizli əlaqə

  protomətnin olduğunu bəyan etmədən metamətn yaradılması, üslubi cəhətdən o mətnin idiodəyişkənliyinin artması ilə səciyyələnir

  Tam oxu »
 • Gizli tərcümə

  bu, orijinal mətnin müvafiq seqmentlərinin elə transformasiyasıdır ki, orada ekspediyent açılmır. Burada tərcümənin tam realizasiyası getmir, əksinə

  Tam oxu »
 • Göndərən

  məlumat göndərən kommunikativ akt iştirakçısı; yazılı tərcümə üçün tətbiq edilən məlumatı göndərən-ilkin mətn müəllifi

  Tam oxu »
 • Heca kompressiyası

  bu, məlumatın heca həcminin ixtisar olunması, yaxud tərcümə dilində məlumatdakı hecanın sayının orijinal dilindəki məlumata nisbətən ixtisar olunması

  Tam oxu »
 • Həddən artıq tərcümə ölçüsü

  bax, tərcümənin həddən artıq interpretasiyası.

  Tam oxu »
 • Hərbi materialların tərcümə xüsusiyyətləri

  hərbi materiallara sözün geniş mənasında tərcüməçi-referent, hərbi-bədii materialları, «hərbi-publisistik materialları» və «hərbi-siyasi materiallar

  Tam oxu »
 • Hərbi materialların tərcüməsinin üslubi xüsusiyyətləri

  tərcümənin adekvatlığının əldə olunması üçün ən mühüm problem əslin üslubunu vermək məsələsidir

  Tam oxu »
 • Hərfi tərcümə

  transparant tərcümə, kalkalaşma, tərcümə mətninin dil və tematik səviyyədə xətti əvəzlənməsidir ki, burada orijinal və qəbuledən mətndə onların obra

  Tam oxu »
 • Hipermətn

  ənənəvi yazı mətnindən fərqlənir. Bu anlayış kompüterlərin işi ilə əlaqədar yaranmışdır. Hipermətnin tərifi saytda (“Elektron labirint”) yerləşdirili

  Tam oxu »
 • Hipertekstuallıq

  Hipermətnin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin məcmusu, informasiyaya girmənin təşkili və strukturudur.

  Tam oxu »
 • Xarici (əcnəbi) sözlər lüğəti

  1. Əcnəbi dil mənşəli, az ya çox, xüsusi və onların izahını özündə əks etdirən lüğət. 2. Xarici dil mənşəli sözlərin siyahısını, onların izah və et

  Tam oxu »
 • Xəbərdarlıq siqnalları

  təhlükə haqqında xəbər vermək üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi işarələr.

  Tam oxu »
 • Xidməti siqnallar

  xidməti danışıqların aparılması, çevik və inamlı əlaqələrin aparılması üçün nəzərdə tutulan xüsusi siqnallar

  Tam oxu »
 • Xülasəedici əlaqə

  mətnin «düz olmayan nitq» prinsipi üzrə istiqamətlənən mətnlərarası əməliyyat, daha doğrusu, mətnin xülasəsi, cəmlənməsi (adaptasiya), lap kiçik öl

  Tam oxu »
 • Xüsusi dialekt

  başqa sosial qrupun dialekti.

  Tam oxu »
 • Xüsusi ensiklopediyalar

  onlar ümumi ensiklopediyalar kimi qurulmaqla, adı çəkilənlərdən həm də məzmunla fərqlənir; məsələn, tibbi ensiklopediyalarda bütün məqalələr yalnız

  Tam oxu »
 • Xüsusi əlavə dil

  onlar dil elementlərinin yığımı, kiçik linqvoüslubi və həmcins mövzulu mətnlərdə onların münasibətləri olan sistemaltılardır

  Tam oxu »
 • Xüsusi lüğət

  hər hansı xüsusi problemin, məsələn, semantik sintezin və s. həll olunması üçün formalaşmış lüğət

  Tam oxu »
 • Xüsusi politexnik qoşadilli lüğətlər

  bu lüğətlər ümumitexnik və ümumielmi terminlərin ekvivalentlərini və eləcə də elm və texnika dilində geniş istifadə olunan adi sözlərin ekvivalentl

  Tam oxu »
 • Xüsusi siqnallar

  hər hansı komanda, əmr, xəbərlə bağlı ixtisar olunmuş şərti işarələrdir. Xüsusi işarələrdə hər hansı say, söz, yaxud rəqəm və hərf kombinasiyaları va

  Tam oxu »
 • Xüsusi slenq

  müxtəlif jarqon və peşəkar leksikanı özündə birləşdirən slenqin dar sahəsi.

  Tam oxu »
 • Xüsusi süni dillər

  bu, ya elmlərin - riyaziyyatın, məntiqin, kimyanın, linqvistikanın və s. rəmzi dilləridir, yaxud insan-maşın (proqramlaşma dilinin, informasiyaların,

  Tam oxu »
 • Xüsusi tezlik lüğəti

  funksional üslub, yaxud yardımçı dillər mətnin tərtibində istifadə olunma üçün leksik tutuma malik olur

  Tam oxu »
 • Xüsusi tərcümə (1)

  1. Bir dildə olan söz işarələrinin digər dilin söz işarələri ilə verilməsi. Məxsusi tərcüməyə dövlət müəssisələri, ictimai təşkilat və partiyaların

  Tam oxu »
 • Xüsusi tərcümə (2)

  1. Biliklərin hər hansı sahəsinə öz terminoloji nomenklaturasına aid olan materialların tərcüməsi. 2

  Tam oxu »
 • Xüsusi tərcümə nəzəriyyəsi

  bu, tərcüməçinin xüsusi iş şəraitini, tərcümə edilən mətnlərin, müxtəlif növlü tərcümələrin xüsusiyyətlərini nəzərdə tutur

  Tam oxu »
 • Xüsusi yardımçı dil

  nisbətən məhdud leksika - qrammatik xarakteristika ilə seçilən linqvo - stilistik sistemaltı; o formalizə olunmağa nisbətən asan meyllidir, deməli, o

  Tam oxu »
 • İctimai

  bax: realilərin verilməsinin (tərcüməsinin) əsas üsulları.

  Tam oxu »
 • İdiomların tərcüməsi

  idiomların tərcüməsində aşağıdakı hallarla rastlaşırıq: 1) idiomun idiomla tərcümə olunması. Belə tərcümə o təqdirdə mümkündür ki, nə zaman tərc

  Tam oxu »