İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Yaddaş

  ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə və təsir nəticəsində informasiya fəaliyyətinin ardıcıl olaraq saxlanılması və istifadə olunması ilə bağlı ümumfunksio

  Tam oxu »
 • Yalançı beynəlmiləlçilik

  yalançı beynəlmiləlçilik leksikası o sözlərə deyilir ki, hər hansı konkret dildə beynəlxalq morfemdən yaranmış və onun hüdudlarından (digər dillər tə

  Tam oxu »
 • Yalançıekvivalent söz cütlüyü

  bax: tərcüməçinin yalançı dostları.

  Tam oxu »
 • Yamsılama

  başqa dildə olub hər hansı ilkin mənbəyə əsaslanan, onunla bəzi ümumi xüsusiyyətlərə malik cəhətləri qoruyub saxlayan və dilin prototipik, potensial

  Tam oxu »
 • Yazı ilə ardıcıl tərcümə

  bu, mətnin bir dildən digərinə şifahi tərcüməsi zamanı dinlənildikdən sonra ilkin mətnin ardıcıl tərcümədə qavramasının sistemli yazılışı deməkdir

  Tam oxu »
 • Yazı sistemi

  ardıcıl tərcümə zamanı tərcüməçiyə çatdırılan seçim qaydasını və informasiyanın yazılışını özündə birləşdirən yaddaşın köməkçi vasitəsi; bax: ardıc

  Tam oxu »
 • Yazılı

  yazılı tərcümə - yazılı mətnin yazılı tərcüməsi. Hər iki dil - ilkin dil və tərcümə dili - burada yazılı formada istifadə olunur

  Tam oxu »
 • Yazılı

  şifahi tərcümə - yazılı mətnin şifahi tərcüməsi. İlkin dil yazılı formada istifadə olunur, tərcümə dili şifahi şəkildə

  Tam oxu »
 • Yazılı dil

  yazılı nitq üçün səciyyəvi olan söz və ifadələrin işlənilmə spesifikası ilə istifadə olunan və işlənən dilin növlərindən biri

  Tam oxu »
 • Yazılı kommunikasiya

  yazılı deyimlərin verilməsini və qavrayışını doğuran proses.

  Tam oxu »
 • Yazılı nitq

  1. Yazılı formada olan nitq. 2. Hər hansı konkret dildə ədəbi normanın daha ciddi əməl olunması ilə səciyyələnən nitqin üslubi müxtəlifliyi

  Tam oxu »
 • Yazılı tərcümə

  1. Yaddaşın ölçüsü məhdudlaşmayan tərcümə. 2. Görmə ilə qavranılan yazılı tərcümə. 3. Peşəkar tərümənin daha çox yayılmış növüdür ki, bu zaman

  Tam oxu »
 • Yazışma

  şəxsi ünsiyyət, biznes, elmi və digər fəaliyyət sistemi sahəsində müasir insanın əlaqələrində mühüm element olmaqla, cəmiyyətin elementi, sosial s

  Tam oxu »
 • Yazıyaalma metodu

  ardıçıl tərcümə metodudur, yazıyaalmanın əlavə yaddaş vasitəsi kimi istifadə olunmasını nəzərdə tutur

  Tam oxu »
 • Yeni sözlər lüğəti

  əvvəllər nəşr olunmuş lüğətlərə daxil edilməmiş yeni sözlərin izahını, şərhini verən lüğət.

  Tam oxu »
 • Yenidən kodlaşdırma

  bir məlum mənbədən və əvəzedici mənbədəki kod sistemindən hər hansı ünvançının kod sisteminə hər hansı informasiyanı tərcümə etmək (dəyişdirmək)

  Tam oxu »
 • Yenidən kodlaşdırma

  məlumatın bir dil sistemindən digərinə ötürülməsi və dəyişdirilməsi. Dil haqda söhbət gedən təqdirdə yenidən kodlaşdırmanı biz tərcümə adlandırırıq

  Tam oxu »
 • Yenidən sintaktik kodlaşdırma

  sintaktik kodlaşmaya, əks prosesə, daha doğrusu, sistemə çıxışda (nitq kommunikasiyası zamanı yenidən kodlaşdırma eşidənə məxsusdur) sintaktik zənciri

  Tam oxu »
 • Yerdəyişmə

  1. Tərcümə dilində ilkin dildəkinə nisbətən dil elementlərinin yerinin dəyişdirilməsi. 2. Tərcümə dili və ilkin dilin leksik-semantik sıralanmasında

  Tam oxu »
 • Zəmanət annotasiyası

  biblioqrafik göstərici və müxtəsər məlumatlardan başqa mətnin məzmunu, onun müəllifi, annotasiya edilmiş mənbənin istifadə üçün məsləhət olunması

  Tam oxu »
 • Zəruri seçim həcminin müəyyənləşdirilməsi

  linqvistik tədqiqatlarda nisbi səhvin həcmini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan metod. Bu, modelləşdiriləsi dilaltının lüğəti doğru statistika

  Tam oxu »