İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Nağıl

  hər hansı şeyin (mətnin) məzmununun şərhi. Müqayisə et: dəyişdirmə (uyğunlaşdırma).

  Tam oxu »
 • Natiq nitqi

  1.Çoxsaylı auditoriyaya yönəlmiş müraciət, yaxud nitq. Buna görə də o xüsusi keyfiyyət tələb edir: müəyyən və bərabər səsin təmin olunması, xüsusi

  Tam oxu »
 • Natiq nitqinin tərcüməsi

  natiq nitqi dinləyiciyə istiqamətlənmiş nitqdir ki, ona müəyyən fonetik, xüsusən ritmik tələblər verilir

  Tam oxu »
 • Neologizmlər

  1. Dildə, bəzən isə verilmiş hər hansı kontekstdə müvəqqəti, okkazional (fərdi) yaranmış, bəzən bu və ya digər vaxt (dövr) ərzində özünə yer almış s

  Tam oxu »
 • Neologizmlər lüğəti

  bu, elə yeni sözlər lüğəti deməkdir.

  Tam oxu »
 • Neologizmlər tərcüməsi

  bax: neologizmlər.

  Tam oxu »
 • Nəql etmə

  bu, təsvirə əks olub, müxtəlif zaman kəsiklərində gedən hadisələrin təsviridir ki, onlar bir-birinin ardınca gedir, yaxud bir-birini şərtləndirir; bu

  Tam oxu »
 • Nəzarət mexanizmi və nəticələrin korrektə edilməsi

  mütərcimin bu və ya digər tərcümə variantını seçərkən özünə inamı olmadığı zaman istifadə olunur. O, özündə deyimin məzmununun sintaktik və leksik

  Tam oxu »
 • Nisbi bilinqvizm

  süni bilinqvizm nəticəsində iki dildə nisbətən sərbəst danışan şəxs; ikidilliliyin nisbi xarakteri, dillərdə danışma xarakteri

  Tam oxu »
 • Nisbi sinonimlər

  quruluş və məna etibarı ilə uyğun olan semantik konstruksiyalar.

  Tam oxu »
 • Nisbi tezlik

  Bu, mətnin (korpusun) elə hissəsini lüğət vahidinin faizlərlə təmin etməlidir və ödəməlidir ki, bununla onun mühümlüyünü müəyyənləşdirmək olsun

  Tam oxu »
 • Nitq

  1. Prosesində dilin funksionallığının kommunikasiya prosesində informasiyanın verilməsi verilməsi. 2

  Tam oxu »
 • Nitq axının makroseqmentasiyası

  sintaqmların, frazaların, yüksək fraza vahidlərinin nitq deyiminin seqmentasiyası.

  Tam oxu »
 • Nitq dil vahidi

  bu elə nitqdə və dildə dil vahidlərinin və nitq vahidlərinin birliyi deməkdir.

  Tam oxu »
 • Nitq əsəri

  real deyilmiş, yaxud yazılmış cümlələr, yaxud cümlələr cəmi, eyni zamanda hər hansı uzunluqda olan şifahi, yaxud yazılı nitqin parçası; ədəbiləşən,

  Tam oxu »
 • Nitq fəaliyyəti

  1. Müxtəlif dilçilik, psixologiya, fiziologiya və s. elmlərin predmeti kimi eyni zamanda çıxış edən (nitqin bir əsər kimi təqdim olunmasından fərqli

  Tam oxu »
 • Nitq fəaliyyətinin müxtəlif növləri

  oxu, danışıq, tərcümə, redaktə, referat çıxarma, korrektor işi və s. kimi ola bilər. Əgər nitq fəaliyyətinin professional növlərini atsaq, o zaman dö

  Tam oxu »
 • Nitq həlqəsi (zəngiri)

  ritmik-informasiya vasitələri ilə fərqləndirilən cümlənin müxtəsər olan başlıca hissəsi. Ayrı-ayrı nitq həlqələri qismində, adətən, sintaqma və ritm

  Tam oxu »
 • Nitq hərəkəti

  nitq fəaliyyətinin elementini təşkil edən hərəkət.

  Tam oxu »
 • Nitq işarəsinin mikroseqmentləşməsi

  nitq işarəsinin (siqnalının) minimal sahələrdə səsdən kiçik olan, həm də səslərin, bəzən isə hərflərin seqmentləşməsi

  Tam oxu »
 • Nitq janrı

  müvafiq məzmunun verilməsində diskursiv praktikalardan istifadə ssenarisidir və konkret kommunikativ məqsədlə əlaqədardır

  Tam oxu »
 • Nitq kommunikasiyası

  1. Ünsiyyətin şifahi forması. 2. Bu və ya digər üslubun, dilin çərçivəsində ünsiyyət. 3. Söhbəti, danışılanı bildirmək

  Tam oxu »
 • Nitq kompentensiyası

  bu, elə kommunikativ kompentensiya deməkdir ki, toplanmış dil materiallarını ünsiyyət məqsədi ilə istifadə etmək bacarığıdır

  Tam oxu »
 • Nitq kompressiyası

  1. İlkin mətnin heca həcminin ikinci dərəcəli informasiyalara malik nitq vahidləri hesabına kiçildilməsi və eyni zamanda leksik və qrammatik transform

  Tam oxu »
 • Nitq kontaktorları

  nitq kontaktını həyata keçirməyə imkan verən danışıq klişeləri.

  Tam oxu »
 • Nitq konteksti

  Bu, elementin nitqdə istifadə olunma xüsusiyyətləri, şəraiti.

  Tam oxu »
 • Nitq mədəniyyəti

  bax: mədəni nitq.

  Tam oxu »
 • Nitq seqmenti

  nisbətən məna müstəqilliyi ilə xarakterizə olunan nitqin minimal parçası və mətnin seqmentasiyası nəticəsinə nitq zəncirinin fasiləsiz saxlanma qayda

  Tam oxu »
 • Nitq situasiyası

  1. Nitq ünsiyyəti həyata keçirilən situasiya. 2. Kommunikasiya həyata keçirilən real gerçəklik. Tərcümə ilə kommunikasiyada N1 nitq situasiyası fərq

  Tam oxu »
 • Nitq şəraiti

  bu elə situasiya konteksti deməkdir.

  Tam oxu »
 • Nitq şüuru

  konkret nitq quruluşunda öz əksini tapmış nitq situasiyası, nitq şəraiti, deyiminin məqsəd və vəzifəsi

  Tam oxu »
 • Nitq ünsiyyəti

  təbii dilin köməyilə ünsiyyət.

  Tam oxu »
 • Nitq üslubu

  1. Konkret nitq sferasında dil üslubunun tətbiqi. 2. Dil üslubunun (yaxud dil üslublarının kombinasiyasının) konkret nitq sferasında tipik tətbiqin

  Tam oxu »
 • Nitq zənciri

  nitqin sıra xətti, səslənmənin fasiləsiz ardıcıllığıdır ki, qəbul edən tərəfindən semantik səviyyəli vahidlərin təşkilinin ardıcıllığı kimi bölünür

  Tam oxu »
 • Nitqçilik (nitqşünaslıq)

  fonetika, psixologiya, fiziologiya, akustika, sosiolinqvistika, kommunikativ linqvistika kimi biliklər sahəsini özündə birləşdirir

  Tam oxu »
 • Nitqi eşitmə

  bu və ya digər dildə nitqi qavrayış üçün qəbul etməyə hazırlanmış (hazır olan) eşitmə.

  Tam oxu »
 • Nitqin başa düşülməsi

  dinləyicinin aktiv mürəkkəb fəaliyyətinin nəticəsi prosesi, nitq stimulunun passiv qəbul edilməsi kimi başa düşülmür

  Tam oxu »
 • Nitqin bitişikliyi, qovuşuqluğu və diskretliyi

  bu, kommunikativlik kateqoriyasının özünü əks etdirməsindən biridir.

  Tam oxu »
 • Nitqin əsəri

  sözlərdə ifadə edilmiş fikir, bu başlıca fikri ifadə edən sonuncu cümlə, cümlənin hissəsi, yaxud hər hansı bir fikri açan cümlənin bəzi hissəsinin

  Tam oxu »
 • Nomenklatura

  1. Konkret elm sahəsində istifadə olunan xüsusi termin-adların cəmi. 2. Konkret (mücərrəd anlayış və kateqoriyaları özündə birləşdirən terminologiy

  Tam oxu »
 • Nominasiya

  1. Ad proses kimi, sözün verilmiş konkret referentə uyğunluğu. 2. Nominasiya dedikdə nominativ funksiya başa düşülür

  Tam oxu »
 • Nominativ funksiya

  söz, yaxud söz birləşməsinin predmetin (əşyanın) adına uyğunluğu. Adlandırma funksiyası, ad verilmə prosesi

  Tam oxu »
 • Nominativ məna

  predmet, hadisə və s. istiqamətlənmiş sözün əsas birbaşa mənası.

  Tam oxu »
 • Norma

  fərdin nitqində dil vasitələrinin qaydaya salınmış halda işlədilməsinin qəbulu norma adlanır.

  Tam oxu »
 • Normalaşma (normalaşdırma)

  norma qoyulması, normaya salınma.

  Tam oxu »
 • Nümunə və səhvlər modeli

  müəyyən seçim kriteriyasına cavab verməyən variantların rədd edilməsi yolu ilə məsələnin ardıcıl olaraq optimal həllinə gəlmə metodu

  Tam oxu »
 • Nümunələr və səhvlər metodu

  seçimin ayrı-ayrı müəyyən olunmuş ölçülərinə cavab verməyən variantlarının rədd edil- məsi yolu ilə optimal həllə ardıcıl yaxınlaşma

  Tam oxu »
 • Nüvəyəyaxın səviyyə

  transformasiya edilmə səviyyəsinin qeyd olunması. O nüvə cümlələr səviyyəsindən onunla fərqlənir ki, cümlələr arasında məna əlaqələri üçün bağlay

  Tam oxu »
 • Oberton

  musiqi termini kimi işlənir, bu tərcümədə əsas tona xüsusi rəng verən əlavə tondur. Əlavə, daha yüksək tondur ki, onun yüksəkliyindən, gücündən

  Tam oxu »
 • Obrazı yadda saxlama

  qəbul edilmiş informasiyanı obrazların, təsəvvürlərin, hisslərin köməyi (vasitəsi) ilə yadda saxlamaq bacarığı

  Tam oxu »