İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Layihəli qrammatika

  tamın komponentlərini təşkil edən qaydalar toplusunu formalaşdıran proses.

  Tam oxu »
 • Leksikanın semantizasiyası

  leksik vahidlərin mənasını açan leksik daxil olma mərhələsində mühüm tədrisi hərəkət (fəaliyyət).

  Tam oxu »
 • Linqvistik terminlər lüğəti

  dilçilik terminləri və onların izahını göstərən lüğət.

  Tam oxu »
 • Linqvistikaönü

  fonetika (fonologiyadan fərqli) nitq səslərinin xassələrinin fonoloji (semioloji) öyrənilməsində əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş mühüm mərhələ

  Tam oxu »
 • Linqvostilistik sistematik tamlığı

  sistem o zaman tam hesab olunur ki, o kommunikativdir və öz vasitələri ilə konkret fənn sahəsində olan əlaqələrdəki hər hansı faktı təsvir etmək imkan

  Tam oxu »
 • Lüğət

  əlifba sırası ilə, izah və şərhlə olunan, yaxud digər dilə tərcümə edilən sözlərin sırası.

  Tam oxu »
 • Lüğət məqaləsi

  lüğətdə başlıq sözü bildirən və izah edən məqalə

  Tam oxu »
 • Lüğət sözformalarının yeniləşdirilməsi

  mühəndis linqvistikasında sözformaları siyahısının yeniləşməsi ardıcıl axtarış yolu ilə və müxtəlif sözformaları korpusunun seçilməsi, onların tezli

  Tam oxu »
 • Lüğət yuvası

  bir lüğət məqaləsi şəklində təqdim olunmuş eyni kökdən olan sözlər qrupu.

  Tam oxu »
 • Lüğəvi (lüğət) uyğunluğu

  lüğətlə müəyyənləşdiriləcək lüğət uyğunluğu.

  Tam oxu »
 • Makrolinqvistika

  1. Dili «makroskopik» səviyyədə, daha doğrusu, onu geniş planda statistik metodlarla tədqiq edən dilşunaslıq sahəsi

  Tam oxu »
 • Makrotərcümə

  tərcümə yerdəyişmələri, daha doğrusu, bir dil səviyyəsindən digərinə, bir kateqoriyadan digərinə keçid

  Tam oxu »
 • Marker

  1. Nəyinsə göstəricisi, məsələn, cəm halın göstəricisi; 2. Nəyə isə işarə; 3. Siqnal işarəsi; 4. Oriyentir işarəsi

  Tam oxu »
 • Markirələnmiş

  1. Tam, aydın, müsbət dil ifadəsinə malik olan; 2. Nişanlanmış, qeyd olunmuş, tərtib olunmuş.

  Tam oxu »
 • Maşın dövriyyəsi

  1. Mühəndis linqvistikasında mətn seqmenti (söz birləşməsi), sözformaları lüğətlərinin köməyi ilə adekvat (bərabər) konfrontasiyaya, ziddiyyətə girə

  Tam oxu »
 • Maşın interpretasiyası (maşın lüğətinin leksik əsası)

  bu leksik vahidlərin xüsusi kodlaşmış cədvəllərin qaydaya müvafiq olaraq kodlaşması prosesini özündə birləşdirir

  Tam oxu »
 • Maşın köməyilə tərcümə

  bu elə avtomatlaşlaşdırılmış tərcümədir ki, (EHM) bu zaman maşın yaddaşı redaktə vasitələri ilə ikidilli lüğətə uyğunlaşdırılıb qurulur və maşın tər

  Tam oxu »
 • Maşın lüğəti

  1. Maşın tərcüməsi sisteminin hər hansı mühüm hissəsi; 2. Hər hansı sahmana salınmış leksik informasiyanın sonuncu massivində nisbətən avtomatlaşdı

  Tam oxu »
 • Maşın tərcümə

  1. EHM köməyi ilə verilmiş proqram əsasında mətnin avtomatlaşdırılmış şəkildə tərcüməsi; 2. Dilçiliyin linqvistikanın əsas müddəaları və metodlarını

  Tam oxu »
 • Maşın tərcüməsi

  elektron-hesablama maşınlarının yaddaşından istifadə edən tərcümə. Bu, orijinalın dil sisteminin leksik elementlərinin və tərcümənin dil sisteminin

  Tam oxu »
 • Maşın vaxtı

  1. EHM-da alınmış informasiya siklinin tam şəkildə işlənib yerinə yetirilməsinə sərf olunan vaxt; 2. EHM-da iş vaxtının kəmiyyət ölçüsü avtomatlaşdı

  Tam oxu »
 • Mexaniki tərcümə

  sözbəsöz tərcümə ilə eynidir.

  Tam oxu »
 • Mexanikləşdirilməmiş proses

  ikidillik şəraitində hər hansı texniki vasitələrin tətbiqini nəzərdə tutmayan informasiyanın işlənib hazırlanması; o qeyri-maşın, yaxud «əl ilə» yerin

  Tam oxu »
 • Merizm

  diferensial əlamətlərin ölçü (səviyyə) vahidi.

  Tam oxu »
 • Metadil

  1. «İkinci qəbildən» olan dil, daha doğrusu, dil haqqında danışılan dil (dil-obyekt); 2. Bu elə bir dildir ki, onun obyekti digər dilin məzmunu və ifa

  Tam oxu »
 • Metaədəbiyyat

  ikinci, törəmə ədəbiyyat, mətnlər arasında modelləşdirici münasibətlər prinsipi əsasında yaranan ədəbiyyat

  Tam oxu »
 • Metafora

  hər hansı gerçəklik modelinə müvafiq olaraq insan təfəkkürü ilə müəyyənləşən və alternativlərin hər hansı qərarların qəbulu prosesinə təsir edən d

  Tam oxu »
 • Metaforalaşma (metaforizasiya)

  sözün məna tutumunun, ondakı məcazi mənaların yaranmasına görə genişlənməsi və onun ekspressiv xassələrinin güclənməsi

  Tam oxu »
 • Metakommuniasiya

  törəmə, ikinci kommunikasiya. Metakommunikasiya funksiyası - orijinalın invariant xüsusiyyətlərinin inkişafı, yaxud onların ikinci törəmə mətndə, met

  Tam oxu »
 • Metakommunikativ aspekt

  metakommunikasiya prosesində metakommunikativ vektorların qoyulma üsulu.

  Tam oxu »
 • Metakommunikativ subyektin reallığa münasibəti

  ənənəyə, mətnin reallıq-ənənə oxu üzərində qəbuledicinin mətnə və reallığa münasibətindən haqqında söhbət gedir

  Tam oxu »
 • Metalinqvistik funksiya

  1. Kommunikativ aktda istifadə olunan «koda», daha doğrusu, dilə özünü istiqamətləndirmiş funksiya; bu,dil məlumat predmetinə çevrildikdə başlıca fu

  Tam oxu »
 • Metalinqvistska

  dilin məzmun tərəfini ünsiyyətdə olan kollektivin təfəkkür və ictimai həyatla əlaqədə olan xüsusiyyətlərini öyrənən dilçilik sahəsidir

  Tam oxu »
 • Metamətn

  protomətn modeli, əlaqə məhsulu, mətnarası invariantın iki mətn arasında mövcudluq üsulu.

  Tam oxu »
 • Metamətn subyekti

  mətn yaradıcılığı prosesində müəllif strategiyasının ortaya çıxmasına müvafiq olan kommunikativ subyekt və onun aktlararası əlaqələrdə iştirakı

  Tam oxu »
 • Metamətnlərin tipologiyası

  müəllif və oxucu subyektlərinin yaradıcılığında iştirak dərəcəsinə uyğun olaraq müəllif metamətni, kvazimetamətni və oxucu metamətnləri fərqləndiril

  Tam oxu »
 • Metaşeir

  şeir haqqında şeir - ikinci, törəmə poetik mətn. O, ədəbi aktivliyi modelləşdirir (C.S. Xolmsa məxsus termin)

  Tam oxu »
 • Metonimiya

  bir əşyanın adının digər əşyanın (predmetin) yerinə onların arasındakı zahiri və yaxud daxili əlaqəyə görə işlənməsi

  Tam oxu »
 • Metrika ( ölçü)

  1. Şeirşünaslıq nəzəriyyəsi; 2. Şeirşünaslıq sistemi.

  Tam oxu »
 • Məcazi məna

  nitqdə adətən, yaxud təbii referent olmayan predmeti bildirən nitqdə şüurlu istifadə nəticəsində sözün qazandığı məna

  Tam oxu »
 • Məişət-danışıq dili

  bu, elə xalq-danışıq dili deməkdir.

  Tam oxu »
 • Məişət-danışıq koynesi

  üstün dialekt əsasında əmələ gəlmiş ümumi dil, bu, elə xalq-danışıq dili deməkdir.

  Tam oxu »
 • Məkan əlaqəsi

  qarışıq hadisələrlə bütün istiqamətlərdə qarşılıqlı əlaqədə olan uzunluğun məhdudlaşmayan əlaqələri

  Tam oxu »
 • Məkan münasibətləri markerlər

  onların sırasında məkan qoşmaları, «long way off»- «uzaq-uzaq», «ten miles long»- «on mil uzunluğunda», «it’s a day’s trip»- «oraya bir günlük yol v

  Tam oxu »
 • Məktub - nitqin xüsusi janrıdır.

  Çünki ünsiyyətə girənlər arasında kontakt birbaşa yox, bilavasitə, zaman və məkan baxımından distansiyada gedir

  Tam oxu »
 • Məktub (yazı)

  bax: yazışma.

  Tam oxu »
 • Məqsədli dil

  tərcümə dili və onun sistemi; tərcümə olunan dil haqqında məlumat.

  Tam oxu »
 • Məqsədli pedantlıq (hərfgüdmə)

  Bax: pedantlıq məqsədli.

  Tam oxu »
 • Məlumat

  1. İnformasiya daşıyan deyimin kommunikativ tərəfi. 2. Veriliş üçün nəzərdə tutulmuş informasiya. İnformasiya nitq əsərinin məzmunu ilə üst-üstə d

  Tam oxu »
 • Məlumat predmeti

  bax: situasiya.

  Tam oxu »