İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Oberton

  musiqi termini kimi işlənir, bu tərcümədə əsas tona xüsusi rəng verən əlavə tondur. Əlavə, daha yüksək tondur ki, onun yüksəkliyindən, gücündən

  Tam oxu »
 • Obrazı yadda saxlama

  qəbul edilmiş informasiyanı obrazların, təsəvvürlərin, hisslərin köməyi (vasitəsi) ilə yadda saxlamaq bacarığı

  Tam oxu »
 • Obrazlı ifadə

  məcazi mənada işlədilən nitq vahidləri. Tərcümədə adətən tərcümə üçün ayrıca həll tələb edir, daha doğrusu, tərcümə vahidi kimi çıxış edir

  Tam oxu »
 • Okkazional

  ümumi qəbul olunmuş qaydaya müvafiq olmayan, fərdi zövqlə bağlı, spesifik kontekstlə şərtlənən; təsadüfi; nadir

  Tam oxu »
 • Okkazional uyğunluqlar

  tərcümə zamanı qeyri-mütəmadi olaraq işarədən, yaxud strukturdan ilkin dilin vahidlərini müşayiət edən hər hansı xüsusi şəraitlərlə bağlı təsadüf

  Tam oxu »
 • Omofonlar

  eyni cür səslənib, müxtəlif cür yazılan müx sözlər.

  Tam oxu »
 • Omoformalar

  tələffüzü zamanı yalnız ayrı-ayrı formalarda uyğun gələn sözlər.

  Tam oxu »
 • Omoqraflar

  tələffüzünə görə yox, yazılışına görə uyğun gələn müxtəlif sözlər.

  Tam oxu »
 • Omoqraflar lüğəti

  yazılışına görə bir-birinə uyğun gələn müxtəlif mənalardan tərtib olunmuş lüğət.

  Tam oxu »
 • Omomorfemlər

  leksikologiyanın omonimləri öyrənən bölməsi.

  Tam oxu »
 • Omonimlər

  eyni nitq hissələrinə aid olub, eyni cür səslənib, mənasına görə müxtəlif olanlar.

  Tam oxu »
 • Omonimlər lüğəti

  qrammatik məlumatlarla və üslubi əlamətlə səciyyələnən omonim cütləri və eləcə də, omonimlərin - onların yaranması, yaxud mənşəyi nöqteyi-nəzərdən t

  Tam oxu »
 • Onomatopeya

  səs təqlidi. Təbiət səsləri, heyvan səsləri və eləcə də digər səs təqlidi yolu ilə yaranan şərti səslər

  Tam oxu »
 • Operativ (əməli) yaddaş

  1. Müvafiq qurulma olduğu zaman alınmış informasiyanın (ixtiyari) yadda saxlanılması. 2. Qavrayış (zamanı) prosesində verilən informasiyanın yadda sa

  Tam oxu »
 • Oppozisiya

  (müxalifət) dillər arasındakı fərqləri ortaya çıxarmaq üçün aparılan iki və daha artıq həmcins vahidlər arasında aparılan qarşıdurma

  Tam oxu »
 • Optimal həll axtarışı prosesi

  tərcümə zamanı bu heç də birdəfəlik akt deyildir (əgər sinxron tərcüməni hesaba almasaq). Bu axtarış nitq fəaliyyətinin özü kimi adətən yoxlama, se

  Tam oxu »
 • Orfoepik lüğət

  düzgün normativ ədəbi tələffüz sözləri olan lüğət.

  Tam oxu »
 • Orfoepiya

  1.Normativ ədəbi tələffüz məsələlərini öyrənən dilçilik bölməsi. 2. Konkret dildə qəbul olunmuş tələffüz qaydalarına müvafiq vahidlərin tələffüz q

  Tam oxu »
 • Orfoqrafik lüğət

  normativ ədəbi tələffüz və düzgün yazılışlı sözlər lüğəti.

  Tam oxu »
 • Orijinal

  1. Mətnindən tərcümə həyata keçirilən mənbə. 2. Tərcümədə ilkin mətn. 3. Orijinal, həm də əsl deməkdir

  Tam oxu »
 • Orijinalda şeir motivi

  bu, poetik tərcümənin elə bir növüdür ki, bu zaman tərcümə mətnində əslin əsas motivi daha böyük dəqiqliklə verilir, eyni zamanda mətnin qalan hi

  Tam oxu »
 • Orijinalda və tərcümədə dil vasitələrinin üslubi identifikasiyası

  üslubi-semantik interpretasiyanın obrazlı sistem çərçivəsində bədii dəyərin qoyulması. Üslubi dəyər, eyni zamanda, empirik və nəzəri şəkildə qoyulur;

  Tam oxu »
 • Orijinalda və tərcümədə sözün üslubi dəyəri

  leksik vahidin onun quruluşunun müəyyən səviyyəsinə üslubi uyğunluğu.

  Tam oxu »
 • Orijinalın semantik-üslubi instruksiyası

  tərcümənin yaradılması zamanı mütləq ədəbi kommunikantın təkrarolunmaz təşkilindən doğan orijinalın struktur xüsusiyyətləri

  Tam oxu »
 • Orijinalın tərcümədə mətnarası invariantı

  orijinala tərcümə elementlərinin yaxınlıq (uyğunluq) mənası.

  Tam oxu »
 • Orijinalın yenidən kodlaşması

  bax, tərcüməçinin metadil mövqeyi.

  Tam oxu »
 • Ortologiya

  nitqin düzgünlüyü, normativliyi haqqında təlim.

  Tam oxu »
 • Ölüdil

  canlı ünsiyyətdən çıxıb yazılı abidələrin dilində əks olunan dil; müstəsna hallarda həm də reqlamentləşmiş qədim (türk dili, qədim slavyan, latın,

  Tam oxu »
 • Öyrədici linqvistik avtomat

  1. Xarici dil və tərcüməyə kompüterlə (distant) təlim üçün nəzərdə tutulmuş elektron-hesablama texniki vasitələri kompleksi

  Tam oxu »
 • Özbaşına formalaşma

  ayrı-ayrı leksik vahidlərin (EV) və eləcə də bütöv cümlələrin və anlayışların müxtəlif, əvvəlcədən şərtlənmiş rəqəm, hərf, yaxud qarışıq indekslərl

  Tam oxu »
 • Özbaşına yaddasaxlama

  xüsusi iradi qüvvə tələb edən yaddaşa daxil olmuş informasiyanın yadda saxlanılmasına qurulma.

  Tam oxu »
 • Panxronomiya

  həm ümumi linqvistik, həm də universal, zamandankənar hadisələrin, daha doğrusu, insan dilinə xas olan hadisələrin nəzərdən keçirilməsi (başa düşül

  Tam oxu »
 • Paradiqma

  eyni sözün (leksik vahidin) söz dəyişdirilmə formalarının cəmi, konkret leksemin cəmini əks etdirən söz forması; cümlə paradiqmi sadə cümlənin stru

  Tam oxu »
 • Paradiqma sırası

  konkret leksik vahidin söz dəyişmə formasının cəmi, konkret təşkil edən, söz forması cəmi.

  Tam oxu »
 • Paradiqma yuvası

  bax. Paradiqma

  Tam oxu »
 • Paradiqmatik ekvivalentlik

  üslubi elementlərin paradiqmatik üslubi oxu elementləri, daha doğrusu, elementar üslubi vahidlərin sistemi səviyyəsi

  Tam oxu »
 • Paradiqmatika

  dil vahidlərinin hər hansı əlamətə görə qruplara (siniflərə) ayrılması və qarşılaşdırılmasını müəyyən edən dilin sistemli öyrənilmə aspekti

  Tam oxu »
 • Parafrastik

  parafraz olan.

  Tam oxu »
 • Parafraz (parafraza)

  1. Təsviri dövr, təsvir. 2. Digər ifadə, yaxud sözün mənasının təsviri ilə ifadəsi. 3. Predmetlərin, yaxud hadisələrin adlarının onların mühüm əlam

  Tam oxu »
 • Parafrazlaşdırmaq

  parafraz formasında şərh etmək, işləmək.

  Tam oxu »
 • Paralelilzm

  qonşu cümlələrin, deyimlərin, yaxud niqtin hər hansı hissəsinin eyni sintaktik quruluşu.

  Tam oxu »
 • Paralinqvistik kinesika (mimika, jestlər)

  verbal kommunikasiyanın komponentinin təşkili kimi nəzərdən keçirilə bilər. De73 məli, paralinqvistik kinesika insan davranışının spesefik əlamətləri

  Tam oxu »
 • Paralinqvistik vasitələr

  dil koduna, yaxud onu əvəz edənə bərabər tutulan ünsiyyət vasitəsi. Burada söhbət, ilk növbədə, informasiyadan, deyimdən, vurğunun qoyulması və pauza

  Tam oxu »
 • Paralinqvistika

  1. İnformasiyanın verilməsində iştirak edən və nitq ünsiyyətini müşaiyət edən amillərin öyrənilməsi ilə məşğul olan dilçilik fənni

  Tam oxu »
 • Parametr

  1. Hər hansı nəyin isə ölçüsü, sərhəddi; 2. Hər hansı predmetin, hadisə və prosesin əsas xassələrini xarakterizə edən həcm (yaxud həcmlər)

  Tam oxu »
 • Paremioloji lüğət

  atalar sözü, zərb-məsəllər lüğəti.

  Tam oxu »
 • Parol və rəy

  əlaqə qurduğu və iş apardığı zaman müxbirlərin əsl məxsusluğunu müəyyənləşdirən, imkan verən söz, yaxud say

  Tam oxu »
 • Paronimlər

  1. Səslənməsinə görə yaxın, mənasına görə ya qismən, ya da heç üst-üstə düşməyən eyniköklü sözlər

  Tam oxu »
 • Paronimlər lüğəti

  hər bir sözün - paronimin izahı verilən sözdür ki, burada cütə aid olan hər bir leksik vahidin kökü göstərilir, sözlərin məna fərqlərini təsdiqləy

  Tam oxu »
 • Parsinal tərcümə ölçüsü

  bax, tərcümənin subinterpretasiyası.

  Tam oxu »