İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Ehtimal proqnozlaşdırma mexanizmi

  mühüm, xüsusən sinxron tərcümə üçün mənbədəki mətn vahidindən və hətta situasiya elementlərini göstərən və qeyd edən məqamları hiss edib tapa bi

  Tam oxu »
 • Ekspress-informasiya tipli tərcümə

  ana dilində orijinalın əvvəlcədən ixtisarı aparılmadan müxtəsər və obyektiv xarici dildə olan elmi-texniki referat, yaxud məqalənin tərtib olunmasınd

  Tam oxu »
 • Elmi ədəbiyyat tərcüməsi

  elmi ədəbiyyatın tərcüməsi bu dilin normalarına cavab verməlidir. Tərcümənin düzgün olunması üçün kontekstdə nədən söhbət getdiyini və onu düzg

  Tam oxu »
 • Elmi-texniki informasiya

  Üç əsas axına (hissəyə) bölünür: 1. Mübadilənin başlıca forması olan patent ədəbiyyatına, daha doğrusu, elm və texnika sahəsində bütün yeni hər n

  Tam oxu »
 • Elmi-texniki tərcümə

  1. Onun başlıca cəhəti mühüm terminologiyaya söykənməklə, materialı obrazlı - emosional ifadə vasitələrinin köməyi olmadan şərh etməkdir

  Tam oxu »
 • Elmi tərcümə

  Xüsusi elmi mətnlərin tərcüməsi. Bax: elmitexniki tərcümə.

  Tam oxu »
 • Elmi və ictimai-siyasi ədəbiyyat tərcüməsi

  belə mətnləri dilin tələbləri ilə uzlaşan bütün cəhətləri nəzərə almaqla tərcümə etmək lazımdır. Üstəlik əgər müəllif qədim dövrə aiddirsə, bu təq

  Tam oxu »
 • Epiqraf

  bədii mətnin o komponentidir ki, oxucunu ilkin mətnə istiqamətləndirir və assosiasiya şəbəkəsini proqramlaşdırır

  Tam oxu »
 • Epitetlər lüğəti

  isimlərin sifətlərlə uyğunluğunu özündə əks etdirən lüğət.

  Tam oxu »
 • Eşitmə ilə mənimsəmə və nitqin sinxronlaşma vərdişi

  Eyni vaxtda tərcümənin iki mühüm əməliyyatını - ilkin mətnin mənimsənilməsi və tərcümənin tərtib edilməsini həyata keçirə bilmək bacarığı

  Tam oxu »
 • Eşitmə ilə sinxron tərcümə

  adətən, sinxron tərcümə adlanır; sinxron tərcümənin başlıca növlərindən biri. Xüsusi sinxron tərcümədə ilkin mətn tərcüməçi tərəfindən qəbul edil

  Tam oxu »
 • Eyni referenti ardıcıl göstərən markerlər

  özündə şəxs əvəzliklərini (he, she, they), deyktik əvəzlikləri (this, that) və sinonimləri (dog, animal, pet, puppy) birləşdirir

  Tam oxu »
 • Ədəbi kommunikasiya

  ekspedient və persipientin ədəbi mətnin köməyi ilə kommunikativ əlaqəsi.

  Tam oxu »
 • Ədəbiyyatdaxili tərcümə

  bu, əsas etibarı ilə qədim ədəbiyyat kontekstində gedən tərcümədir. Ədəbiyyatdaxili tərcümə orijinal mətnin müxtəlif səviyyələrində baş verən əvəzl

  Tam oxu »
 • Əks tərcümə

  tərcümə olunmuş mətnin əvvəlki dilə eksperimental tərcüməsi.

  Tam oxu »
 • Əks transformasiya

  transformasiya modelində səthi strukturların nüvə (aparıcı) cümlələrlə əvəz olunması.

  Tam oxu »
 • Əksinə tezlik lüğəti

  1. Bu, sözlərin sonundan başlayaraq sözlərin əlifba sırasında düzülüşünü əks etdirən lüğətdir. Əksinə (tərsinə) lüğətlərdən adətən ədəbiyyatşü

  Tam oxu »
 • Əksinə (tərsinə) lüğət

  materialın əlifba, lakin sözlərin əvvəlinə yox, onların sonuna görə, daha doğrusu, sağdan sola ardıcıllığını qorunub saxlayan lüğət

  Tam oxu »
 • Əl nitqi

  kinetik nitq.

  Tam oxu »
 • Əl tərcüməsi

  bax. Ənənəvi tərcümə.

  Tam oxu »
 • Əlaqəli informasiya

  sistemin təşkililiyinin sıralanmasını xarakterizə tam obyektiv olaraq mövcuddur. Onun təhlili və hiss olunub görülməsi üçün adi təbii-elmi aspektdə

  Tam oxu »
 • Əlamət

  1. Hər hansı bir şeyin əlamətini müəyyən etmək üçün işarə, göstərici. 2. Predmetin, prosesin və digər əlamətlərin keyfiyyətini, kəmiyyətini və dərə

  Tam oxu »
 • Əlavələrin əsas məqsədi

  sənəd tam şəkildə oxunmazsa, onun düzgün başa düşülməsi də çətinlik yarada biləcəyini diqqət mərkəzinə çəkmək lazımdır

  Tam oxu »
 • Əməliyyat

  hərəkətin, yaxud onun komponentinin konkret fəaliyyət şəraitinə uyğun üsulla yerinə yetirilməsi.

  Tam oxu »
 • Ərazi dialekti

  bu, konkret ərazinin dialekti deməkdir.

  Tam oxu »
 • Ərazi lüğəti

  bu, elə dialekt lüğəti deməkdir.

  Tam oxu »
 • Əsas (kök)

  sözün formayaradıcı şəkilçisini götürərkən və bu sözün leksik mənası ilə bağlanan söz formasının hissəsi

  Tam oxu »
 • Əsas məna

  müxtəlif şəkildə realizə olunan dil vahidinin invariant mənası.

  Tam oxu »
 • Əsaslar lüğəti

  əsas və sonluqdan ibarət maşın lüğəti siyahısı. Hər bir əsasa və hər bir sonluğa onların morfoloji sinfinə və leksik-qrammatik informasiyasına kod ve

  Tam oxu »
 • Əsil ehtimalların əsil bölüşdürücüsü modeli

  bu, elə tezliklər lüğəti deməkdir.

  Tam oxu »
 • Əsil (orijinal)

  1. Tərcümə yox, orijinal mətn. 2. Tərcümədə ilkin mətn. 3. Əsil şey, kopiya yox, orijinal. 4. İlkin mətn, yaxud sənəd (məqalə, kitab, əlyazma və s

  Tam oxu »
 • Əvəzetmə

  orijinalın və tərcümənin mümkün semantikstruktur parallelizminə əsaslanan tərcümə üsulu.

  Tam oxu »
 • Fasiləsiz ardıcıl tərcümə

  dinlənildikdən, daha doğrusu, natiqin nitqi qurtardıqdan, radioməlumata qulaq asıldıqdan, həmsöhbətin dediyi (danışdığı) tam sona çatdırıldıqdan və s

  Tam oxu »
 • Fasiləsiz seçim

  bu, elə seçimdir ki, o zaman nəinki tezliklərin özü, həm də dil elementlərinin fəaliyyəti və bu şəraitin fəaliyyət prosesinə təsiri nəzərə alınır; o,

  Tam oxu »
 • Felyeton tipli məqalələrin tərcüməsi

  burada ən mühümü fikri verə bilməkdir, onun tərtibatının spesifik xüsusiyyətlərini vermək o qədər də vacib deyil

  Tam oxu »
 • Fəaliyyət obyekti

  hərəkətin (fəaliyyətin) hansı predmetin, əşyanın üzərinə istiqamətlənməsi.

  Tam oxu »
 • Fəaliyyətin planlaşdırılması

  sinxron tərcümədə - burada nəticənin əldə olunması ilə bağlı tərcüməçi konkret proseduru müəyyənləşdirmir

  Tam oxu »
 • Fərdi yerdəyişmə

  üslubi zövq, tərcüməçinin subyektiv obrazlı hissi və idiolekti ilə motivləşmiş fərdi kənarlaşmalar sistemi

  Tam oxu »
 • Fərqləndirmə

  ümumi nitq axınından nitq vahidinin uzunmüddətli yaddaşda saxlanılanla etalonlarla və sonrakı identifikasiyası üçün fərqləndirilməsi

  Tam oxu »
 • Fiksasiya olunmamış semasioloji əlaqələr

  denotatın ardınca konkret dil işarəsini möhkəmləndirməyən semasioloji əlaqə; onlar dil işarəsinin birmənalı olmamasını, sinonimik sıra (cərgə) olduğun

  Tam oxu »
 • Filtrlər metodu

  ekvivalentlərin seçimi və ikidillik şəraitinin qarşıdurması zamanı istifadə olunur. İki filtr fərqləndirilir: seman27 tik-tezlik və semantik kompressi

  Tam oxu »
 • Fonem-fonem tərcümə

  ayrı-ayrı fonem səviyyəsində yerinə yetirilən tərcümə. Tərcümə vahidi kimi fonemin seçilməsi heç də tez-tez müşahidə olunmur

  Tam oxu »
 • Fonem səviyyəsində tərcümə

  bax: fonem-fonem tərcümə.

  Tam oxu »
 • Fonematik tərcümə

  mətnin, əsasən, fonematik səviyyəsində realizə olunan tərcümə.

  Tam oxu »
 • Formal-işarə səviyyəsində əməliyyatlar

  denotatın identifikasiyası həyata keçirilmədən bir vəziyyətdən başqasına keçid zamanı vərdiş əsasında aparılan tərcümə əməliyyatı

  Tam oxu »
 • Formulyar rekviziti

  1. Permanent vahid olmaqla, sənədin öz daimi tərkibində olur. Onlar kommuniktiv funksiyanın daşıyıcısı, kommunikativ vahidin daşıyıcısı rolunda çıxış

  Tam oxu »
 • Frazeologizmlərin tərcüməsi

  frazeologizmlərin tərcüməsi - 1) ekviavalentlərdən istifadə (mütləq və nisbi); 2) frazeoloji analoqlardan (variantlardan) istifadə; 3) kalka yolu il

  Tam oxu »
 • Frazeologizmlərin təsviri tərcüməsi

  obrazlılıqdan imtina edərək ilkin dildəki frazeoloji vahidin sərbəst söz birləşmələrinin köməyi ilə verilməsi

  Tam oxu »
 • Frazeoloji tərcümə

  əsasən fraza səviyyəsində realizə olunan tərcümə.

  Tam oxu »
 • Generativ qrammatika

  1. Müasir dilçiliyin elə bir istiqamətidir ki, burada linqvistik problem kimi dil strukturunun daxili qanunauyğunluqlarının açılması, öyrənilməsi olm

  Tam oxu »