İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Panxronomiya

  həm ümumi linqvistik, həm də universal, zamandankənar hadisələrin, daha doğrusu, insan dilinə xas olan hadisələrin nəzərdən keçirilməsi (başa düşül

  Tam oxu »
 • Paradiqma

  eyni sözün (leksik vahidin) söz dəyişdirilmə formalarının cəmi, konkret leksemin cəmini əks etdirən söz forması; cümlə paradiqmi sadə cümlənin stru

  Tam oxu »
 • Paradiqma sırası

  konkret leksik vahidin söz dəyişmə formasının cəmi, konkret təşkil edən, söz forması cəmi.

  Tam oxu »
 • Paradiqma yuvası

  bax. Paradiqma

  Tam oxu »
 • Paradiqmatik ekvivalentlik

  üslubi elementlərin paradiqmatik üslubi oxu elementləri, daha doğrusu, elementar üslubi vahidlərin sistemi səviyyəsi

  Tam oxu »
 • Paradiqmatika

  dil vahidlərinin hər hansı əlamətə görə qruplara (siniflərə) ayrılması və qarşılaşdırılmasını müəyyən edən dilin sistemli öyrənilmə aspekti

  Tam oxu »
 • Parafrastik

  parafraz olan.

  Tam oxu »
 • Parafraz (parafraza)

  1. Təsviri dövr, təsvir. 2. Digər ifadə, yaxud sözün mənasının təsviri ilə ifadəsi. 3. Predmetlərin, yaxud hadisələrin adlarının onların mühüm əlam

  Tam oxu »
 • Parafrazlaşdırmaq

  parafraz formasında şərh etmək, işləmək.

  Tam oxu »
 • Paralelilzm

  qonşu cümlələrin, deyimlərin, yaxud niqtin hər hansı hissəsinin eyni sintaktik quruluşu.

  Tam oxu »
 • Paralinqvistik kinesika (mimika, jestlər)

  verbal kommunikasiyanın komponentinin təşkili kimi nəzərdən keçirilə bilər. De73 məli, paralinqvistik kinesika insan davranışının spesefik əlamətləri

  Tam oxu »
 • Paralinqvistik vasitələr

  dil koduna, yaxud onu əvəz edənə bərabər tutulan ünsiyyət vasitəsi. Burada söhbət, ilk növbədə, informasiyadan, deyimdən, vurğunun qoyulması və pauza

  Tam oxu »
 • Paralinqvistika

  1. İnformasiyanın verilməsində iştirak edən və nitq ünsiyyətini müşaiyət edən amillərin öyrənilməsi ilə məşğul olan dilçilik fənni

  Tam oxu »
 • Parametr

  1. Hər hansı nəyin isə ölçüsü, sərhəddi; 2. Hər hansı predmetin, hadisə və prosesin əsas xassələrini xarakterizə edən həcm (yaxud həcmlər)

  Tam oxu »
 • Paremioloji lüğət

  atalar sözü, zərb-məsəllər lüğəti.

  Tam oxu »
 • Parol və rəy

  əlaqə qurduğu və iş apardığı zaman müxbirlərin əsl məxsusluğunu müəyyənləşdirən, imkan verən söz, yaxud say

  Tam oxu »
 • Paronimlər

  1. Səslənməsinə görə yaxın, mənasına görə ya qismən, ya da heç üst-üstə düşməyən eyniköklü sözlər

  Tam oxu »
 • Paronimlər lüğəti

  hər bir sözün - paronimin izahı verilən sözdür ki, burada cütə aid olan hər bir leksik vahidin kökü göstərilir, sözlərin məna fərqlərini təsdiqləy

  Tam oxu »
 • Parsinal tərcümə ölçüsü

  bax, tərcümənin subinterpretasiyası.

  Tam oxu »
 • Passiv leksika

  elə reseptik leksika deməkdir ki, onu ilk növbədə yazılı mətndə tanıyır və başa düşürlər.

  Tam oxu »
 • Patent referatlar tərcüməsi

  patent informasiyası işarələrinin işlənib hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş texniki tərcümə növüdür ki, nəticədə xarici patent referatı tərcümə

  Tam oxu »
 • Pauza

  nitq axınını müəyyən səbəblər üzündən bölən (kəsən) müxtəlif funksiyalar yerinə yetirən səslənmənin müvəqqəti dayandırılması

  Tam oxu »
 • Pauzasiya

  nitq axınında pauzanın yerləşdirilməsi.

  Tam oxu »
 • Pentada

  beş sözlü birləşmə.

  Tam oxu »
 • Pepsepsiya

  hiss orqanlarının köməyilə gerçəkliyin bilavasitə inikası, qavrayışı. Kommunikasiya aktında, əsasən, görmə və eşitmə persepsiyası fərqləndirilir

  Tam oxu »
 • Perifrastik

  perifraz olan.

  Tam oxu »
 • Perifrastik tərcümə

  məzmunun (sözlərin, realilərin) digər formada və digər sözlərlə təsviri şəklində verilməsi.

  Tam oxu »
 • Perifraz (perifraza)

  1. Birbaşa adı əvəz edən təsviri ifadədir ki, o, birbaşa adı çəkilməmiş predmetin əlamətlərini özündə saxlayır

  Tam oxu »
 • Perifraz (perifrazlaşdırma)

  eyni fikrin digər sözlərlə eyni dildə verilməsi.

  Tam oxu »
 • Perifraz sistemi

  «məna↔mətn» modelində sinonimik deyimlər arasında sadə məna ekvivalentləri verən qaydalar toplusu.

  Tam oxu »
 • Perifrazlamaq

  şərh etmək perifraz şəklində şərh etmək; başqa sözlərlə demək.

  Tam oxu »
 • Perlokusiya

  nitq aktının nitqdənkənar nəticələr ilə əlaqəsi.

  Tam oxu »
 • Persepsiya

  duyğu orqanları ilə gerçəkliyin qavranılması. Kommunikasiya aktında əsasən görmə və eşitmə persepsiyası fərqləndirilir

  Tam oxu »
 • Perspektivli

  gələcək, gözlənilən, nəzərdə tutulan, mümkün.

  Tam oxu »
 • Peşə dialekti

  bir peşəni, yaxud məşğulluq növü altında insanları birləşdirən sosial dialektin növündən biri.

  Tam oxu »
 • Peşəkar dili

  1. Bir peşəyə məxsus dil vasitəsilə yaranmış dil növü. Hal-hazırda bu növ dil ünsiyyət sistemində müxtəlif jarqonlaşdırılmış (məsələn, dənizçilərin

  Tam oxu »
 • Peşəkar leksika

  vahid peşədə birləşmiş insanların nitqində istifadə olunan bu peşəkar qrupa aid olan leksika.

  Tam oxu »
 • Peşəkar sinxron tərcümə

  beynəlxalq konfranslarda şifahi tərcümənin elə növüdür ki, eşitməni eyni vaxtda qavrama vasitəsilə (üstəgəl bəzən «vərəqdən» görmə ilə) şifahi məl

  Tam oxu »
 • Peşəkar tərcümə

  1. Xüsusi hazırlıq, vərdiş və bacarığın digər dildə yaradılmasına istiqamətlənmiş xüsusi dil fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • Peşəkarlıq

  bu və ya digər peşəkar qrupun nitqinə xas olan söz, yaxud ifadələr.

  Tam oxu »
 • Pıçıldama

  Kabinədən kənar «pıçıldama» sinxron tərcümə.

  Tam oxu »
 • Plan

  1. Dil işarəsinin tərəfindən biri onun iki aspektindən biri kimi. 2. Dil hadisələrinin nəzərdən keçirilməsi üsulu, nəzər nöqtəsi

  Tam oxu »
 • Pleonazm (artıqlıq)

  1. Dil vahidinin daimi xassəsinin izafi ifadəsi. 2. Çoxsözlük ifadəsidir ki, onlar təkmənalı və bununla da artıq sözləri (əgər onlar üslubi tapşırıq

  Tam oxu »
 • Poetema

  poetik əsər üçün xarakterik olan və məişət nitqində az işlənən söz, yaxud söz birləşməsi.

  Tam oxu »
 • Poetik (metasemiotik) funksiya

  nitq deyiminin formasını ifadə edən funksiya.

  Tam oxu »
 • Poetik mətnin prozaik (nəsri) adaptasiyası

  bax: tərcüməadaptasiya.

  Tam oxu »
 • Poetik tərcümə

  1. Poetik tərcümə bədii tərcümədən fərqli olaraq publikanın zövqünə, bilik, təfəkkür səviyyəsinə, xarakter və tələblərinə uyğun olmalıdır

  Tam oxu »
 • Poeziya tərcüməsi

  etiraf etmək lazımdır ki, poeziyanın tərcüməsi zamanı tamamilə spesifik problemlər yaranır. Belə ki, ritm, ölçü, qafiyə və s

  Tam oxu »
 • Poeziyanın nəsrlə tərcüməsi

  bax: nəsr tərcüməsi (prozaik tərcümə).

  Tam oxu »
 • Poliqlot

  çox dil bilən adam.

  Tam oxu »