İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Qabaqcadan istiqamətlənmə

  sinxron tərcümədə tərcümləyə olan sosial sifarişin tərcüməçinin şüurunda subyektiv inikasına, kommunikativ akt iştirakçılarının motiv və məqsədlər

  Tam oxu »
 • Qabaqcadan tərcümə edilmiş mətnin sinxron oxunuşu

  sinxron tərcümə növlərindən biri. Tərcüməçi əvvəlcədən hazırlan- mış yazılı tərcümə mətnini əgər natiq ilkin tərcümə mətnindən kənarlaşırsa, mühu

  Tam oxu »
 • Qanadlı sözlər və ifadələr lüğəti

  sözlərin əlifba sırasında izahla qurulmuş ədəbi sitatlar və obrazlı ifadələr.

  Tam oxu »
 • Qara qutu metodu

  orijinal mətnin tərcümə mətni ilə ölçülməsi və müqayisəsi tərcümə prosesinin tədqiqat metodlarından biridir

  Tam oxu »
 • Qarışdırma (səhv salma)

  konkret verilmiş anlayışın yerinə eyni cinsli anlayış hədlərində qarışıq anlayışdan istifadəyə əsaslanmış semantik transformasiya

  Tam oxu »
 • Qarışıq situasiya

  çoxdilli ünsiyyətə EHM-nın köməyi ilə öyrədilmə şəraitində informasiyanın işlənib hazırlanması, daha doğrusu, tədris situasiyasında eyni öyrənilən di

  Tam oxu »
 • Qarışıq tərcümə

  1. Avtomatlaşdırılmış lüğətin köməyilə aparılan ənənəvi tərcümə. 2. Mətnin xeyli dərəcədə ənənəvi dəyişilməsinin köməyi ilə aparılmış avtomatlaşdırı

  Tam oxu »
 • Qayda

  bu, üsul, yaxud dil ifadəsini nümunəvi seçib təklif edən müxtəsər zəmanət.

  Tam oxu »
 • Qeyd olunan

  ətraf mühitdə, həyat daxilində sözlə seçilən obyekt (predmet, hadisə, əlamət) denotat. Bax, həm də - işarələnən

  Tam oxu »
 • Qeyri-bədii tərcümə

  bax: xüsusi tərcümə.

  Tam oxu »
 • Qeyri-ekvivalent konstruksiyalar

  konstruksiyalar qeyriekvivalent, digər dildə analoji sintaktik forma olmadıqda, həm də cümlənin strukturunun məntiqi qeyri-bərabərliyi (bərabərsizliy

  Tam oxu »
 • Qeyri-kommunikativ deyim

  onun başlıca məzmunu hiss və emosiyaların ifadəsidir.

  Tam oxu »
 • Qeyri-sərbəst hərfilik

  bax: hərfilik qeyri-sərbəst.

  Tam oxu »
 • Qəbulediciyə görə tərcümə

  bu, metakommunikasiyadır. Semiotik aspekt tərcümə zamanı müvafiq mədəniyyətdə məkan və zamanın fərqlərinin realizasiyası zamanı kommunikativ yerdəyi

  Tam oxu »
 • Qəzet mətninin tərcüməsi

  orijinala tamamilə sadiqliyə riayət etmək prinsipi ilə qəzet mətninin tərcüməsi. Bununla belə, qəzet- siyasi klişesində (qəbul olunmuş terminologiya

  Tam oxu »
 • Qiymət

  danışanın mühakiməsi, onun münasibəti-bəyənməsi, yaxud bəyənməməsi, arzu, istək, mükafatlandırma və s

  Tam oxu »
 • Qiymət diskursu

  aksioloji, makrostrateji mətnlərin cəmi, bu mətnlərin (qiymətləndirilməsi) müxtəlif növlü ekstralinqvistik amillərin-siyasi, ideoloji, mental, tarix

  Tam oxu »
 • Qohum dillər

  mənşəcə ümumiliyi izah edilən və oxşar xüsusiyyətləri olan dil.

  Tam oxu »
 • Quruluş

  mürəkkəb sintaktik vahidlərin hissələrinin qrammatik münasibətləri.

  Tam oxu »
 • Layihəli qrammatika

  tamın komponentlərini təşkil edən qaydalar toplusunu formalaşdıran proses.

  Tam oxu »
 • Leksikanın semantizasiyası

  leksik vahidlərin mənasını açan leksik daxil olma mərhələsində mühüm tədrisi hərəkət (fəaliyyət).

  Tam oxu »
 • Linqvistik terminlər lüğəti

  dilçilik terminləri və onların izahını göstərən lüğət.

  Tam oxu »
 • Linqvistikaönü

  fonetika (fonologiyadan fərqli) nitq səslərinin xassələrinin fonoloji (semioloji) öyrənilməsində əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş mühüm mərhələ

  Tam oxu »
 • Linqvostilistik sistematik tamlığı

  sistem o zaman tam hesab olunur ki, o kommunikativdir və öz vasitələri ilə konkret fənn sahəsində olan əlaqələrdəki hər hansı faktı təsvir etmək imkan

  Tam oxu »
 • Lüğət

  əlifba sırası ilə, izah və şərhlə olunan, yaxud digər dilə tərcümə edilən sözlərin sırası.

  Tam oxu »
 • Lüğət məqaləsi

  lüğətdə başlıq sözü bildirən və izah edən məqalə

  Tam oxu »
 • Lüğət sözformalarının yeniləşdirilməsi

  mühəndis linqvistikasında sözformaları siyahısının yeniləşməsi ardıcıl axtarış yolu ilə və müxtəlif sözformaları korpusunun seçilməsi, onların tezli

  Tam oxu »
 • Lüğət yuvası

  bir lüğət məqaləsi şəklində təqdim olunmuş eyni kökdən olan sözlər qrupu.

  Tam oxu »
 • Lüğəvi (lüğət) uyğunluğu

  lüğətlə müəyyənləşdiriləcək lüğət uyğunluğu.

  Tam oxu »
 • Makrolinqvistika

  1. Dili «makroskopik» səviyyədə, daha doğrusu, onu geniş planda statistik metodlarla tədqiq edən dilşunaslıq sahəsi

  Tam oxu »
 • Makrotərcümə

  tərcümə yerdəyişmələri, daha doğrusu, bir dil səviyyəsindən digərinə, bir kateqoriyadan digərinə keçid

  Tam oxu »
 • Marker

  1. Nəyinsə göstəricisi, məsələn, cəm halın göstəricisi; 2. Nəyə isə işarə; 3. Siqnal işarəsi; 4. Oriyentir işarəsi

  Tam oxu »
 • Markirələnmiş

  1. Tam, aydın, müsbət dil ifadəsinə malik olan; 2. Nişanlanmış, qeyd olunmuş, tərtib olunmuş.

  Tam oxu »
 • Maşın dövriyyəsi

  1. Mühəndis linqvistikasında mətn seqmenti (söz birləşməsi), sözformaları lüğətlərinin köməyi ilə adekvat (bərabər) konfrontasiyaya, ziddiyyətə girə

  Tam oxu »
 • Maşın interpretasiyası (maşın lüğətinin leksik əsası)

  bu leksik vahidlərin xüsusi kodlaşmış cədvəllərin qaydaya müvafiq olaraq kodlaşması prosesini özündə birləşdirir

  Tam oxu »
 • Maşın köməyilə tərcümə

  bu elə avtomatlaşlaşdırılmış tərcümədir ki, (EHM) bu zaman maşın yaddaşı redaktə vasitələri ilə ikidilli lüğətə uyğunlaşdırılıb qurulur və maşın tər

  Tam oxu »
 • Maşın lüğəti

  1. Maşın tərcüməsi sisteminin hər hansı mühüm hissəsi; 2. Hər hansı sahmana salınmış leksik informasiyanın sonuncu massivində nisbətən avtomatlaşdı

  Tam oxu »
 • Maşın tərcümə

  1. EHM köməyi ilə verilmiş proqram əsasında mətnin avtomatlaşdırılmış şəkildə tərcüməsi; 2. Dilçiliyin linqvistikanın əsas müddəaları və metodlarını

  Tam oxu »
 • Maşın tərcüməsi

  elektron-hesablama maşınlarının yaddaşından istifadə edən tərcümə. Bu, orijinalın dil sisteminin leksik elementlərinin və tərcümənin dil sisteminin

  Tam oxu »
 • Maşın vaxtı

  1. EHM-da alınmış informasiya siklinin tam şəkildə işlənib yerinə yetirilməsinə sərf olunan vaxt; 2. EHM-da iş vaxtının kəmiyyət ölçüsü avtomatlaşdı

  Tam oxu »
 • Mexaniki tərcümə

  sözbəsöz tərcümə ilə eynidir.

  Tam oxu »
 • Mexanikləşdirilməmiş proses

  ikidillik şəraitində hər hansı texniki vasitələrin tətbiqini nəzərdə tutmayan informasiyanın işlənib hazırlanması; o qeyri-maşın, yaxud «əl ilə» yerin

  Tam oxu »
 • Merizm

  diferensial əlamətlərin ölçü (səviyyə) vahidi.

  Tam oxu »
 • Metadil

  1. «İkinci qəbildən» olan dil, daha doğrusu, dil haqqında danışılan dil (dil-obyekt); 2. Bu elə bir dildir ki, onun obyekti digər dilin məzmunu və ifa

  Tam oxu »
 • Metaədəbiyyat

  ikinci, törəmə ədəbiyyat, mətnlər arasında modelləşdirici münasibətlər prinsipi əsasında yaranan ədəbiyyat

  Tam oxu »
 • Metafora

  hər hansı gerçəklik modelinə müvafiq olaraq insan təfəkkürü ilə müəyyənləşən və alternativlərin hər hansı qərarların qəbulu prosesinə təsir edən d

  Tam oxu »
 • Metaforalaşma (metaforizasiya)

  sözün məna tutumunun, ondakı məcazi mənaların yaranmasına görə genişlənməsi və onun ekspressiv xassələrinin güclənməsi

  Tam oxu »
 • Metakommuniasiya

  törəmə, ikinci kommunikasiya. Metakommunikasiya funksiyası - orijinalın invariant xüsusiyyətlərinin inkişafı, yaxud onların ikinci törəmə mətndə, met

  Tam oxu »
 • Metakommunikativ aspekt

  metakommunikasiya prosesində metakommunikativ vektorların qoyulma üsulu.

  Tam oxu »
 • Metakommunikativ subyektin reallığa münasibəti

  ənənəyə, mətnin reallıq-ənənə oxu üzərində qəbuledicinin mətnə və reallığa münasibətindən haqqında söhbət gedir

  Tam oxu »