İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

  • Zəmanət annotasiyası

    biblioqrafik göstərici və müxtəsər məlumatlardan başqa mətnin məzmunu, onun müəllifi, annotasiya edilmiş mənbənin istifadə üçün məsləhət olunması

    Tam oxu »
  • Zəruri seçim həcminin müəyyənləşdirilməsi

    linqvistik tədqiqatlarda nisbi səhvin həcmini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan metod. Bu, modelləşdiriləsi dilaltının lüğəti doğru statistika

    Tam oxu »