KÖHLƏN

Yaxşı bəslənmiş (at haqqında). (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

İgidlər oylağı o Çənlibeldə,

Daşdan qala quran qoç Koroğludur.

Kinli paşalara meydan oxuyan,

Çox köhlənlər yoran qoç Koroğludur.

                                (“Eyvazın Çənlibelə gətirilməyi”)

                    *

Nəfir carçı olur, çalar,

Şad açulur, aləm parlar,

Ər hayxırur, köhlən xorlar,

Bir əcayib rüzgar olur.

                                   (M.Elyas. “Nəğmələr kitabı”)

                       * 

Qarqudan çəkilən onun boyudu,

Müxənnət olanun gözün oyudu,

Əsli köhlən, yoxsa Düldül soyudu,

Qırat, məni Çəmlibelə yetir, hey!

                                 (Paris nüsxəsi, 3-cü məclis)

KÖÇ-KÜLFƏT
KÖLTƏKƏL

Digər lüğətlərdə