Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • TAALA

  Bax: təala. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAQILMAQ

  Taxılmaq, asılmaq, ilişmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAQILU

  Taxılmış. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAQINMAQ

  Barmağına keçirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAQMAQ

  Taxmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TALAMAQ

  Qudurmuş itin dişləməsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TALBINMAQ

  Çırpınmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAMMAQ

  Dammaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAN

  Dan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TANA

  Bax: tənə.

  Tam oxu »
 • TANIĞ OLMAQ

  Bax: tanıq olmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TANIQ OLMAQ

  Şahid olmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TANLA

  Sabah, səhərisi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAR FARS

  Qara; tutqun, donuq, aydın görünməyən.

  Tam oxu »
 • TAR OLMAQ

  Qaranlıq çökmək, qaranlıqlaşmaq. Padşah bu sözü eşitdikdə dünya gözünə tar oldu, ayağa durdu, oğlunun otağına getdi

  Tam oxu »
 • TARAC

  Bax: tərac.

  Tam oxu »
 • TARAC OLMAQ

  Talan olmaq, məhv olmaq.

  Tam oxu »
 • TARAQA ƏRƏB

  Partlama, çatlama, gurultu, partlayış səsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TARAQLIQ

  Bel, qurşaq əsəbləri. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TARTMAQ

  Dartmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAS

  1. Teşt, ləyən. 2. Tas qurmaqla falabaxma, tas falı. 3. Su içmək üçün qulplu qab. Dastanda 3-cü mənada işlənir

  Tam oxu »
 • TASA ƏRƏB

  Qəm, qüssə. Qurbani, sözün yara asta söylə! Sızıldaşır yaram, yar, asta söylə! Bir ac qarın doydur, yar, az tasa eylə! Nagah-nagah könüllərə yetincə

  Tam oxu »
 • TAŞ

  Daş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAŞQUN

  Daşqın. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAŞMAQ

  Daşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAŞRA

  Çöl, bayır, dış. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAT ƏRİ

  Özgə dindən olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TATLU

  Dadlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAVAR

  Mal. Tavar (davar) türk dilindən rus dilinə keçmiş sözlərdəndir. Dilimizdə başqa mənaları da var: 1) çalışqan, bacarıqlı

  Tam oxu »
 • TAVLA

  Tövlə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAVŞAN

  Dovşan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAVUQ

  Toyuq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAY

  Day. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAYAQ

  Dayaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAYINMAQ

  Büdrəmək, sürüşmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TAZİYANƏ

  Bax: tazyana.

  Tam oxu »
 • TAZYANA FARS

  Qırmanc, qamçı. – Əməyinizi mənə halal edin, – deyib ata bir tazyana çəkdi, at yeldən yeyin, sudan iti gedirdi

  Tam oxu »
 • TEYLƏMƏK

  İti bir şeylə yaralamaq; neştərləmək, deşmək. Dərin-dərin dəryaları boyladı, Xəncər alıb qara bağrım teylədi, Oğlu ölmüş Vəzir qəza eylədi, Getməz dam

  Tam oxu »
 • TEYY

  ərəb. teyy Ötüb keçmə, yol getmə (mənzilbəmənzil, bir-bir yaşayış məskənlərini geridə qoyaraq). Kəcavələr bir qədər yol teyyi etdikdən sonra Qeysər şə

  Tam oxu »
 • TEYYİ-MƏNAZİL

  Bax: teyy. Qasid mənzilbəmənzil, teyyi-mənazil gecəni gündüzə qatıb, gündüzü gecəyə, özünü yetirdi Abdal Gülablıya, Valehi soruşdu, dedilər ki, səhər

  Tam oxu »
 • TEZTOVLUQ ETMƏK

  Dialektlərimizdə tezto “tələsən”, teztoçu “tələskən” mənasında işlənir. Oğul, get, necə ki şah sənə Sarı Xoca ilə qul Abdullanı verdi, teztovluğ etməy

  Tam oxu »
 • TƏBƏR

  Xəbər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TƏBSİRMƏK

  Ürəyi atlanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TƏCRİ

  Çirkab içən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TƏFƏRRÜC ETMƏK

  Seyr etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TƏĞAYİR

  Bax: təğyir. Bağman oldum, bağım təğayir oldu, Gözüm gördü, ağlım təğayir oldu...                                   (“Abbas və Gülgəz”)              

  Tam oxu »
 • TƏĞYİR

  ərəb. təğəyyür Dəyişmə, başqalaşma, pozulma, alt-üst olma. Məcnunam, ay ata, eyləmə tədbir, Tədbirin bugünə eyləməz təsir, Leyli xəyalımı eyləyib təğy

  Tam oxu »
 • TƏHNƏLİ

  Tənəli sözünün təhrifidir. Abdulla fikir elədi ki, qızların bir təhnəli sözü var. Bir vaxt olacaq, itlər məni boğduğunu qız başıma qaxacaq

  Tam oxu »
 • TƏHRİ-QƏLƏM

  Qələm kimi. Qaşların təhri-qələm, yanaqları xallı gəlin! Boy gözəl, bədən lətif, bir mələk misallı gəlin!                                             

  Tam oxu »
 • TƏHSİNLƏMƏK

  Alqışlamaq, bəyənmək, öymək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »