Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • FALAQQA

  Mollaxanalarda şagirdləri və ümumiyyətlə, müqəssiri cəzalandırmaq üçün alət. Molla içəri girib Abbasın ayağını falaqqaya saldı

  Tam oxu »
 • FALAQQA

  Mollaxanalarda şagirdləri və ümumiyyətlə, müqəssiri cəzalandırmaq üçün alət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dona xanım Lələyə ağzını açmağa imkan vermə

  Tam oxu »
 • FANİ ƏRƏB

  Puç, axırı heç olan, axırı olmayan; müvəqqəti, daimi olmayan. Qurbaninin dərdi olub ziyada, Allahı çağırram yetişər dada, Bir gözəl seçmişəm fani düny

  Tam oxu »
 • FANİ ƏRƏB

  Puç, axırı heç olan; müvəqqəti, daimi olmayan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Beş gün bu fani dünyada Bənzim zərd oldu, zərd oldu, Gördüm bir qanlı za

  Tam oxu »
 • FANUS YUNAN

  Fənər. Pəri sənə qurban, dirili Qurban! Yolunda fədadı bu baş ilə can! Bir əlimdə fanus, yanımda Xuban, Öldüm bu bağçanı gəzə-gəzə mən

  Tam oxu »
 • FARİQ ƏRƏB

  Boş; azad; arxayın. Güləndəm xanımı böyük vəzirin öyünə qonaxlığa apardılar. Sabah saat onda qonaxlıxdan fariq oldular

  Tam oxu »
 • FARMAŞ

  ərəb. məfrəş Yorğan-döşək, xalça-palaz və s. qablamaq üçün palaz kimi toxunmuş dördkünc çuval, kisə. Formaca sandığa bənzəyir

  Tam oxu »
 • FEL

  Bax: feil. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • FEL ƏRƏB

  Hiylə, kələk, fənd, fırıldaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Mən anadan mərd olmuşam, O Çənlibeldən gəlmişəm, Koroğluyam, at minmişəm, Yüz min belə f

  Tam oxu »
 • FELDAR

  ərəb. fel, fars. dar Hiyləgər, kələkbaz, fəndgir, fırıldaqçı. Ay feldar, tez get bilərziyi gətir. (“Arzı-Qənbər”)

  Tam oxu »
 • FELDAR

  ər. feil, fars. – dar Hiyləgər, kələkbaz, fəndgir, fırıldaqçı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • FELİ DÖNMƏK

  Nə etdiyini bilməmək, tərs iş görmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • FƏĞFUR

  1. Çin imperatorlarının titulu. 2. Farfor, çini qab; məcazi mənada: gözəl qab-qacaq. Sevdiyimin hüsnü qüreyşin nuri, Kənanın Yusifi, Çinin fəqfuri, De

  Tam oxu »
 • FƏHM ƏRƏB

  Anlama, anlaq, dərrakə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu nə qədər diqqət elədisə, bir şey fəhm eləyə bilmədi

  Tam oxu »
 • FƏHMLİ

  Anlaqlı, idraklı, dərrakəli. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • FƏXFUR

  Bax: fəğfur.

  Tam oxu »
 • FƏQFUR

  Bax: fəğfur.

  Tam oxu »
 • FƏLƏQQƏ

  Bax: falaqqa.

  Tam oxu »
 • FƏLƏQQƏ

  Bax: falaqqa. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • FƏND-FEL

  fars. fənd, ər. feil Hiylə, kələk, fırıldaq, dolab, qurğu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Özü də həm paşa idi, həm də çox bacarıqlı qoşun böyüyü idi

  Tam oxu »
 • FƏRAQ ƏRƏB

  Ayrılıq, hicran, firqət. Ay təbib, əl vurma, haqqı sevərsən, Nə xəstəyəm, nə də yaralıyam mən. Bir alagözlünün fərağındayam, Pünhanı eşqindən saralıya

  Tam oxu »
 • FƏRAQ ƏRƏB

  Ayrılıq, hicran, firqət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əysiy olmaz Koroğlunun qoğası, Düşər paşalarla cəngi, davası

  Tam oxu »
 • FƏRAQ GƏLMƏK

  Ayrılıq acısının gəlməsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • FƏRƏC ƏRƏB

  “Allah fərəc versin” (“Allah kömək eləsin, uğurlar olsun”) mənasında xoş arzu bildirən ifadə. Sən eşqdən, qızdan, gözəldən danışırsan

  Tam oxu »
 • FƏRHAD

  Dastanlarda dağçapan mənasında işlənir. Xüsusi ismin apelyativləşməsi (ümumi ismə çevrilməsi) hadisəsi baş verib

  Tam oxu »
 • FƏRİŞTƏ

  Bax: firiştə. Soltan Süleyman gördü heç kim bir şey bilmir, o saat fəriştələri çağırıb, onlara dərdini söylədi

  Tam oxu »
 • FƏRMAN FARS

  Hökmdarın yazılı əmri. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xotkarın fərmanı budu ki, sənin ya başını aparam, ya özünü

  Tam oxu »
 • FƏRMAYIŞ FARS

  Buyurma, əmr, buyuruq. Bəli, Nağı gedif xanım dediyi fərmayışdarı yerinə yetirdi. (“Məhəmməd və Güləndəm”)

  Tam oxu »
 • FƏRMAYİŞ

  Bax: fərmayış.

  Tam oxu »
 • FƏRRAŞ ƏRƏB

  Müxtəlif tapşırıqlar yerinə yetirən xidmətçi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bəli, fərraşlar xəbər apardılar xana ki, bəs bu oğlan gəlib bu nəmdə, bu n

  Tam oxu »
 • FƏRŞ ƏRƏB

  Döşənəcək (xalça, palaz, cecim və s.). – Xoca, evə əlvan fərş döşərsən. Altına da ağzı yuxarı zəhərli almas qılınclar qoyarsan

  Tam oxu »
 • FƏRŞ ƏRƏB

  Döşənəcək (xalça, palaz, cecim və s.). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu evə girib gördü ki, yaxşı otaqdı, amma fərşi köhnədi

  Tam oxu »
 • FƏRZƏND FARS

  Oğul, övlad. ... Bu cəhətini də ərz eləyim ki, bu şahın heç bir fərzəndi yox imiş. (“Sam şahzadə”)                                                    

  Tam oxu »
 • FƏS

  Kəsik konus şəklində, əsasən, qırmızı rəngli, qotazlı baş geyimi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mərakeşdə olan Fəs şəhərinin adının apelyativləşməsi (

  Tam oxu »
 • FƏSİH ƏRƏB

  Fəsahətli, gözəl, aydın, təmiz, düzgün, səlis (tələffüz, nitq haqqında). Sən bülbülsən quba-qazlar içində, Fəsih dilsən xoş avazlar içində

  Tam oxu »
 • FISIL-FISIL

  Pıçıltı ilə, yavaş səslə, yavaş-yavaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • FİDAN

  Yenicə yetişən cavan ağac və ya kol. Badə doludu içməyə, Gül, fidan, ağac əkməyə, Vaxtı gəlibdi açmağa, Gül qırmızı geyinibdi

  Tam oxu »
 • FİRƏNG

  Fransız sözünün danışıqda işlənən variantı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Firəng şüşəsindən ağdı qolları, Göyün ulduzuna bənzər xalları, Saf güləbət

  Tam oxu »
 • FİRİŞTƏ FARS

  Mələk. Gedənin gəlməsin, yatanın ölsün! Fələk əli dəysin, dövranın dönsün, Firiştələr vursun, ağzı əyilsin, Sənin bir dərdini bilən olmasın!          

  Tam oxu »
 • FİRQƏT

  Bax: fürqət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • FİRQƏT ƏRƏB

  Ayrılıq, fəraq. Düşübən çəkdiyin bu nə firqətdir? Oğlan, bir səbir eylə, sirrin duyarlar. Sinəmdə qövr edən dərddi, möhnətdi, Oğlan, bir səbir eylə, s

  Tam oxu »
 • FİRUZƏ FARS

  Göy rəngli qiymətli daş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvaznan Çəmlibelə düşdüyüm, Seylab kimi al şərabın içdiyim, Qalxanınan firuzəsin ölçdüyüm, Alt

  Tam oxu »
 • FİTNƏ ƏRƏB

  1. Qarışıqlıq, ara qarışdırma. 2. Hiylə, tələ. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Deyirdin zaman gedəcək belə, Uymuşdun şeytana, fitnəyə, felə, Hərdən hökm

  Tam oxu »
 • FİTNƏ-FEİL ƏRƏB

  Hiylə, kələk, fənd, tələ. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu der, şəndi qoşun yayılı, Məsaf günü qoç igidlər ayılı, Hər oymaqdan min igidim sayılı,

  Tam oxu »
 • FOT

  Bax: fövt. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İndi işıq yeri görüb fürsəti fota verməyib yerindən qalxıb dedi

  Tam oxu »
 • FOVCU-FOVCU

  ər. fövc  – camaat, dəstə Dəstə-dəstə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilərim fovcu-fovcu, At minib düşman qovucu, Belində misri qılıncı, Koroğlu kim

  Tam oxu »
 • FÖVT ƏRƏB

  Əldən qaçırma, əldən çıxarma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Fürsəti fövtə verməzsən. Özünü dərhal salarsan küləfirəngə

  Tam oxu »
 • FÜRQƏT

  Bax: firqət. Dərdli Kərəm deyər fürqətim qatı, Kəskindi qılıncı, yüyrəkdi atı, O İsəvi, mən Məhəmməd hümməti, Atəşi sərimdə qaldı, nə çarə?          

  Tam oxu »
 • FÜRQƏT ƏRƏB

  Ayrılıq, fəraq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir qılıncım var, bir atım, Artıbdır dadü fürqətim, Qərib ellərdə cəsədim Qalır, ay mədət, ay mədət!  

  Tam oxu »
 • GAP-GƏLƏCİ

  Söhbət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qarı yeməy hazırladı. Yeməydən sonra gap-gələci başladı. (“Koroğlunun Toqat səfəri”) (Hümmət Əlizadə)

  Tam oxu »