Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • LAÇIN

  Şahin cinsindən alıcı quş; cürət, hünər, igidlik rəmzi. Havada şahinə bənzər, Yerdəki laçına bənzər, Göydə göyərçinə bənzər, Əsli, qaşların, gözlərin

  Tam oxu »
 • LAF FARS

  Boş söhbət, laqqırtı, lüzumsuz və bihudə söz. Hərcayı danışıb, hədyan gülməyə, Bilmədiyi sözləri lafa vurmaya, Zərrəcə dilində yalan olmaya, Zahirdə,

  Tam oxu »
 • LAF URMAQ

  Öyünmək, lovğalanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • LAFİ-KƏZAF FARS

  Özünü öymə, boş danışıq; basıb-bağlama, gop. Gəzaf “çoxlu”, “əsassız, mənasız” mənalarını verir. Hər məclisdə sən hərcayı söyləmə! Xançal alıb bağrım

  Tam oxu »
 • LAFÜ GƏZAF

  Bax: lafi-kəzaf.

  Tam oxu »
 • LAMİ-LƏNG

  Dialektlərdə lam “sakit” mənasında işlənir. Mərifət bəhrində, ədəb-ərkanda Bir iyid istərəm lami-ləng ola

  Tam oxu »
 • LAŞƏRİK ƏRƏB

  Şəriki olmayan, şəriksiz. O nədi ki, yetmiş iki başı var? O nəynən hörüldü, nədən daşı var? Laşərikin neçə sirdaşı var? Bilməyən ustaya Müğüm şərm old

  Tam oxu »
 • LAYİMƏST FARS

  Məst, xumar. İki gün daha yatar layiməst, üçüncü gün qalxar, ya badəsindən söylər, ya sevgisindən. (“Qurbani”)

  Tam oxu »
 • LAYMƏST

  Bax: layiməst.

  Tam oxu »
 • LEYL-NAHAR

  Bax: leyli-nahar. Ürəyim sevdaynan yanar, Əlimdə yoxdu ixtiyar. Leyl-nahar qıllam ah-zar, Ayrılıq günüm il eylər

  Tam oxu »
 • LEYLİ-NAHAR

  ərəb. leyl – gecə, nəhar – günorta Gecə-gündüz. On səkkiz ay şamsız xanə içində, Ağlayıb qalırdım zar səndən ötrü

  Tam oxu »
 • LƏB FARS

  Dodaq. Qayda budu, aşiq olan qəm çəkər, Yarın ayrılığı qəddimi bükər. Yanağı qırmızı, dodağı şəkər, Ağzı şirin, ləbi ballım görünməz

  Tam oxu »
 • LƏC ƏRƏB

  Tərs, höcət, inad, davakar, yola getməyən. Dialektlərdə ləj şəklində də işlənir. Şah İsmayıl heç danışmaz ləcinən, İşim yoxdur mazaratnan, bicinən, Ve

  Tam oxu »
 • LƏFZ ƏRƏB

  Söz, kəlmə. Onlar gedib Ağa xanın evinə çatdılar. Ağa xan dedi: – Bu cavan oğlan oxusun görüm, ləfzi nə təhərdi, mənim toyumu yola sala bilərmi? (“Abd

  Tam oxu »
 • LƏL ƏRƏB

  Qırmızı rəngli qiymətli daş. Üç yüz altmış çeşmələrim axardı, Gözəllərim seyrangaha çıxardı, Xanımlarım ləlü-gövhər taxardı, Baxmazmısan xan yerində d

  Tam oxu »
 • LƏLƏ

  Dastanlarda, əsasən, “oğlan uşaqlarının tərbiyəsi ilə məşğul olan adam” mənasında işlənir. Dialektlərdə ata, böyük qardaş, baba, nökər mənalarında da

  Tam oxu »
 • LƏNƏT QILMAQ

  Qovmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • LƏNGƏHARİ

  [ləngəho:r] şəklində dialektlərdə işlənir: “həddindən artıq iri və səliqəsiz, biçimsiz” mənasını verir

  Tam oxu »
 • LƏŞGƏR

  Bax: ləşkər.

  Tam oxu »
 • LƏŞKƏR FARS

  Ordu, qoşun. Şəhərlər dağıdıb, ləşkər pozaram, Min düşmanı bir qılınca düzərəm, İndi sənin mən başını üzərəm, Gəldim, burdan əlləri boş getmərəm!    

  Tam oxu »
 • LİLNAR

  Lilmar, liləmar şəklində dialektlərdə işlənir, lilli deməkdir. – Qızım, ora lilnardı, orda su olacaq, gəl gedək

  Tam oxu »
 • LİMÇƏ

  Nimçə. Qurbani dedi: – Dədə, bir başı limçə, bir başı çömçə olsa, dərdimi sənə söyləyə bilərəm... Bəli, gətirdilər Qurbaniyə bir dənə saz verdilər

  Tam oxu »
 • LOĞALAX

  Dialektlərdə büküm, dəstə mənasında işlənir. Çadırın hər yandan tənəflərini qopardıf, loğalax qayırıf, atının tərkinə bağlayıf, əyağını üzəngiyə vuruf

  Tam oxu »
 • LOHİ-TALI

  Tale lövhəsi (lövhi-məhfuz nəzərdə tutulur). Qəza-qədər yazdı lohi-talıma, Atam-anam qan ağlasın halıma, Bir dilbər sevdası düşüb canıma, Gəlin bir-bi

  Tam oxu »
 • MABEYN ƏRƏB

  Ara, aralıq; orta, ortalıq. Sözün beynəlmiləl, beynəlxalq kəlmələri ilə əlaqəsi var. Mən də xan babama namə yazaram, Ara yerdə mabeynini düzərəm; Əsma

  Tam oxu »
 • MABƏD ƏRƏB

  Davam. Ovçular təəccüb qalıb sözün məbədini gözlədilər. (“Şəmşir və Sənubər”)

  Tam oxu »
 • MADAR ƏRƏB

  Ən istəkli, ən əziz; arxa, ümidgah (övlad haqqında). – Qadan alım, mənim xanım qızım, təkcə bir madar qızım var

  Tam oxu »
 • MAH FARS

  Ay; gözəlin surətinə, qaşlarına işarə kimi də işlənir. Sərim qurban olsun beylə naqqaşa, Gətirdin dəstimi damana, Gülgəz! Ağ üzdə xallara, mah qələm q

  Tam oxu »
 • MAHI ƏRƏB

  Balıq. Dəryada mahılar, havada quşlar, Alagöz ceyranı çölə düşübdü.                         (“Səyyad və Sədət”)                              * Dəryala

  Tam oxu »
 • MAHİ

  Bax: mahı.

  Tam oxu »
 • MAHİ-MƏNZƏR

  fars. mah, ərəb. mənzər Üzü aya bənzər; məcazi mənada: gözəl. Nə müddətdi hicran dağı çəkən can Çarəsiz dərdimə dərman gəlibdi

  Tam oxu »
 • MAHİTAB FARS

  1. İşıqlı, parlaq ay. 2. Məcazi mənada: gözəl. Səhər seyri bir ov çıxdı qarşıma, Könül sevdi sənin kimi maralı

  Tam oxu »
 • MAHMƏNZƏR

  Bax: mahi-mənzər.

  Tam oxu »
 • MAHMUZ

  Mahmız; atı mahmızlamaq üçün çəkmənin dabanına taxılan şiş dişli kiçicik dəmir çarx. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MAHMUZI

  Zərif ipək parça. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MAHMUZLAMAQ

  Atı sürmək üçün qarnına vurmaq, ata mahmız vurmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MAHNA

  Bəhanə. Lazım budu ki, özümü xəstəliyə vurum. Mahna eliyib özünü xəstəliyə vurdu. (“Nəcəf və Pərzad”)                                                

  Tam oxu »
 • MAHTAB

  Bax: mahitab.

  Tam oxu »
 • MAHTABAN FARS

  İşıqlı, parlaq ay. Dastanlarda müxtəlif variantlarda rast gəlinir: mahtaban, mahu təvan, mahi-təvan. Qarşıda əyləşib bir sultan kimi, Canım alır zalım

  Tam oxu »
 • MANCILAQ

  Mancanaq (daş atmaq üçün qurğu). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MAR FARS

  İlan. Sən ki ovçusu deyilsən, Marınan nə işin var?            (“Səyyad və Sədət”)                      * Fələk xarab etdi abadanları, Zülmlə söndürdü

  Tam oxu »
 • MATAH

  ərəb. məta sözünün canlı dildə işlənən forması Müasir dildə “qiymətli, az tapılan şey, əziz şey” mənasında işlənir

  Tam oxu »
 • MAVLAMAQ

  Miyoldamaq, həsrətini çəkmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MAZARAT

  ərəb. məzərrət 1. Ziyan, zərər. 2. Mərdimazar, müzür. Dastanda 2-ci mənada işlənib. Dialektlərdə dələduz mənasına rast gəlinir

  Tam oxu »
 • MEHRAB ƏRƏB

  1. Məscidlərdə qiblə tərəfdəki divarın içində oyuq yer (önündə namaz qılınır). 2. Qiblə. 3. Məcazi mənada: inanılan yer

  Tam oxu »
 • MERAC ƏRƏB

  Məhəmməd peyğəmbərin (s.a.s.) göyə çıxması və Allahla danışması. Nərdivan; çıxılacaq yer, yüksəklik mənaları da var

  Tam oxu »
 • MƏĞRİB ƏRƏB

  Qərb, günbatan mənasında işlənir. Qərb, qürub sözləri ilə flektivlik cəhətdən eyniköklüdür. Məğribnən məşriqi seyr elədim, Viranə şəhərdə bir pəri gör

  Tam oxu »
 • MƏĞŞUŞ

  Bax: məxşuş.

  Tam oxu »
 • MƏHBUB ƏRƏB

  Sevgili, istəkli, dost. Flektivlik baxımından həbib (dost) sözü ilə eyniköklüdür. Alimləri yazı yazar, mənadı, Gülləri var – min dərdlərə davadı, Gözə

  Tam oxu »
 • MƏHƏL ƏRƏB

  1. Əsr. 2. Ara. 3. Sıra. 4. Zaman. 5. Fürsət. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »