Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • VAF-VAF

  İt hürməsi, ham-ham. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • VAĞYA ƏRƏB

  1. Yuxu. 2. Hadisə, əhvalat, macəra. Dastanlarda 1-ci mənada işlənir. Ustadlar deyirlər ki, İrvahım günbəzdə yatıb vağyada gördü ki, Heratda Fətəli xa

  Tam oxu »
 • VAQEƏ

  Bax: vaqiə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • VAQİƏ

  Bax: vağya.

  Tam oxu »
 • VAQİYƏ

  Bax: vağya.

  Tam oxu »
 • VAQTIN

  Vaxtında, zamanında. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • VALA

  Parça adı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çox sıx tor mənasında da işlənir. Sevgilim geyib valadan, Rəngi seçilməz laladan, İçib abi-zülaladan, Gözləri

  Tam oxu »
 • VANƏFSA

  Bax: vanəfsə.

  Tam oxu »
 • VANƏFSƏ ƏRƏB

  Fəryad, fəğan, şivən, qışqırıq. Bu zaman göy guruldadı, bir ildırım şığıyıb vəzirin evinin üstünə düşdü

  Tam oxu »
 • VARMAQ

  Getmək, yetişmək, çatmaq, gəlmək, gəlib çatmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əcəli qoydum börkümə, Büründüm çodar kürkünə, Gəl min Qıratın tərkinə, V

  Tam oxu »
 • VAYĞA

  Bax: vağya.

  Tam oxu »
 • VAYIS

  Pislik edən, araqarışdıran, sözgəzdirən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) – Ayə, vayıs oğlu vayıs, yolu niyə kəsifsən? (“Pərizad xanımın Çənlibelə gəlməy

  Tam oxu »
 • VAYQANLI

  Əsassız olaraq adı pisliyə çıxmış. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yazıqsan. Sonra məni vayqanlı görmə

  Tam oxu »
 • VEC1

  Şey, mal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəmirçioğlu düşməz gücdən, Qorxmaz müxənnətdən, bicdən, Bac allam nağdıdan, vecdən, Dəmirçioğlu mənəm, mənəm!

  Tam oxu »
 • VECƏGƏLMƏZ

  Lazımsız, yararsız, dəyərsiz, xeyirsiz, işəgəlməz, bikara. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu, mən çox vecəgəlməz adam imişəm

  Tam oxu »
 • VERƏK

  Dayaq, arxa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • VƏBAL ƏRƏB

  Günah, məsuliyyət; babal. Qanlı fələk məni yardan alıbdı, Sürgün edib dağa-daşa salıbdı; Gözü yolda intizarlım qalıbdı, Batmışam vəbala, cana, ağlaram

  Tam oxu »
 • VƏCH ƏRƏB

  1. Üz, sifət, çöhrə. 2. Yol, üsul, vasitə. 3. Səbəb, münasibət. Vəchi nədi, nə eşitsən iradə? Yar yarın haqqına yetmək çağıdı

  Tam oxu »
 • VƏCHİ-QƏMƏR

  Ayüzlü. Qabağı vəchi-qəmər, Yanağı əhməridi bu?                           (“Alı xan”)

  Tam oxu »
 • VƏCHİLƏ

  Belə, şəkildə, surətdə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • VƏDƏ1 ƏRƏB

  Bir iş üçün təyin olunan vaxt, müddət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İndi sabah yox, o birigün vədəsidir

  Tam oxu »
 • VƏLƏDDÜZZİNA

  Bax: vələdüzna. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • VƏLƏDÜZNA

  ər. vələd – övlad + zina – qeyri-qanuni əlaqə Qeyri-rəsmi nikahdan olmuş övlad, bic. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dilimizdə təhqir, söyüş mənasında i

  Tam oxu »
 • VƏRBƏVƏR

  Tədriclə, yavaş-yavaş. Vər “dərəcə, qat” mənasında işlənir. Mehriban geyərdi al ilə qara, Vücudum şəhrini vermişdim yara; Əgər gəlməsəydin bizim diyar

  Tam oxu »
 • VƏSF ƏRƏB

  1. Bir şəxsin və ya bir şeyin malik olduğu sifət, keyfiyyət, hal; səciyyə. 2. Tərif, mədh. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xacə Yaqub camaatın arasına g

  Tam oxu »
 • VƏSFİ-HAL ƏRƏB

  Bir şəxs və ya bir şeyin hal və xüsusiyyətini söyləyərək təsvir etmə. Könül, sənə vəsfi-halım söyləyim, Yarəb, bu dünyada necolur könlüm, Hərdən dərvi

  Tam oxu »
 • VƏSMƏ ƏRƏB

  Qaşa çəkilən qara rəngli boya. Qaşlara vəsmə yaxıb, Sürmə ala gözdə durur.           (“Şahzadə Seyfəlmülük və Bədiəlcamal”)                     * Vəsm

  Tam oxu »
 • VƏSVƏSƏ ƏRƏB

  Şübhə, tərəddüd, qorxu, səksəkə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Aşıq Cünun Məhbub xanımın bu sual-cavabından bir az vəsvəsəyə düşdü

  Tam oxu »
 • VƏZİM

  Bax: vəzm.

  Tam oxu »
 • VƏZM

  Nəbz. Əvvəl-əvvəl napak qarı gəldi, Qurbaninin vəzmini əlinə alıb dedi: – Oy aman, bununku onnandı..

  Tam oxu »
 • VƏZN ƏRƏB

  Çəki, ağırlıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilər qiymətdə ağır, vəzndə yüngül nə vardısa, götürdülər

  Tam oxu »
 • VİLAYƏT ƏRƏB

  Dastanda ölkə, məmləkət, mahal, əyalət, ərazi mənasında işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Müasir dildə “böyük inzibati ərazi bölgüsü” mənasını ve

  Tam oxu »
 • YA PƏS

  Deməli, demək, bu halda, belə isə, indi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAB-YAB

  Asta, yavaş-yavaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YADIQ

  Yaraq, ləvazimat. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAĞMA ETMƏK

  Talan etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAĞRIN

  Arxa, kürək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAXNI

  Ət qovurması. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAQA

  Yaxa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAQIN

  Yaxın. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAQIŞMAQ

  Yaraşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAQLANMAQ

  Yaxınlaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YALAB-YALAB

  Par-par (parlamaq). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YALABDAQ

  Alov kimi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YALABIMAQ

  Parıldamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAMRI

  Yumru. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YANAL

  Yan, ətraf. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YANÇI

  1. İki küsülü tərəfi barışdıran adam; vasitəçi; köməkçi, havadar. 2. Sağdış, soldış. Dastanlarda sonuncu mənaya rast gəlinir

  Tam oxu »
 • YANQULANMAQ

  Əks-səda vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YANŞAQ

  Aşıq, ozan. Qızlardan biri onu görüb, qaçdı Əslinin yanına ki: – Əsli bacı, bir yanşaq dayanıb bağçanın ağzında, elə yanıqlı-yanıqlı oxuyur ki

  Tam oxu »