Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • MABEYN ƏRƏB

  Ara, aralıq; orta, ortalıq. Sözün beynəlmiləl, beynəlxalq kəlmələri ilə əlaqəsi var. Mən də xan babama namə yazaram, Ara yerdə mabeynini düzərəm; Əsma

  Tam oxu »
 • MABƏD ƏRƏB

  Davam. Ovçular təəccüb qalıb sözün məbədini gözlədilər. (“Şəmşir və Sənubər”)

  Tam oxu »
 • MADAR ƏRƏB

  Ən istəkli, ən əziz; arxa, ümidgah (övlad haqqında). – Qadan alım, mənim xanım qızım, təkcə bir madar qızım var

  Tam oxu »
 • MAH FARS

  Ay; gözəlin surətinə, qaşlarına işarə kimi də işlənir. Sərim qurban olsun beylə naqqaşa, Gətirdin dəstimi damana, Gülgəz! Ağ üzdə xallara, mah qələm q

  Tam oxu »
 • MAHI ƏRƏB

  Balıq. Dəryada mahılar, havada quşlar, Alagöz ceyranı çölə düşübdü.                         (“Səyyad və Sədət”)                              * Dəryala

  Tam oxu »
 • MAHİ

  Bax: mahı.

  Tam oxu »
 • MAHİ-MƏNZƏR

  fars. mah, ərəb. mənzər Üzü aya bənzər; məcazi mənada: gözəl. Nə müddətdi hicran dağı çəkən can Çarəsiz dərdimə dərman gəlibdi

  Tam oxu »
 • MAHİTAB FARS

  1. İşıqlı, parlaq ay. 2. Məcazi mənada: gözəl. Səhər seyri bir ov çıxdı qarşıma, Könül sevdi sənin kimi maralı

  Tam oxu »
 • MAHMƏNZƏR

  Bax: mahi-mənzər.

  Tam oxu »
 • MAHMUZ

  Mahmız; atı mahmızlamaq üçün çəkmənin dabanına taxılan şiş dişli kiçicik dəmir çarx. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MAHMUZI

  Zərif ipək parça. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MAHMUZLAMAQ

  Atı sürmək üçün qarnına vurmaq, ata mahmız vurmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MAHNA

  Bəhanə. Lazım budu ki, özümü xəstəliyə vurum. Mahna eliyib özünü xəstəliyə vurdu. (“Nəcəf və Pərzad”)                                                

  Tam oxu »
 • MAHTAB

  Bax: mahitab.

  Tam oxu »
 • MAHTABAN FARS

  İşıqlı, parlaq ay. Dastanlarda müxtəlif variantlarda rast gəlinir: mahtaban, mahu təvan, mahi-təvan. Qarşıda əyləşib bir sultan kimi, Canım alır zalım

  Tam oxu »
 • MANCILAQ

  Mancanaq (daş atmaq üçün qurğu). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MAR FARS

  İlan. Sən ki ovçusu deyilsən, Marınan nə işin var?            (“Səyyad və Sədət”)                      * Fələk xarab etdi abadanları, Zülmlə söndürdü

  Tam oxu »
 • MATAH

  ərəb. məta sözünün canlı dildə işlənən forması Müasir dildə “qiymətli, az tapılan şey, əziz şey” mənasında işlənir

  Tam oxu »
 • MAVLAMAQ

  Miyoldamaq, həsrətini çəkmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MAZARAT

  ərəb. məzərrət 1. Ziyan, zərər. 2. Mərdimazar, müzür. Dastanda 2-ci mənada işlənib. Dialektlərdə dələduz mənasına rast gəlinir

  Tam oxu »
 • MEHRAB ƏRƏB

  1. Məscidlərdə qiblə tərəfdəki divarın içində oyuq yer (önündə namaz qılınır). 2. Qiblə. 3. Məcazi mənada: inanılan yer

  Tam oxu »
 • MERAC ƏRƏB

  Məhəmməd peyğəmbərin (s.a.s.) göyə çıxması və Allahla danışması. Nərdivan; çıxılacaq yer, yüksəklik mənaları da var

  Tam oxu »
 • MƏĞRİB ƏRƏB

  Qərb, günbatan mənasında işlənir. Qərb, qürub sözləri ilə flektivlik cəhətdən eyniköklüdür. Məğribnən məşriqi seyr elədim, Viranə şəhərdə bir pəri gör

  Tam oxu »
 • MƏĞŞUŞ

  Bax: məxşuş.

  Tam oxu »
 • MƏHBUB ƏRƏB

  Sevgili, istəkli, dost. Flektivlik baxımından həbib (dost) sözü ilə eyniköklüdür. Alimləri yazı yazar, mənadı, Gülləri var – min dərdlərə davadı, Gözə

  Tam oxu »
 • MƏHƏL ƏRƏB

  1. Əsr. 2. Ara. 3. Sıra. 4. Zaman. 5. Fürsət. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MƏXŞUŞ ƏRƏB

  Qarışıq, qarma-qarışıq. İğtişaş sözü ilə flektivlik baxımından eyniköklüdür. Haraya baxıram, hava məxşuşdu, Gördüyüm oylaqlar yadıma düşdü

  Tam oxu »
 • MƏKƏS

  Milçək. Arı şirə çəkir yazda çiçəkdən, Nə çıxar boş yerə yalan deməkdən! Bir fayda axtarma məkəs – milçəkdən, Şanında tapılar bal desəm, olmaz!      

  Tam oxu »
 • MƏKKAR

  Bax: məkkara.

  Tam oxu »
 • MƏKKARA ƏRƏB

  Məkrli, hiyləgər, aldadıcı. Dünyaya düşənlər qismətin yeyər, Kamillər agahdı, cahillər uyar, Sehrkardı, işin bilənlər duyar, Vəfasızdı, həm məkkara dü

  Tam oxu »
 • MƏQBUL GƏLMƏK

  Xoşa gəlmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MƏLAYİK ƏRƏB

  Mələk sözünün cəmi, mələklər. Məlayikə şəklində də işlənir. Gərdəni çəkilmiş tazə sürahı, Məlayik hurizən bir bəşər olsun

  Tam oxu »
 • MƏMƏR

  Nəmər, muzd. Üç gündən sonra mənim bacım Pəri xanımın toyudu, gələrsən ora, toy məclisində oxuyarsan və çoxlu da məmər yığarsan

  Tam oxu »
 • MƏNLƏMƏK

  Ağlayıb inləmək, sızlamaq; (munlamaq) məhzun olmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MƏNRƏTMƏK

  Bağırtmaq, böyürtmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MƏNZİLİ-MAVA ƏRƏB

  Sığınacaq, daldalanacaq, məskən; yer. Günbəzlərdə etdim mənzili-mava Ədalət olmadı yetişsin hova.                  (“Dilsuz və Xəzangül”)

  Tam oxu »
 • MƏRƏ

  Hey! (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MƏRƏKƏ ƏRƏB

  Səs-küy, qalmaqal, qovğa, dava-dalaş, həngamə. Dialektlərdə yığıncaq, məclis mənalarında da işlənir. Gəl biçarə Nəcəf, fəhm et alimlər həyatına, Mərək

  Tam oxu »
 • MƏRG FARS

  Ölüm, vəfat. Bu söz mərgümüş sözünün tərkibində də işlənir. Cəhənnəm mərgini sənə qıllam nuş Fayda verməz sənə qəvi xan, haramı

  Tam oxu »
 • MƏRUF ƏRƏB

  Tərifli, adlı-sanlı, məşhur, şöhrətli, tanınmış. Flektivlik baxımından tərif sözü ilə eyniköklüdür. Qurbani der: göz gözlədim, göz aldım, Səmağ oldum,

  Tam oxu »
 • MƏSMƏ

  Bax: vəsmə. Məsməni çəkibdi qələm qaşına, Ağ ipək çalmanı salıb başına...                                 (“Əsli və Kərəm”)

  Tam oxu »
 • MƏŞRİQ ƏRƏB

  Şərq, gündoğan. Şərq sözü ilə flektivlik baxımından eyniköklüdür. Axşam olcağın məşriqdə batdı şəms, doğdu qəmər, Yer üzünə qülqülə düşdü ki, oldu ta

  Tam oxu »
 • MƏŞŞATƏ ƏRƏB

  Gəlinə, qadına bəzək vuran şəxs. Bir nəfər məşşatə gəldi ki, qızın başını bəzəsin. (“Arzı-Qənbər”)

  Tam oxu »
 • MƏTA ƏRƏB

  1. Əmtəə, satlıq mal. 2. Var-yox. 3. Sərmayə. Flektivlik baxımından əmtəə sözü ilə eyniköklüdür. Hüseyn sözün nə gizləyər, nə dana, Nə yaranar, daha d

  Tam oxu »
 • MƏTAH

  Bax: matah. Ay ağalar, gəlin sizə söyləyim, Yalquz daşdan olmaz divar deyərlər, Bəzirgansan, aç mətahın, xırd elə, Alanlar yükündə nə var, deyərlər

  Tam oxu »
 • MƏTLUB ƏRƏB

  Tələb olunan, arzulanan, istənilən şey; arzu, istək. Flektivlik baxımından tələb sözü ilə eyniköklüdür

  Tam oxu »
 • MIRLAMAQ

  Mırıldanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MİL

  Dağın beli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • MİNA FARS

  1. Büllur şüşə. 2. Qızıl və gümüşdən olan bəzək şeylərinin üstünə çəkilən xüsusi təbəqə, incə və parlaq naxış

  Tam oxu »
 • MİNTƏNƏ

  Bax: nimtənə. Alışan külk geysən ziba mintənə, Qızılgüllər ağ buxağa düzsənə. Gümüşdən aşırma, almasdan tənə, Başda Kişmir işi tirmə şal gərək

  Tam oxu »