Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • NAB FARS

  Saf, xalis, təmiz. Sibi-zənəx, püstə dəhan, ləli nab, Nəfəsi gül kimi, müşk ənbər olsun.                                 (“Mahmudla Nigar”)

  Tam oxu »
 • NAGAHİ FARS

  Qəflətən, gözlənilmədən, birdən-birə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NAĞARAÇU

  Nağaraçı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NAQABİL

  fars. na-, ərəb. qabil Qabiliyyətsiz, nalayiq, ləyaqətsiz adam. Nə lazımdı naqabilə söz deyəm, Xatirinə ya dəyməyə, ya dəyə

  Tam oxu »
 • NAMDAR

  Bax: namidar.

  Tam oxu »
 • NAMƏ FARS

  Məktub. Bir namə yazaram babam şanına, Qoy qisasım qalsın haqq divanına, Ölsəm, qat qanımı Novruz qanına, Ana, mənim dərdim Novruz dərdidir

  Tam oxu »
 • NAMİDAR FARS

  Ad qazanmış, adlı-sanlı, məşhur, şöhrətli, tanınmış. Bil, ismim Nofəldi, özüm namidar, Çox ölkələr eyləmişəm tarü-mar

  Tam oxu »
 • NAN FARS

  Çörək. Səməndimi mindim, Əlvənə sürdüm, O gözəl Əlvəndə çadırın gördüm. Nanını yidim, məjmayısını qırdım, Güləndəm məni o Kişmirə istəyif

  Tam oxu »
 • NAPAK FARS

  Pak, təmiz olmayan; bədəsil, nanəcib. Dialektlərdə görməmiş mənasında işlənir. Qarılar cürbəcür olur: Pərcahan, Nurcahan, Zorcahan, Napak qarı, İpək q

  Tam oxu »
 • NAR ƏRƏB

  Od, atəş. Ay həzərat, gəlin sizə söyləyim, Yar ucundan atılmışam nara mən. Deyirlər hər dərdə dərman bulunmaz, Eləmişəm bu dərdimə çara mən

  Tam oxu »
 • NARINC FARS

  Xoşiyli, acımtıl sitrus meyvəsi. Sənin duan olsa mənim dalımca, Saralıb gül rəngim dönməz narınca. Bəhramam, dönmərəm yarı alınca, İzin versən, qayıtm

  Tam oxu »
 • NAS ƏRƏB

  İnsan sözünün cəmi; xalq, el, camaat. Qoca Lələm, nə dərd-qəmə dalmısan? Hicran qəhri dal qəddini əyibdi

  Tam oxu »
 • NASAĞ

  Bax: nasaq. Can cəsəddən ayrılır, Qalmadı bir tağı yenə. Ala gözlər süzüləndə Eyləyir nasağı yenə.              (“Seydi və Pəri”)

  Tam oxu »
 • NASAQ

  1. Qadağa. 2. Tövbə. Səf çəkib huri, mələk, Pəriyü qılman bəzənib. Nasaq qılmayın dilimə, Qoy deyim, dastan bəzənib

  Tam oxu »
 • NASEH ƏRƏB

  Nəsihətçi, nəsihət verən, öyüd verən. Özün naseh, kəlamındı imamət, Səcdə edər ona gündə təmamət, Əcəb norəstədi, xub qəddü-qamət, Əcəb şəhla, əcəb şə

  Tam oxu »
 • NAYİB

  Bax: naib. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NECƏDƏYİN

  Necə edək? (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NERƏ

  Hara? (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • Nəyinə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NƏ HALLU

  Necə? nə cür? (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NƏ İDÜGİN

  Necə olduğunu, nə olduğunu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NƏ VƏCHLƏ

  Nə səbəbə, niyə.

  Tam oxu »
 • NƏCCAR ƏRƏB

  Dülgər. Bir bülbülün qafil taza gülü düşdü yadına, Sığındı, bel bağladı qabil nəccar ustadına, Şahım gördü, pozğun baxır şahin öz qanadına, Dedi: quşu

  Tam oxu »
 • NƏF ƏRƏB

  Xeyir, fayda, mənfəət. Flektivlik cəhətdən mənfəət sözü ilə eyniköklüdür. Can deməklə candan can əskik olmaz, Məhəbbət artırar, mehriban eylər

  Tam oxu »
 • NƏHR ƏRƏB

  Böyük çay, axar su. O günü yol gedib, axşam böyük bir nəhrin kənarında məskən tutub qaldı. (“Dilsuz və Xəzangül”)                                    

  Tam oxu »
 • NƏHY ƏRƏB

  Qadağan. – Oğul, niyə ağlayıb qəmgin olursan? Al əlimdən bu camı iç! Seydi dedi: – Atam, anam sana qurban, axı o cam bizə nəhydi

  Tam oxu »
 • NƏQARAÇU

  Nağaraçı, nağara çalan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NƏMƏK FARS

  Duz. Niyaram, nəmək yemərəm, Alı-yaşıllar geymərəm. Ağlayıb qan-yaş tökərəm, Ollam biqərar, gedirəm.                  (“Qulam-Kəmtər”)

  Tam oxu »
 • NƏMƏR

  1. Toyda, nişanda paylanan şirni, pul və s. 2. dial. Toyda ev sahibinə və aşığa verilən pul. O qədər nəmər yığılır ki, mehtər iki ata yükləyir, yenə y

  Tam oxu »
 • NƏMLƏMƏK

  Hədəfə vurmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NƏN

  Nəyinə? (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NƏPƏK

  Bax: napak.

  Tam oxu »
 • NƏRƏ URMAQ

  Hayqırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NƏSTƏİN ƏRƏB

  Yardım dilərik, yardımına güvənərik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NƏVALƏ ƏRƏB

  Nəvə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NİDA EYLƏMƏK

  Səslənmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NİGARLI

  Xınalı, xına yaxılmış. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NİQABINI SƏRPMƏK

  Üzünü açmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NİQABLU

  Rübəndli, örtülü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NİMTƏNƏ FARS

  Qolsuz üst qadın geyimi. Dastanlarda mintənə şəklində də işlənir. Örtübən başına şalı-zər, gəzər, Abıdan nimtənə, qızıl düymələr, Yaraşır belinə zərba

  Tam oxu »
 • NİSAR ETMƏK

  Vermək, bağışlamaq, qurban etmək. Canımı yolunda nisar elərəm, Murada çatmağı haqdan dilərəm, Ox-kaman qurmusan, onu bilərəm, Verməz Rüstəm Zala aman

  Tam oxu »
 • NİSAR ƏRƏB

  Bağışlama, qurban etmə.

  Tam oxu »
 • NOLMAQ

  Nə olmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NOLUR

  Nəyə yarayar? Nə üçün? (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • NORƏSTƏ FARS

  Həddi-büluğa yetmiş, cavan, gənc. Əcəb norəstədi, xub qəddü-qamət, Əcəb şəhla, əcəb şəmayıl Pərim!                                              (”Qurb

  Tam oxu »
 • NOVRAQ ƏRƏB

  Rövnəq sözünün təhrifidir, bəzək, yaraşıq, lətafət, gözəllik, parlaqlıq deməkdir. Bir neçə qəndillər asılıb dardan, Neçəsi heyvadan, neçəsi nardan, Xə

  Tam oxu »
 • NOVRUZ DƏRDİ

  “Novruz” dastanında işlənmiş bu ifadə deyim kimi yayılmışdır. Eşq əlindən dərdə düşmək mənasında işlənir

  Tam oxu »
 • NÖVRAQ

  Bax: novraq.

  Tam oxu »
 • NÖVRƏSİDƏ

  Bax: norəstə.

  Tam oxu »
 • NÖVRƏSTƏ

  Bax: norəstə.

  Tam oxu »