Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ZAĞ1 FARS

  1. Qara qarğa. 2. Məcazi mənada: qara, qaranlıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda həqiqi mənada işlənmişdir

  Tam oxu »
 • ZAĞ FARS

  1. Qara qarğa. 2. Məcazi mənada: qara, qaranlıq. Dastanda təşbeh kimi işlənmişdir. Mən Qənbərəm dağ kimin, Titrəyən yarpaq kimin, Arzını bəzəyəni Qara

  Tam oxu »
 • ZAĞA

  Heyvan yuvası, mağara. Haramılar həmin dağda bir zağada məskən salmışdılar. (“Dilsuz və Xəzangül”)                                                    

  Tam oxu »
 • ZAĞA

  Heyvan yuvası, mağara. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nökər olan qulluq eylər ağaya, Həramisən, dur sən çəkil zağıya! Yada bel bağlama, qoyar yağıya, Y

  Tam oxu »
 • ZAĞLI

  Zağ verilmiş, cilalanmış, cilalı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qılıncın ağzı zağlıdı, Dostunun yolu bağlıdı, Koroğlu qəlbi dağlıdı, Qoyma batsın çən-

  Tam oxu »
 • ZARILIQ

  Fəryad, fəğan, ağlayıb-inləmə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ZARINCI

  Çox xəstəlik çəkib zəifləmiş adam; üzgün adam. Dialektlərdə həmçinin yalvaran mənasında da işlənir. Qurbani der: mən yemərəm narıncı, Yar yara baxarmı

  Tam oxu »
 • ZAT ƏRƏB

  Əsil, mənşə, kök, nəsil, nəsəb. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu bir igid, əsli-zatı var, Həm namusu, arı, həm qeyrəti var, Dəmir cilov altda Ərə

  Tam oxu »
 • ZAVAL

  ər. zəval Ziyan, zərər // bəla, müsibət, xətər, qorxu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İndi bizim də əsl bəlamız qayıdan başdadı

  Tam oxu »
 • ZƏBAN FARS

  Dil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Zəbanə sözü də vardır; alov, alovun şöləsi, dili; tərəzinin dil şəklində olan hissəsi mənalarını verir

  Tam oxu »
 • ZƏBAN FARS

  Dil. Zəbanə sözü də vardır; alov, alovun şöləsi, dili; tərəzinin dil şəklində olan hissəsi, mili. Dastanda həqiqi mənada işlənib

  Tam oxu »
 • ZƏBƏRCƏD

  Zümrüdəbənzər qiymətli daş. Al cavabın deyim, Süsənbər xanım, Ərş üzünün on iki bürcü-barı var. Behişti-əlanın ləli-zəbərcət fərşi, Çox hesabsız huri,

  Tam oxu »
 • ZƏDƏN

  fars. zədə – əziklik, sınıqlıq; zədən – vurmaq Yaralı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, bilməm nədən, Qara bağrım oldu zədən, Eyvazdımı dara

  Tam oxu »
 • ZƏDƏN-ZƏDƏN

  Yaralı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ZƏHM ƏRƏB

  Qorxu, vahimə, dəhşət doğuran hal, görünüş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəmirçioğlu baxdı ki, bu bir yekəpər, kələ-kötür adamdı, üz-gözündən zəhm ya

  Tam oxu »
 • ZƏHRİMAR FARS

  1. İlan zəhəri. 2. Məcazi mənada: acı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bizdən salam olsun qoç Koroğluya! Bizim qızlar yaman odyanar olur

  Tam oxu »
 • ZƏKKUM

  Bax: zəqqum. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hası qarpızı kəsdilər dümappağ, hası yemişi kəsdilər zəhrimar, zəkkum

  Tam oxu »
 • ZƏQQUM ƏRƏB

  1. Acı meyvəsi olan bir cins ağac; ağı ağacı və bu ağacın meyvəsi. 2. Məcazi mənada: çox acı şey haqqında

  Tam oxu »
 • ZƏLİL ƏRƏB

  Həqir, yazıq, bədbəxt, xar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Flektivlik baxımından zəlalət sözü ilə eyniköklüdür

  Tam oxu »
 • ZƏMBUR

  Bax: zənbur. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Zəmbur çəkər bal olanda Halın yaman hal olanda, Dayan dilin lal olanda, Gözdərində tor görünər

  Tam oxu »
 • ZƏMHƏRİ ƏRƏB

  Qış; çox bərk soyuq, şaxta. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Keçibdür zəmhəri, gəlibdür yazın, Ey yazın, broy, broy!                    (M

  Tam oxu »
 • ZƏMHƏRİR

  Bax: zəmhəri. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ZƏMİNİ-ƏDƏB

  fars. zəmin – torpaq + ər. ədəb Zəmini-ədəb öpmək: təzim etmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hasan paşa zəmini-ədəb öpüb, mürəxxəs olmaq istəyəndə xo

  Tam oxu »
 • ZƏNAN

  fars. zən (qadın) sözünün cəmi 1. Qadın, arvad. 2. Həyat yoldaşı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bizdən salam olsun Ərəb paşaya, Səndən istədiyim bir z

  Tam oxu »
 • ZƏNBUR FARS

  Arı. Böyük şah babamnan qıllam iltimas, Əfv etsin, hüzrundan oluram xilas. Zənburun şanına meyl etsə məkas, Od tutar ahundan çöllər, gedirəm

  Tam oxu »
 • ZƏNBUR FARS

  Arı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ZƏND

  ər. zənn Qeyri-qəti fikir, ehtimal, güman. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Heyif zəndimə, oğul! O quş səkməz (bəlkə, səkməz) sarayı üç cüt bir tək qoca-

  Tam oxu »
 • ZƏNDEYİ-ZƏHLƏ

  Zəndeyi-zəhləsi getmək: görməyə gözü olmamaq, tamam zəhləsi getmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dünya xanımın Bolu bəydən zəndeyi-zəhləsi gedirdi

  Tam oxu »
 • ZƏNƏX

  Bax: sib.

  Tam oxu »
 • ZƏNƏXDAN FARS

  Çənədə, yaxud yanaqda çuxur. Könül mail ay qabağa, Ağlım alan gül yanağa, Zənəxdana, ağ buxağa, Xətti-xala mən müştağam

  Tam oxu »
 • ZƏNƏXDAN FARS

  Çənədə, yaxud yanaqda çuxur. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qaşlarının tayı yoxdu cahanda, Açılıb göysündə qar sinən üstə

  Tam oxu »
 • ZƏNƏN

  Bax: zənan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qibleyi-aləm özü bizi göndərib ki, səni tutub öldürək, sonra da zənənini aparıb ona çatdıraq

  Tam oxu »
 • ZƏR-ZİBA

  fars. zər – qızıl + ziba – bəzəkli 1. Bərli-bəzəkli paltar, bahalı parça. 2. Qızıl-gümüş, cəvahirat, qiymətli şeylər

  Tam oxu »
 • ZƏRBAB FARS

  Zər və ya güləbətinlə qarışıq parça və bu parçadan tikilmiş. O zəhri zülfləri köksündə çəprəs, Zər zərbab üstündən ətlası çərkəs, Yaxası mürəssə, çatq

  Tam oxu »
 • ZƏRBAF

  Bax: zərbab.

  Tam oxu »
 • ZƏRBAF FARS

  Zər və ya güləbətinlə qarışıq parça və bu parçadan tikilmiş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qıratumun yüzüdür saf, Müxənnətdən çəkmənəm xaf, Köynək məx

  Tam oxu »
 • ZƏRBAFTA

  Bax: zərbab.

  Tam oxu »
 • ZƏRBƏFT

  Bax: zərbab.

  Tam oxu »
 • ZƏRBİ-ŞƏST

  Bax: şəst. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ZƏRD FARS

  1. Sarı; sarılıq. 2. Sarıköynək quşunun məhəlli adı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Beş gün bu fani dünyada Bənzim zərd oldu, zərd oldu, Gördüm bir qan

  Tam oxu »
 • ZƏRƏFŞAN

  fars. zər – qızıl + əfşan (fəşan) – səpən, saçan Zərlə işlənmiş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yalvardım, yaxardım, başını basdım, Zərəfşan qalxana uz

  Tam oxu »
 • ZƏRNİŞAN FARS

  1. Qızıl suyu ilə vurulmuş naxışı olan. 2. Zərli, bəzəkli. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İki ləkə bir məclisə varanda, O məclisin halı pərişan olu

  Tam oxu »
 • ZINDIQ ƏRƏB

  Əsl mənası zərdüşti (kafir, dinsiz) olub, canlı dildə zındıq oğlu şəklində təhqir mənasında işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bəlli Əhmədəm, əsli

  Tam oxu »
 • ZİBA FARS

  Bəzəkli, zinətli; yaraşıqlı, qəşəng, gözəl, göyçək. Alışan külk geysən, ziba mintənə, Qızılgüllər ağ buxağa düzsənə

  Tam oxu »
 • ZİL

  Quş ifrazatı, quş peyini. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir şey yoxdur. Yüklənin, sürün gedək. Qaraquş idi

  Tam oxu »
 • ZİLTƏNG

  Atın dal tərəfindən belinə çəkilən ip, toqqa, örkən. Şah İsmayıl atasından bu sözü eşidib barigahdan çıxdı

  Tam oxu »
 • ZİLTƏNG

  Atın dal tərəfindən belinə çəkilən ip, örkən, toqqa. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə ki paltarlarını alıb geyindi, yaraqlarını qurşandı, atın ziltən

  Tam oxu »
 • ZİMİSTAN FARS

  Qış, qış fəsli. Rus dilində zima sözü ilə yaxınlığı hər iki dilin Hind-Avropa dil ailəsinə aid olması ilə bağlıdır

  Tam oxu »
 • ZİMİSTAN FARS

  Qış, qış fəsli. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qeyd: Rus dilində зима sözü ilə yaxınlığı hər iki dilin Hind-Avropa dil ailəsinə aid olması ilə bağlıdır

  Tam oxu »
 • ZİNDAN1 FARS

  Həbsxana, qazamat (keçmişdə adətən, yerin altında olurdu). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xəlil paşa hökm elədi, üçünün də ayağına kündə vurub, zindana

  Tam oxu »