Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • PA FARS

  1. Ayaq. 2. Addım, qədəm. Oyandım qəflətdən, açdım gözümü, Ərənlər payinə sürtdüm üzümü. Dindirdilər, haq söylədim sözümü, Doxsan min kəlməmə bəyan de

  Tam oxu »
 • PANBUQ

  Pambıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PARMAQ

  Barmaq; imana gəlmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PAS FARS

  Kin, küdurət. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PASİBAN FARS

  1. Qarovulçu, keşikçi, nəzarətçi. 2. Məcazi mənada: hami, himayəçi. Dastanlarda hər iki mənada işlənir

  Tam oxu »
 • PAY

  Bax: pa.

  Tam oxu »
 • PAYBƏSTƏ

  Bax: payi-bəstə.

  Tam oxu »
 • PAYƏNDAZ FARS

  Ayaq altına döşənən ensiz, uzun xalça. Dastanlarda payandaz, pəyəndaz şəklində də işlənir. Padşah bu əhvalatı eşidən kimi əmr etdi, öz imarətindən qal

  Tam oxu »
 • PAYİ-BƏSTƏ FARS

  1. Ayağı buxovlanmış. 2. Məcazi mənada: əsir, aşiq. Dastanda 2-ci mənada işlənir. Oldum bir gözəlin payi-bəstəsi, Həm yar ənsuru, dil şikəstəsi

  Tam oxu »
 • PENİR FARS

  Pendir. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PEŞ

  Arxa, ard.

  Tam oxu »
 • PEŞİNƏ DÜŞMƏK

  Arxasınca gəlmək (getmək). Xab içində yatan novrəstə şahzadə, Gəl bizim ellərə, sor asta-asta. Mən olum bir ahu, sən də ol səyyad, Düşüb də peşimə var

  Tam oxu »
 • PEYKAN FARS

  Əsl mənası “oxun ucundakı sivri dəmir” olub klassik ədəbiyyatda “kirpik” mənasında işlənir. Gəldim mehman oldum, səni şad edim, Oyan bu qəflətdən, dur

  Tam oxu »
 • PEYKƏR FARS

  1. Xarici görünüş; üz, surət; görkəm; bədən. 2. Gözəl. Həft peykər – yeddi gözəl. Mürəkkəb sözlərin tərkib hissəsi kimi də işlənir: mələkpeykər – mələ

  Tam oxu »
 • PEYLƏMƏK

  Bax: teyləmək. Əbdülkəbir gör neylədi, Xəzangül bağrın peylədi.             (“Dilsuz və Xəzangül”)

  Tam oxu »
 • PEYMAN FARS

  1. And, əhd. 2. Bağlaşma, razılaşma. Atam yanına gedirəm, Oğlan, gəlib apar məni. Səninlə peyman edirəm, Oğlan, gəlib apar məni

  Tam oxu »
 • PEYMANƏ FARS

  1. Qədəh, piyalə. 2. Çaxır, şərab. Dastanlarda 1-ci mənada rast gəlinir. Gülgəz Pəri saralıban solunca, Qaynayıban peymanələr dolunca, Qoy gəlməsin Mə

  Tam oxu »
 • PƏNCYEK

  Beşdəbir. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PƏR FARS

  Qanad. Kəklik, pərin çatmaz şonqar pərinə. Gəlməsin könlünə güman, haralı?                 (“Məhəmməd və Güləndəm”)                              * Dir

  Tam oxu »
 • PƏRƏKAR

  Həyətyanı əkin sahəsi. Bəlkə, bizə bir öküz verə, biz də gətirib pərəkardan-zaddan əkək. (“Qurbani”)

  Tam oxu »
 • PƏRƏSKAR FARS

  1. Xidmətçi, qul. 2. Məcazi mənada: pərəstiş edən, pərəstişkar. Cəmi-cümlə hər məhşuri bilmişəm, Çağır kimlər sənə pərəskar olar

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTAR

  Bax: pərəskar.

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTKAR

  Bax: pərəskar. Yusif deyər, sən də ondan var idin, Onların şahısan, pərəstkarıdın. Xabda görmüş sən Kəmtərə yar idin, Yusif hər elmdən bilər halları

  Tam oxu »
 • PƏRİPEYKƏR

  Bax: peykər.

  Tam oxu »
 • PƏRLÜ

  Dilimli, pərli, qanadlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PIÇAQ

  Bıçaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PIRLAMAQ

  Fırlamaq, uçmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PİLON

  Keşiş cübbəsi, keşişlərin geydikləri qara cübbə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PİR1 FARS

  1. Qoca, çox yaşlı kişi, ixtiyar. 2. Məcazi mənada: ustad, müəllim. Söz tamam oldu. Reyhan xanım kağızı aparıb gizlətdi

  Tam oxu »
 • PİRAN FARS

  Qoca, ağsaqqal, ixtiyar. Bir məhəlləsində yeddilər, beşlər, Bir məhəlləsində bəzirgan işlər, Bir məhəlləsində doqquz dərvişlər, Bir məhəlləsində piran

  Tam oxu »
 • PİRANİ

  Bax: piran.

  Tam oxu »
 • PİŞKEŞ FARS

  Peşkəş, hədiyyə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PİŞÜRMƏK

  Bişirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PUD RUS

  16,38 kq-a bərabər ağırlıq ölçüsü. Put yarım çay gətir, qırx beş pud şəkər, Simavar qaynasın daim sarasər, On beş gün kef çəkmək hər axşam, səhər, Qıs

  Tam oxu »
 • PUSARIQ

  Duman, sis, tutqun hava. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PUSU

  Pusqu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PUSU OLMAQ

  Busquda durmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PUT

  Bax: pud.

  Tam oxu »
 • PUT

  fars. büt Bütpərəstlərin öz əlləri ilə düzəldib özlərinə Tanrı etdikləri şəkil, heykəl. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PUTA

  fars. butə Hədəf, nişangah. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PUTXANA

  Bax: bütxana. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PÜNHAN FARS

  Gizli, xəlvət. Pünhan danış, heç kəs səni duymasın, Şirin cana heç özgələr qıymasın, Öldürsə öldürsün, burda qoymasın, Yalvar, yapış yara, dil sənə qu

  Tam oxu »
 • PÜRÇİN FARS

  Qıvrılmış, qıvrım. Yüz qaməti-rəna ola, yüz kakili-pürçin... (“Qurbani”)

  Tam oxu »
 • PÜSTANİ-NAR

  Püstan məmə, döş deməkdir. Adətən, xalq şeirində gözəlin sinəsi nara bənzədilir. Seydi, sana bir ərzim var, Dolan pünhanı-pünhanı

  Tam oxu »
 • RAH FARS

  Yol. Qəfləli, qatırlı gedən bəzirgan. Xəbər ver bir mənə Dərbənd elindən. Rahın tay eyləyib gedən bəzirgan, Xəbər ver bir mənə Dərbənd elindən

  Tam oxu »
 • RASLAMAQ

  Nişan almaq, hədəfə götürmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • RƏB

  Bax: rəbb. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • RƏHLƏT ƏRƏB

  1. Köçmə, səfər etmə. 2. Məcazi mənada: ölüm. Seyfəlmülük durub rəhlət üstündə, Zalım fələk cavan canım qəsdində, Bir namə yazılıb kağız üstündə, Moll

  Tam oxu »
 • RƏXT FARS

  1. Qoşqu ləvazimatı, minik atına lazım olan əşyalar. 2. Döşənəcək, yatacaq. 3. Səfər ləvazimatı. Məndən sonra bu dünyadan doysunlar, Şahana rəxtimi mə

  Tam oxu »
 • RƏXTXAB

  Bax: rəxtitab. Axşam rəxt-xabə girib yatdı. (“Tahir və Zöhrə”)

  Tam oxu »